Ilgtspējas vadlīnijas

Ilgtspējības vadlīnijas mašīnbūves rūpniecībā:

PREAMBULA
Mūsu izpratne par ilgtspēju ir balstīta uz ekonomisku panākumu, taisnīguma, cieņas un atbildības principiem, aptverot sabiedrības, ekoloģijas un ekonomikas jomas. Mēs izprotam ilgtspējīgu rīcību, kā tas noteikts Bruntlandes 1. ziņojuma definīcijā un „Rat für Nachhaltige Entwicklung” definīcijās vācu valodā.

STRATĒĢISKĀS:
1. Ilgtspēja ir būtiska mūsu uzņēmuma stratēģijas sastāvdaļa.
2. Mēs veidojam stabilas uzņēmējdarbības nostādnes ar ilgtspējīgām vērtībām un nodrošinām panākumus biznesā.
3. Mūsu tehnoloģijas un risinājumi veicina ilgtspējīgu attīstību visā pasaulē.

OPERATĪVĀS:
4. Mūsu procesos un produktos tiek pārstāvēta ilgtspējīga domāšana un rīcība.
5. Mēs rīkojamies, pievēršot uzmanību resursiem, un atbalstām klimata aizsardzību.
6. Mūsu darbinieki ir mūsu pati lielākā vērtība. Mēs veicinām iesaistīšanos un līdzdalību.
7. Mēs aizstāvam cilvēktiesību ievērošanu.

KULTURĀLĀS:
8. Mūsu uzņēmums ir kā pašu mājvieta.
9. Mēs uzņemamies atbildību mūsu reģionā.
10. Mēs darām to, ko apsolām!

KOMUNIKATĪVĀS:
11. Mēs aktīvi sadarbojamies ar visām iesaistītajām pusēm.
12. Mēs atklāti komunicējam par mūsu īstenotajām ilgtspējīgajām darbībām.