Những cơ hội liên hệ thông qua trang web

Do các nghĩa vụ theo luật định, trang web của chúng tôi chứa thông tin giúp bạn liên hệ trực tiếp với chúng tôi một cách nhanh chóng và liên lạc trực tiếp với chúng tôi. Thông tin này bao gồm địa chỉ email và khi cần thiết, một biểu mẫu liên hệ. Việc xử lý dữ liệu của người dùng được thực hiện theo Điều 6. 1 b GDPR.

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua e-mail hoặc biểu mẫu liên hệ, dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được lưu trữ tự động. Những dữ liệu này bạn đã tự nguyện truyền đạt cho chúng tôi, được sử dụng cho mục đích xử lý yêu cầu của bạn hoặc thực hiện bất kỳ liên hệ nào có liên quan. Không có dữ liệu nào được chuyển tiếp tới bên thứ ba.