Conveyor types

Các loại băng chuyền và đơn vị chức năng sau được sử dụng trên cả các phần vận chuyển theo chiều ngang và dọc:

Băng chuyền thủ công:
Được sử dụng cho các phần khối lượng thấp và phù hợp cho các bước xử lý thủ công như kiểm tra chất lượng, gắn nhãn hoặc là.

Băng chuyền ghim:
Được sử dụng như một băng chuyền hạ thấp hoặc kết nối, hệ thống này có nhiệm vụ chuyển mức độ trên các phần dọc và ngang.

Băng chuyền nhiều ghim:
Như băng chuyền ghim, hệ thống này cũng được dùng để chuyển mức độ và khoảng cách móc treo quần áo cố định đảm bảo vận chuyển sản phẩm nhẹ nhàng.

Băng chuyền kẹp:
Hệ thống chuyên chở áp suất động thấp phù hợp cho vận chuyển, tích lũy và phân nhánh móc treo quần áo trên các phần chuyên chở theo chiều ngang và dọc.

Băng chuyền thang:
Băng chuyền thư toàn diện có nhiệm vụ vận chuyển đơn thuần và làm băng chuyền kho hàng cũng như hệ thống phân loại tốc độ cao. 

[---Error_NoJavascript---]