GoToWebinar

Dữ liệu được thu thập và cơ sở pháp lý

Chúng tôi thu thập dữ liệu sau từ bạn để tiến hành hội thảo trực tuyến:

Đăng nhập/ Đăng kí

  • Tên, Họ

  • Đại chỉ E-mail

  • Tên Công ty

  • Chủ đề / Quan tâm


Hiện thực hóa hội thảo trực tuyến:

  • Đóng góp bằng giọng nói

  • Đóng góp bằng cuộc trò chuyện

  • Bỏ phiếu đóng góp

  • Tham gia hội thảo trực tuyến

  • Bảng câu hỏi tích hợp


Ghi lại và đánh giá hội thảo trực tuyến

  • Quay video hội thảo trực tuyến

Chúng tôi thu thập dữ liệu này trên cơ sở sự đồng ý của bạn, Điều khoản số 6, Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu (GDPR) của Liên minh Châu Âu, mà bạn có thể cung cấp như một phần của đăng ký tham gia hội thảo trực tuyến. Bạn có thể rút lại sự đồng ý này bất kỳ lúc nào bằng cách gửi e-mail đến marketing@ssi-schaefer.com. Điều này không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu được thực hiện cho đến khi bạn rút lại sự đồng ý. 

Sử dụng Pardot- Bộ xử lý dữ liệu

Quy trình mời hội thảo trực tuyến của chúng tôi được vận hành thông qua Pardot, một dịch vụ được cung cấp bởi Salesforce EMEA Limited ("Salesforce"). Không thể loại trừ việc xử lý dữ liệu của các công ty Salesforce và chuyên gia cung cấp dữ liệu của Salesforce bên ngoài EEA, đặc biệt là ở Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác mà Ủy ban EU chưa có quyết định đầy đủ. Do đó, chúng tôi đã quyết định các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban Châu Âu phê duyệt theo Điều khoản 46 (2)  c) Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu của Liên minh Châu Âu GDPR với Salesforce.

Để biết thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu của Salesforce, vui lòng xem chính sách bảo mật của Salesforce:
https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/

Chúng tôi sử dụng Salesforce như một bộ xử lý dữ liệu. Bộ xử lý dữ liệu chỉ có thể sử dụng dữ liệu cho các mục đích do chúng tôi chỉ định và chúng tôi cũng có nghĩa vụ theo hợp đồng phải xử lý dữ liệu của bạn độc quyền theo chính sách bảo mật này và luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Cơ sở pháp lý để Salesforce thay mặt chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn là Điều khoản. 28 Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu của Liên minh Châu Âu GDPR.

Sử dụng GoToWebinar - Bộ xử lý dữ liệu

Chúng tôi sử dụng GoToWebinar, một dịch vụ được cung cấp bởi LogMeIn Ireland Unlimited Company ("LogMeIn"), để thực hiện các hội thảo trực tuyến của chúng tôi. Không thể loại trừ việc xử lý dữ liệu của các công ty LogMeIn và các nhà xử lý LogMeIn bên ngoài EEA, đặc biệt là ở Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác mà Ủy ban EU chưa có quyết định đầy đủ. Do đó, chúng tôi đã kết thúc các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban EU phê duyệt theo Điều khoản. 46 (2) lit. c) GDPR với LogMeIn.

Để biết thêm thông tin về cách xử lý dữ liệu của LogMeIn, vui lòng xem chính sách bảo mật của LogMeIn:
https://www.logmein.com/legal/privacy/international

Chúng tôi sử dụng LogMeIn như một bộ xử lý dữ liệu. Bộ xử lý dữ liệu chỉ có thể sử dụng dữ liệu cho các mục đích do chúng tôi quy định và chúng tôi cũng có nghĩa vụ theo hợp đồng phải xử lý dữ liệu của bạn theo chính sách bảo mật này và luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Cơ sở pháp lý để LogMeIn thay mặt chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn là Điều khoản. 28 GDPR.