Human Robotics

Chúng tôi làm sáng tỏ vấn đề

Chuyển đổi kỹ thuật số, cũng về hậu cần, về cơ bản mô tả một quá trình thay đổi tiến bộ được kích hoạt bởi các công cụ và công nghệ kỹ thuật số. Quá trình thay đổi này ảnh hưởng đến cả xã hội và công ty. Kết quả là, ảnh hưởng của nó kéo dài đến hầu như mọi lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta. Đối với các công ty, điều này có nghĩa là các công nghệ kỹ thuật số mới không chỉ nhìn thấy việc sử dụng ngày càng tăng. Nó cũng có nghĩa là các mô hình kinh doanh kỹ thuật số mang tính cách mạng đang nổi lên. Điều này, đến lượt nó, tạo ra một loạt các cơ hội hoàn toàn mới.