The Schaeffler Success Story

 “Khi thiết kế trung tâm phân phối Châu Âu của chúng tôi tại Kitzingen, mục tiêu của chúng tôi là tránh xa việc bảo trì phòng ngừa với các khoảng bảo trì tĩnh đến bảo trì dựa trên điều kiện và bảo trì bán tự động”

Egon Grief, Giám đốc Bộ phận Quản lý Bảo trì EDZ Mitte Kitzingen