Tên và địa chỉ của cơ quan chịu trách nhiệm xử lý

Trong nội dung của Quy định bảo vệ dữ liệu chung, luật bảo vệ dữ liệu khác áp dụng tại các quốc gia thành viên EU và các điều khoản bảo vệ dữ liệu khác, cơ quan chịu trách nhiệm là:

Fritz SCHÄFER GmbH & Co KG
Fritz SCHÄFER Str. 20
57290 Neunkirchen
E-Mail: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com