Mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp để trả lời các câu hỏi của bạn, xử lý đơn đặt hàng của bạn hoặc để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào một số thông tin hoặc dịch vụ nhất định. Khi nói đến việc duy trì mối quan hệ khách hàng, chúng tôi có thể cần phải sử dụng những dữ liệu cá nhân này để cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm hoặc tiến hành khảo sát trực tuyến để đáp ứng tốt hơn các câu hỏi của khách hàng và yêu cầu. Cơ sở pháp lý cho các loại hình xử lý này là Điều 6, đoạn 1b, f) GDPR

Đương nhiên, chúng tôi tôn trọng mong muốn của bạn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn trong các vấn đề không liên quan đến việc hỗ trợ mối quan hệ khách hàng của chúng tôi (đặc biệt cho mục đích tiếp thị trực tiếp hoặc nghiên cứu thị trường). Chúng tôi sẽ không bán hoặc phân phối dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba.