Specifik användning

Vi kommer endast samla in, behandla och använda de personuppgifter du tillhandahåller för de ändamål vi kommunicerat till dig. Vi kommer inte vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.

Insamling av personuppgifter och överföring av dessa till statliga institutioner eller myndigheter som är berättigade att erhålla sådan information får endast ske i den omfattning som krävs enligt lag och/eller om vi är skyldiga att göra det på grund av domstolsbeslut. Våra anställda och tjänsteleverantörer som anlitats av oss omfattas av sekretess och är skyldiga att följa bestämmelserna i Dataskyddsförordningen.