Green Bulding

Energieffektivitet

Energieffektivitet när lagerhållningen optimerar energi-förbrukningen och säkrar investeringar 

Optimerad energiförbrukning i lagret skonar miljön och minskar samtidigt kostnaderna för anläggningens drift- och underhållskostnader. På lång sikt ger det inte bara ett gott samvete, utan säkerställer också din investering. 

Väl underbyggd kunskap och långvarig erfarenhet gör att SSI SCHÄFER redan vid planeringen av logistik och byggnad kan implementera en energieffektiv lagerhållning. Tack vare vårt breda utbud av intralogistiktjänster tänker vi i system och totallösningar som effektivt och uthålligt kan säkra din framgång.

Energieffektivitet ända från början

Vid utveckling och implementering av SSI SCHÄFER lager- och plocksystem är energieffektiviteten också en integrerad del av planeringsprocessen. Dit hör bland annat följande: 

  • Friktionsminimering genom lämpliga materialkombinationer

  • Användning av energieffektiva komponenter och enheter

  • Intelligent styrning av staplingskranarnas huvudaxel

  • Optimerad layout av anläggningen

  • Kompakta lagerkoncept

  • Minskad drivningseffekt 

  • Lättviktskonstruktion

Green Building och Green Logistics

Det följande är ett urval punkter där vi kan ge dig råd och som vi genomför tillsammans med dig:

Användning av förnybar energi
Vilka möjligheter finns det för solel, geotermi eller solvärme?

Byggnadsåtgärder
Kan ett energioptimerat utförande av tak och fasader realiseras? Är portar, dörrar och slussar tillräckligt isolerade?
Hur skulle energieffektiviteten påverkas om vi väljer en kompakt lagerlösning?

Belysning
Har lågenergilampor installerats? Finns det ett koncept för närvarodetektering?

Värme
Finns det meningsfulla komplement som exempelvis pelletsvärme, fjärrvärme från biogasanläggningar eller svartkroppsstrålare?


 

Frågan om hållbara fastigheter och Green Building ägnar vi särskild uppmärksamhet. Hos SSI SCHÄFER har vi samlat dessa frågor under rubriken Green Logistics. På begäran kan du få dina byggnader certifierade hos oss med ett internationellt erkänt kvalitetssigill för hållbart och energieffektivt byggande.

Våra experter certifierar byggnaderna på det sätt du önskar, enligt DGNB, LEED eller BREEAM.

Beroende på graden av teknifiering i en logistikbyggnad krävs elström för att försörja arbetsplatser, marktransportfordon och annan teknik eller för att kyla lagerhallar. Dessutom måste utrymmen för infrastrukturen skapas, som transformatorstationer eller centrala och lokala laddstationer. En god logistik- och byggplanering kan kompensera för en del av elkostnaderna genom ett effektivt energikoncept. Enligt maximen ”så mycket som behövs, men så lite som möjligt” erbjuder exempelvis batteriladdningskoncept eller energiekonomiskt optimerad drift av logistiktekniken en betydande besparingspotential.

Även en kompakt lagring av godset bidrar till detta mål: Med maximal förtätning av en befintlig lageryta kan lagerkapaciteten på samma yta ökas med över 90 procent, eller alternativt 40 procent av lagerytan frigöras. Det gynnar företaget, eftersom både den större lagringsvolymen och den mindre byggnadsvolymen och reducerade byggnads- och kylningskostnader utgör en ekonomisk motvikt till den konstanta energikostnaden i en temperaturstyrd lagerhall.

Dessutom erbjuder vi våra kunder en energikartläggning enligt EN 16247, alltså en energibedömning av lagerfastigheter. Vi hjälper också till med att bygga upp ett energiledningssystem och med certifiering enligt ISO 50001. Allt detta syftar till att visa våra kunder på möjligheterna till energibesparingar och hjälpa till att genomföra dem. Effektiviteten av dessa optimeringsåtgärder illustreras av deras ROI (return on investment). Vi kontrollerar dessa åtgärder genom återkommande energikartläggningar som effektivt dokumenterar besparingarna.

Hur kan vi hjälpa?