SSI_warenverfügbarkeit.jpg

Hållbar intralogistik

Kontinuerlig varutillgång gör att företagen kan leverera snabbt och tillförlitligt till sina kunder. För webbhandeln är det avgörande. Lämplig intralogistik särskilt anpassad till branschbehoven och kunderna garanterar nödvändig varutillgänglighet. Samtidigt kan företagen också försvara och stärka sin position på den starkt konkurrensutsatta e-handelsmarknaden.

OTILLGÄNGLIGT ÄR PASSÉ

I en digitaliserad värld, där konsumenterna bokstavligen bara är ett musklick från de produkter de önskar, blir permanent, pålitlig och flexibel tillgång till varor eller tjänster en allt viktigare konkurrensfaktor för företagen. På en starkt konkurrensutsatt marknad spelar detta en avgörande roll för företagets framgång. I en tid när varor och tjänster är tillgängliga på webben dygnet runt kan kunderna enkelt köpa det de önskar var de än finns tillgängliga, oftast utan att behöva vänta.

I både B2C- och B2B-verksamheter är kunderna vana vid att få de produkter de har beställt snabbt och tillförlitligt samtidigt som de kan övervaka statusen på sina beställningar i realtid. Dessa förväntningar har en stor effekt på både lager- och leveranskedjor.

Inom intralogistik innebär denna utveckling att varuflödena i allt högre grad åtföljs av dataflöden. Dessa data garanterar den nödvändiga insynen i leveranskedjorna. Datatillgängligheten måste vara densamma som för själva varorna. Det är viktigt för att ge kunderna en realtidsöversikt över leverantörens lager så att de kan se status för sina beställningar när som helst. Informationstekniken är på väg att bli en viktig strategisk faktor med tanke på den alltmer komplexa intralogistiken. Otaliga processer måste kunna visas transparent och visualiseras i manuella, semi-automatiserade och helautomatiserade lager.

Inom livsmedelshandeln, i synnerhet e-handeln, ställer det mycket specifika och ovanligt svåra krav på intralogistiksystemen. Produktsortimentet är ofta omfattande och växer hela tiden. Kundstrukturen är mångsidig och sträcker sig från internationella företag till kiosker. I allmänhet är varorna mycket ömtåliga och förstörs lätt. Utgångsdatum och partinummer måste kunna spåras och produkterna själva hanteras mycket försiktigt. Det handlar om många små beställningar med korta ledtider och leveransfönster. Dessutom finns det säsongsmässiga och till och med veckovisa toppar i efterfrågan. För att övervinna dessa utmaningar och garantera tillgången till varor behöver kunderna ett högpresterande, särskilt anpassat och även skalbart intralogistiksystem.

Moderna intralogistiklösningar utgör den perfekta grunden för ständig och tillförlitlig tillgång till varor. Men intralogistiksystemen måste också anpassas efter specifika branscher och kunder. Det kräver djupgående kunskap om branschen och stor expertis. Det finns inget universellt koncept på grund av att kraven från olika kunder och branscher varierar så kraftigt. Våra experter på SSI SCHÄFER är väl förtrogna med dessa krav. De kan hitta den perfekta lösningen för dig och ditt företag. Som systemleverantör är vi inte begränsade till isolerade tekniker utan vi tar hänsyn till hela systemet. Vår omfattande portfölj, som integrerar toppmodern teknik, bland annat robotik, analyser av stora datamängder (big data) och förstärkt verklighet (augmented reality, AR), är nästan unik. Tack vare vår egen tillverkning kan vi anpassa alla systemkomponenter, från ställage till automation och IT-stödd styrning, efter våra kunders individuella behov.

Lagerhanteringssystemet WAMAS®, som utvecklats internt av SSI SCHÄFER, kopplar ihop alla intralogistikkomponenter och bildar ett intelligent system som styr alla materialflöden, plocknings- och transportprocesser i lagret. Genom att använda detta system kan lagerprestandan anpassas exakt efter de specifika marknadskraven och samtidigt garantera varornas tillgänglighet.

Dessutom samlar WAMAS® kontinuerligt in information om de lagrade produkternas placering, kvantitet och kvalitet. Systemet harmoniserar informationen och gör den tillgänglig för både företaget och dess kunder. I kombination med varulager och tillgänglighet skapar detta största möjliga transparens.

Hög varutillgänglighet har nu blivit en grundläggande förutsättning för omedelbar leverans och är högsta prioritet för att möjliggöra korta leveranstider. Det utgör grunden för ett företags framgång. Genom att modernisera sina interna logistikprocesser kan företagen tackla denna utmaning och lägga grunden för framtida tillväxt. På SSI SCHÄFER fungerar vi som din kompetenta och erfarna partner. Våra enastående systemlösningar säkerställer optimal varutillgänglighet för ditt företag. Det gör att du tryggt kan möta marknadsutmaningarna!

Hur kan vi hjälpa?