Man and woman are discussing in an office with people sitting on a desk

Personvernbetingelser

PERSONVERNBETINGELSER SSI SCHÄFER TYSKLAND

Vi er glade for at du viser interesse for vår virksomhet, våre produkter og våre tjenester, og vi vil at du skal føle deg trygg når du besøker nettstedet vårt og når det gjelder beskyttelse av dine personopplysninger. Fordi vi tar dette på det største alvor. For oss er det en selvfølge å følge bestemmelsene i personvernforordningen (GDPR) og den nye tyske føderale loven om beskyttelse av personvern (BDSG).

Vi vil at du skal vite når vi innhenter opplysninger om deg, hvilke opplysninger det gjelder og hva vi bruker dem til. Vi har iverksatt både tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at bestemmelser om personvern oppfylles av oss samt av alle eksterne tjenesteleverandører som jobber for oss.

Personopplysninger er informasjon om din identitet, inkludert navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Slike opplysninger behandles alltid i henhold til kravene i personvernforordningen og i samsvar med andre lover om personvern som gjelder for vår virksomhet.

I prinsippet er det ikke noe krav om at du må oppgi personopplysninger når du bruker nettsidene våre. Men i enkelte tilfeller må vi behandle dine personopplysninger for å kunne tilby deg de tjenestene du vil ha.

Det samme gjelder når vi f.eks. skal sende deg informasjonsmateriell eller varer som du har bestilt eller vi må besvare dine spesifikke spørsmål. Vi vil alltid gjøre deg oppmerksom på når dette er påkrevet.

Hvis det ikke er noe rettslig grunnlag for å behandle disse personopplysningene, ber vi deg om å samtykke i at vi gjør det.

Dessuten vil vi bare oppbevare og behandle opplysninger som du har gitt oss frivillig og, når aktuelt, opplysninger som vi har hentet inn automatisk når du besøker våre nettsider (f.eks. IP-adressen din, navnet på sidene du har besøkt, hvilke nettleser og hvilket operativsystem du benytter samt dato og klokkeslett for ditt besøk, hvilken søkemotor du benyttet og navn på filer du har lastet ned).

Hvis du benytter deg av våre tjenester, vil vi normalt bare hente inn de opplysningene vi trenger for å levere de tjenestene til deg. Hvis vi ber om andre opplysninger, er dette frivillig. Personopplysninger blir bare behandlet for at vi skal kunne levere de tjenestene du vil ha og for å beskytte våre lovmessige interesser.

Følgende kategorier med personopplysninger kan bli hentet inn når du besøker våre nettsider eller gjennom annen behandling beskrevet i disse retningslinjene for personvern: 

·         Stamdata (navn, adresse osv.)

·         Andre personopplysninger som du oppgir (personlige interesser osv.)

·         Kontraktsopplysninger (kundenummer, kontraktsnummer osv.)

·         Opplysninger om innhold (tekster, bilder, videoer osv.)

·         Kontaktopplysninger (e-post, telefonnummer osv.)

·         Metadata (IP-dresse, informasjon om enheten osv.)

·         Brukeropplysninger (innhold som er besøkt, tid brukt på sidene osv.)

·         Aktuelle personer er brukere/interesserte parter i våre tilbud.

Innen omfanget av personvernforordningen, andre lover om personvern som gjelder innen EU samt andre bestemmelser for personvern, er den ansvarlige virksomheten:

 

SSI SCHÄFER FRITZ SCHÄFER GMBH

Fritz-Schäfer-Straße 20

57290 Neunkirchen/Siegerland, Tyskland

E-post: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

Kontaktopplysninger til vår ansvarlige for personvern er som følge:

Email: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

Vår ansvarlige for personvern er alltid tilgjengelig for alle spørsmål eller ting du

lurer på om personvern.

Vi bruker personopplysningene du oppgir til å svare på dine spørsmål, behandle dine bestillinger eller gi deg tilgang til gitt informasjon eller gitte tjenester. Når det gjelder å opprettholde våre kundeforhold, kan det også være nødvendig for oss, eller for en tjenesteleverandør som opptrer på være vegne, å bruke disse personopplysningene for å gi deg informasjon om produkttilbud eller å gjennomføre nettbaserte undersøkelser for å kunne imøte komme våre kunders spørsmål og ønsker på en bedre måte. Det rettslige grunnlaget for disse typene behandling er artikkel 6 para 1b, f) GDPR.

Naturligvis respekterer vi ditt ønske om å ikke gi oss dine personopplysninger for saker som ikke er knyttet til å støtte vårt kundeforhold (spesielt i forbindelse med direktemarkedsføring eller markedsundersøkelser). Vi vil ikke selge eller på annen måte distribuere dine personopplysninger til andre.

Vi vil kun hente inn, behandle og bruke de personopplysningene du oppgir til de formålene vi opplyser deg om. Vi vil ikke dele dine personopplysninger med noen andre uten at du har uttrykkelig samtykket i det.

Innhenting av personopplysninger og overføring av disse til offentlige institusjoner eller myndigheter som har rett til slike opplysninger skal kun forekomme i den utstrekningen det er pålagt ved lov og/eller vi er forpliktet til å gjøre det i henhold til en domsavsigelse. Våre ansatte og de tjenesteleverandører som jobber for oss er pålagt taushetsplikt og må følge bestemmelsene i personvernforordningen.

Hvis du har gitt ditt samtykke i at dine personopplysninger kan behandles til et spesifikt formål, utføres behandlingen i henhold til artikkel 6, para. 1 a GDPR. Hvis slik behandling kreves for å oppfylle eller inngå en kontrakt med deg, baseres behandlingen på artikkel 6, para. 1 b GDPR. I enkelte tilfeller, f.eks. for å oppfylle skatteplikt, kan vi være lovpålagt å behandle personopplysninger. Det lovlige grunnlaget er i så fall beskrevet i artikkel 6, para. 1 c GDPR. I sjeldne tilfeller kan opplysninger også bli behandlet for å beskytte dine eller andre personers vitale interesser. I så fall er behandlingen basert på artikkel 6, para. 1 d GDPR. I tillegg kan behandlingen også være basert på artikkel 6, para. 1 f GDPR. Da behandles opplysningene i den hensikt å sikre en rettmessig interesse for vår eller andres virksomhet, så fremt disse interessene ikke oppveies av dine interesser, rettigheter og grunnleggende friheter. En slik rettmessig interesse kan oppstå hvis du er kunde av oss. Dersom behandlingen av personopplysninger er basert på artikkel 6, para. 1 f GDPR, er vår rettmessige interesse å utføre vår daglige virksomhet.

Når du bruker våre Internettsider innhentes og oppbevares følgende opplysninger av organisatoriske eller tekniske årsaker: Navnet på sidene du har åpnet, hvilken nettleser og hvilket operativsystem du bruker, dato og klokkeslett, hvilken søkemotor du bruker, navn på nedlastede filer samt IP-adressen din.

Opplysningene som innhentes er nødvendige for å kunne levere riktig innhold på nettsidene våre. I tillegg evaluerer vi disse tekniske dataene anonymt og kun for statistiske formål for å hele kunne optimalisere vår tilstedeværelse på Internett og gjøre våre tilbud på nett enda mer attraktive, samt for å kunne gi nødvendig informasjon til politimyndigheter slik at de kan forfølge et eventuelt cyberangrep rettslig. Disse opplysningene oppbevares adskilt fra andre personopplysninger i sikre systemer. Det trekkes ingen konklusjoner om enkeltpersoner. Denne behandlingen utføres basert på vår rettmessige interesse om en effektiv og sikker drift av våre nettsider i samsvar med artikkel 6 para. 1 f, artikkel 28 GDPR.

Som følge av lovfestet plikt består våre nettsider av opplysninger som gjør det mulig å kontakte oss raskt elektronisk samt å kommunisere direkte med oss. Disse opplysningene består av en e-postadresse og, når nødvendig, et kontaktskjema. Behandling av brukerens opplysninger utføres i henhold til artikkel 6 para. 1 b GDPR.

Hvis du kontakter oss via e-post eller et kontaktskjema, vil de personopplysningene du oppgir bli lagret automatisk. Disse opplysningene som du frivillig har kommunisert med oss, benyttes for å behandle din forespørsel eller ta relevant kontakt. Ingen opplysninger overføres til andre.

Vi behandler bare personopplysningene for den berørte personen i samsvar med artikkel 17 og 18 GDPR så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle det underliggende formålet eller så lenge det kreves i henhold til lovfestet plikt som gjelder for vår organisasjon. I henhold til lovbestemmelsene vil opplysninger som det ikke lenger er behov for, eller ved utløpet av den lovpålagte tidsperioden, bli slettet, med mindre vi er lovpålagt å bevare disse opplysningene f.eks. av konkurranse- eller skattemessige bestemmelser fra AO eller HGB (tysk konkurranselovgivning). I disse tilfellene er opplysningene begrenset.

Som en ansvarlig organisasjon benytter vi ikke automatiserte beslutninger eller profilering.

Personopplysninger slettes når den lovlige oppbevaringstiden utløper, så fremt de ikke lenger kreves for å kunne fullføre eller inngå en kontrakt.

Fremskaffelse av personopplysninger er i en viss utstrekning fastsatt ved lov eller i kontrakt. Derfor må du oppgi personopplysninger til oss som vi trenger for å, for eksempel, inngå en kontrakt med deg. Et eksempel på dette er at ved inngåelse av en kontrakt må du oppgi dine personopplysninger. Oppgir du ikke disse personopplysningene, vil det ikke være mulig å inngå en kontrakt.

Om du ønsker, kan du kontakte vår personvernansvarlige før du oppgir dine personopplysninger. Da vil du få vite om du er pålagt å oppgi personopplysninger i ditt spesifikke tilfelle som følge av lovkrav eller en kontrakt, og hvilke konsekvenser det får om opplysningene ikke oppgis.

Som ansvarlig organisasjon for behandlingen av personopplysninger, har vi iverksatt tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot tap, sletting, manipulering og uautorisert adgang i henhold til artikkel 32 GDPR. Dette inkluderer spesielt tiltak for å sikre konfidensialiteten, integriteten og tilgangen til opplysningene. I tillegg har vi etablert prosesser som garanterer sikring av den registrertes rettigheter, sletting av personopplysninger og umiddelbar respons når slike opplysninger settes i fare. Vi har dessuten allerede sikret beskyttelse av personopplysninger gjennom utvikling og valg av maskinvare og programvare i henhold til prinsippene i artikkel 25 GDPR. Alle våre ansatte og personer som er involvert i behandling av personopplysninger er pålagt å følge personvernforordningen og andre lover for personvern samt å behandle personopplysninger konfidensielt.

Når det innhentes og behandles personopplysninger, er opplysningene krypterte før de sendes for å unngå misbruk av opplysningene av utenforstående. Våre sikkerhetstiltak evalueres kontinuerlig i takt med den teknologiske utviklingen. Likevel er sikkerheten ved overføring av opplysninger via Internett grunnleggende sårbar, og full beskyttelse kan ikke garanteres.

Vi forbeholder oss retten til å endre våre sikringstiltak og tiltak for å beskytte personopplysninger når den teknologiske utviklingen krever dette. I så fall vil vi også endre vår informasjon om personvern i tråd med dette. Du oppfordres derfor til å alltid forholde deg til den gjeldende versjonen av vår personvernerklæring.

Hvis du benytter deg av eksterne lenker som tilbys på våre nettsider, dekkes ikke disse lenkene av denne personvernerklæringen. Når vi legger ut lenker, forsikrer vi oss om at det, på det tidspunktet lenken opprettes, ikke er noen åpenbare brudd på gjeldende lover på den nettsiden det lenkes til. Vi har likevel ingen påvirkning på om andre tjenesteleverandører følger bestemmelsene om personvern og sikkerhet. Du må derfor se de andre tjenesteleverandørenes nettsider og deres egne personvernerklæringer.

Hvis du besøker en av våre nettsider, kan vi lagre informasjon på datamaskinen din i form av informasjonskapsler, eller såkalte cookies. Cookies er små tekstfiler som sendes fra en Internettserver til din nettleser og lagres på harddisken i datamaskinen din.

Utover lagring av din Internettprotokolladresse (IP-adresse) lagres det ingen andre former for personopplysninger for brukeren. Denne informasjonen brukes automatisk for å gjenkjenne deg når du besøker vår nettside igjen og for å styre din navigering på nettsiden. Eksempelvis gjør cookies det mulig for oss å tilrettelegge en nettside til dine interesser eller å lagre passordet ditt, slik at du ikke trenger å skrive det inn hver gang du besøker nettsiden.

Du kan naturligvis også se våre nettsider uten cookies. Hvis du ikke vil at vi skal kunne gjenkjenne datamaskinen din, kan du blokkere lagring av cookies på harddisken din ved å velge alternativet "Ikke aksepter cookies" i innstillingene for nettleseren din. Du kan også slette cookies som allerede er lagret i datamaskinen din via nettleseren. Hvordan du gjør dette kan du lese om i informasjonen fra leverandøren av nettleseren. Hvis du blokkerer for alle cookies, kan det føre til begrensninger i vår tjenestefunksjonalitet.

TYPE OF COOKIE    
persistent cookie  
persistent cookie

COOKIE NAME
nQ_cookieId
nQ_visitId

DOMAIN
client domain
client domain

PURPOSE AND DATA THAT IS STORED
Identify user
Identify user session

EXPIRES
 1 year
 1 year

Personer som er under 18 år bør ikke oppgi personopplysninger til oss uten at dette er avtalt med en forelder eller foresatt. Vi ber aldri om personopplysninger fra barn eller unge, og vi hverken henter inn eller deler slike opplysninger med andre.

De opplysningene du oppgir når du abonnerer på nyhetsbrevet vårt blir oppbevart helt til du sier opp abonnementet. Du kan når som helst si opp abonnementet via lenken som følger med i nyhetsbrevet eller ved å sende oss en melding om dette. Ved å stoppe abonnementet sier du nei til at vi kan bruke e-postadressen din. Alle opplysninger som e-postadresse, navn osv. som overføres i forbindelse med abonnement på nyhetsbrevet vil da bli slettet umiddelbart.

Behandlingen utføres basert på samtykke fra den enkelte mottaker i samsvar med artikkel 6 para. 1 a), artikkel 7 GDPR kombinert med § 7 para. 2 No. 3 UWG eller § 7 para. 3 UWG. Dokumentasjon på brukerens abonnement på nyhetsbrevet vårt gis basert på vår rettmessige interesse i henhold til artikkel 6 para. 1 bokstav f) GDPR, ettersom dette gjør det mulig for oss å dokumentere at det er gitt samtykke. Den e-postadressen som brukeren oppgir vil bli oppbevart for dette formålet helt til brukeren trekker tilbake sitt samtykke til å få tilsendt nyhetsbrevet.

Til dette formålet bruker vi programvaren Evalanche fra selskapet SC-Networks GmbH, Enzianstr. 2, 82319 Starnberg. Til dette formålet er en ordrebehandlingskontrakt i samsvar med Art. 28 GDPR inngått med SC-Networks.

Vi setter opp en passordbeskyttet direktetilgang til deres lagrede informasjon (kundekonto) for hver kunde som registrerer seg i denne forbindelse. Her kan du se opplysninger om dine fullførte, åpne og nylig sendte bestillinger, og behandle deres adresseopplysninger, bankopplysninger og nyhetsbrev. Du samtykker til å behandle de personlige tilgangsopplysningene konfidensielt, og ikke gjøre dem tilgjengelige for uautoriserte tredjeparter. Vi påtar oss ikke ansvar for misbrukte passord med mindre vi er ansvarlige for misbruket.
Med funksjonen "forbli pålogget" ønsker vi å gjøre ditt besøk på våre nettsider så behagelig som mulig. Denne funksjonen lar deg bruke våre tjenester uten å måtte logge inn på nytt hver gang. For sikkerhetsgrunner vil du bli bedt om å taste inn passordet på nytt dersom du, for eksempel, ønsker å endre dine personopplysninger eller dersom du vil legge inn en bestilling. Vi anbefaler at du ikke benytter denne funksjonen dersom datamaskinen deles mellom flere brukere. Vennligst merk at dersom du bruker en innstilling som automatisk sletter lagrede informasjonskapsler etter hver økt, vil funksjonen "forbli pålogget" ikke være tilgjengelig.

Du kan sende oss dine opplysninger via kontakt skjemaet, dersom dette er tilgjengelig i vårt nettilbud. Dette gjøres ved hjelp av en avansert krypteringsprosess. Hvis du sender oss en åpen søknad med dine personopplysninger via e-post, vær klar over at e-poster ikke sendes kryptert og du som søker selv må sikre at e-posten er kryptert. Vi kan derfor ikke på noen måte holdes til ansvar for overføringen av opplysningene dine vie e-post, og anbefaler at du i stedet benytter vanlig post, fordi det i tillegg til å sende dokumenter med e-post eller, hvis aktuelt, via skjemaet på Internett, fortsatt er mulig å sende oss dokumenter på den måten.

Dersom din søknad på en av våre ledige stillinger ikke fører frem, vil opplysningene dine bli slettet etter seks måneder, med mindre du har sent oss en gyldig tilbakekalling før denne perioden løper ut, eller har gitt oss ditt samtykke til å oppbevare opplysningene utover denne perioden. Dette er nødvendig for å sikre at vi oppfyller våre forpliktelser i henhold til tysk lov om likebehandling Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Hvis du har sendt inn fakturaer for reisegodtgjørelse til oss, vil disse bli oppbevart i henhold til lovbestemmelsene og slettes etter den lovpålagte oppbevaringsperioden.

Vi vil kun behandle de personopplysningene du oppgir til oss i forbindelse med søknadsprosessen. Dette gjøres med grunnlag i artikkel 6 para. 1 b) GDPR, eller, dersom det blir nødvendig med rettslige skritt, på grunnlag av artikkel 6 para. 1 f) GDPR og § 26 GDPR. Hvis du i tillegg frivillig oppgir spesielle personlige opplysninger, som f.eks. helseopplysninger, behandler vi disse på grunnlag av artikkel 9 para. 2 a) GDPR. Hvis dette er nødvendig for den aktuelle stillingen, ber vi om spesifikke kategorier av personlige opplysninger på grunnlag av artikkel 9 para. 2 b) GDPR.

For utsendelse av din bestilling sender vi adresseopplysninger og, om nødvendig, din e-postadresse og ditt telefonnummer til fraktselskapet som er engasjert for leveransen, for å koordinere opprettholdelse av leveringsavtalen. Opplysningene dine deles for å kunne gjennomføre kontrakten i henhold til artikkel 6 para. 1 b) GDPR.

Enkelte produkter leveres direkte fra produsenten til deg. I så fall vil vi dele dine adresseopplysninger med produsenten slik at denne kan levere varene du har bestilt. Opplysningene dine deles for å kunne gjennomføre kontrakten i henhold til artikkel 6 para. 1 b) GDPR.

For å kunne tilby deg forskuddsbetalinger (delbetaling, betaling i avdrag osv.) må vi forsikre oss om at betalingshåndteringen ikke blir misbrukt og at forbrukerne beskyttes mot for store økonomiske belastninger. Vår virksomhet er derfor koblet til varslingssystemet for kredittverdighet fra kredittfirmaet (SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden; Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss; CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München; Bundesanzeiger Verlag GmbH, Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln) for å beskytte oss mot manglende betalinger som følge av insolvens, manglende vilje til å betale eller misbruk av andre.

På grunnlag av våre rettmessige interesser i henhold til artikkel 6 para. 1 f) GDPR til å kommunisere med og informere brukere og interessenter om våre tjenester, er vi tilstede i ulike sosial nettverk. Dersom leverandørene av disse plattformene henter inn brukerens samtykke til å behandle personopplysninger, gjøres dette på grunnlag av artikkel 6 para. 1 a), artikkel 7 GDPR.

Det er ikke utelukket at personopplysninger for brukere utenfor EU/EØS også kan bli behandlet. Dette kan gjøre det vanskelig for de dette gjelder å opprettholde sine tjenester. Enkelte leverandører av sosiale medieplattformer er sertifiserte i henhold til Privacy-Shield-avtalen mellom EU og USA som forplikter dem til å følge europeiske standarder for personvern.

Brukernes personopplysninger behandles regelmessig til markedsundersøkelser og markedsføringsformål. På bakgrunn av brukeropplysningene lages det profiler som gjør det mulig å, for eksempel, vise reklame som stemmer overens med den respektive brukerens antatte interesser. Dette gjøres regelmessig ved å plassere cookies på enheten som brukeren benytter.

Forespørsler om innsyn og håndheving av dine rettigheter må gjøres direkte til de respektive leverandørene oppgitt nedenfor, fordi det kun er disse som har tilgang til brukernes personopplysninger og som kan iverksette nødvendige tiltak og gi informasjon.

Hvis du likevel trenger hjelp til å utøve dine rettigheter, er du også velkommen til å kontakte oss.

Vi kan være tilstede på følgende sosiale medier:

 • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (Facebook), Data policy https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out-possibilities https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen or http://www.youronlinechoices.com/

 • Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (Twitter), Data policy https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out-possibilities https://twitter.com/personalization

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google or Youtube), Data policy https://policies.google.com/privacy, Opt-Out-possibilities https://adssettings.google.com/authenticated

 • LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland (LinkedIn) - Data policy https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out-possibilities https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

 • XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany (Xing) - Data policy and Opt-Out-possibilities https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Denne nettsiden bruker Google Analytics; en Internettanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Dette inkluderer bruk av metoden Universal Analytics som gjør det mulig å koble data, økter og interaksjoner på tvers av flere enheter til en pseudonym bruker-ID, og dermed analyser en brukers aktiviteter på tvers av enheter. 

Google Analytics bruker såkalte cookies. Dette er tekstfiler som lagres i datamaskinen din og gjør det mulig å analysere din bruk nettsidene våre. Informasjonen som cookien generer om din bruk av nettsidene overføres normalt til en Google-server i USA og lagres der. Men dersom IP-anonymisering er aktivert på nettsiden, vil Google redusere IP-adressen din til et land innen EU/EØS i forkant. Det er bare helt unntaksvis at hele IP-adresser overføres til en Google-server i USA og forkortes der. Vi gjør oppmerksom på at på våre nettsider er Google Analytics utvidet til å inkludere IP-anonymisering for å sikre at innhentede IP-adresser er anonyme (såkalt IP-masking). IP-adressen som oversendes av nettleseren din i forbindelse med Google Analytics vil ikke kobles med noen andre opplysninger som Google sitter på. Mer informasjon om brukervilkår og personvern finner du på https://www.google.com/analytics/terms/no.html or at https://policies.google.com/?hl=no. 

Google vil, på våre vegne, bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettsidene, utarbeide rapporter om aktivitet på settsidene og levere andre tjenester til oss som drifter nettsiden, i forbindelse med bruken av nettsiden og Internettbruk. 

Behandlingen utføres i henhold til artikkel 6 para. 1 setning 1 a) GDPR basert på ditt samtykke.

Mottakeren av de behandlede opplysningene er Google. 

Opplysningene som vi sender i forbindelse med cookies, bruker-ID-er (f.eks. bruker-ID) eller reklame-ID-er slettes automatisk etter 14 måneder. Opplysninger som når slutten av oppbevaringsperioden slettes én gang per måned. 

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke for fremtiden ved å blokkere lagring av cookies ved hjelp av innstillingene i nettleseren din, men vi vil gjøre deg oppmerksom på at du i så tilfelle kanskje ikke vil kunne bruke alle funksjonene på disse nettstedene til fulle.

Du kan også hindre at Google henter inn opplysninger generert av cookien og som angår din bruk av nettsidene (inkludert IP-adressen din) samt at disse opplysningene behandles av Google ved å laste ned og installere en plug-in i nettleseren din som du finner på følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Du kan også benytte fravalgs-cookies for å hindre at dine opplysninger blir hentet inn når du besøker disse nettsidene i fremtiden. For å hindre at Universal Analytics henter inn opplysninger på tvers av forskjellige enheter, må du bruke fravalgs-cookies på alle systemene du benytter.

Hvis du klikker her vil fravalgs-cookien bli satt:

<a href="javascript:gaOptout()"><strong>Google Analytics deaktivieren</strong></a></p>

Vi bruker leverandøren YouTube for å bygge inn videoer. Videoene innebygges i utvidet databeskyttelsesmodus [CV1]. Som de fleste nettsteder bruker imidlertid YouTube også informasjonskapsler for å innhente informasjon om de besøkende til sitt nettsted. YouTube bruker denne informasjonen for å innhente statistikk om videobruk, hindre svindel, øke brukervennligheten og flere ting. Dette oppretter også en tilkobling til Google DoubleClick-nettverket. Når du starter videoen, vil dette kunne starte andre prosesser for databehandling. Vi har ingen påvirkning på dette. Mer informasjon om databeskyttelse hos YouTube kan finnes i deres databeskyttelseserklæring: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

Doubleclick av Google er en tjeneste fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Ca 94043, USA ("Google"). Doubleclick av Google benytter informasjonskapsler for å vise deg annonser som er relevante for deg. I denne prosessen vil nettleseren din bli tilordnet et pseudonymt identifikasjonsnummer (ID) for å sjekke hvilke annonser som er vist i din nettleser, og hvilke annonser som er klikket på. Informasjonskapslene inneholder ingen personopplysninger. Bruken av DoubleClick-informasjonskapsler lar kun Google og deres partnernettsteder skifte annonser basert på tidligere besøk til vårt nettsted eller andre nettsteder på internett. Informasjonen som genereres av informasjonskapslene vil sendes til en Google-server i USA for evaluering og lagres der. Opplysningene vil kun overføres av Google til tredjeparter der det er påkrevet ved lov, eller i forbindelse med gjennomføring av bestillinger. Google vil ikke under noen omstendighet koble dine opplysninger sammen med andre opplysninger som er innhentet av Google.

Ved å bruke vårt nettsted samtykker du til at data som innhentes om deg vil behandles av Google, og til databehandlingsmetodene som beskrevet over, samt til formålet som oppgitt. Du kan hindre lagring av informasjonskapsler gjennom de aktuelle innstillingene i din nettleser; men vær klar over at dersom du gjør dette, vil du ikke kunne bruke all funksjonalitet på dette nettstedet i sin fulle form. I tillegg kan du hindre at data som genereres av informasjonskapsler i forbindelse med din bruk av nettstedet (inkludert din IP-adresse) innhentes og behandles av Google ved å laste ned og installere nettleserutvidelsen som er tilgjengelig under følgende lenke under overskriften DoubleClick Expansion Deactivation. Alternativt kan du deaktivere Doubleclick-informasjonskapsler med denne avmeldingen.

Tilgangsrettighet

I henhold til artikkel 15 GDPR, kan du når som helst, og uten gebyr, få tilgang til og kopi av personopplysninger som vi behandler og oppbevarer om deg.

Retten til tilgang omfatter innsyn i formålet med behandlingen, kategorier av personopplysninger som behandles, mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysninger deles med eller vil bli delt med, den planlagte perioden som personopplysningene vil bli oppbevart i (så langt mulig), eller når dette ikke er mulig, kriteriene for definering av denne perioden, rett til å gjøre endringer eller får slettet personopplysninger som angår deg, eller begrense behandlingene av andre eller fremsette innsigelse mot denne behandlingen, retten til å klage til en tilsynsmyndighet og, hvis opplysningene ikke ble oppgitt av deg, rett til innsyn i alle tilgjengelig informasjon om hvor opplysningene kommer fra, samt innsyn i eksisterende automatiserte beslutninger, inkludert profilering, i henhold til artikkel 22, para. 1 og 4 og - i det minste i disse tilfellene - nødvendig informasjon om logikken med og tilsiktet effekt av slik behandling.

Du har også rett til å be om innsyn i om dine personopplysninger er delt med andre i land utenfor EU/EØS eller en internasjonal organisasjon, og hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre denne kommunikasjonen.

Rett til retting

Du har også rett til å be om at eventuelle feil personopplysninger angående deg rettes opp umiddelbart. Dessuten har du rett til å be om at ufullstendige personopplysninger om deg rettes opp med tanke på formålet med behandlingen.

Rett til sletting

I henhold til artikkel 17 GDPR har du rett til å be om at personopplysninger som angår deg og oppbevares av oss, slettes umiddelbart dersom en av følgende betingelser gjelder: Personopplysningene er hentet inn for formål eller er behandlet på annen måte som det ikke lenger er behov for; du trekker tilbake ditt samtykke som behandlingen er basert på, i henhold til artikkel 6, para. 1 a GDPR eller artikkel 9, para. 2 GDPR, og det ikke er noen andre lovlige grunnlag for behandlingen; du fremsier innsigelse mot behandlingen i henhold til artikkel 21, para. 1 GDPR, og det ikke er noen andre overordnede lovmessige årsaker for behandlingen; eller du fremsier innsigelse mot behandlingen i henhold til artikkel 21, para. 2 GDPR; personopplysningene er behandlet i strid med loven; sletting av personopplysninger er påkrevet for å oppfylle lovpålagte plikter i henhold til lovgivningen i EU eller medlemslandenes rettigheter som vi er underlagt; personopplysningene ble hentet inn i forbindelse med tjenester tilbudt på sosiale medier i henhold til artikkel 8, para. 1.

Hvis vi har gjort personopplysninger offentlig tilgjengelig og vi er pålagt å slette disse i henhold til artikkel 17, para 1 GDPR, skal vi iverksette egnede tiltak for å informere andre ansvarlige parter som behandler de delte personopplysningen som du har bedt om at alle lenker til, samt alle kopier og reproduksjoner av, skal slettes.

Rett til begrenset behandling

I henhold til artikkel 18 GDPR har du rett til å be om at behandlingen av personopplysninger som angår deg begrenses dersom en av følgende betingelser gjelder: Riktigheten i personopplysningene bestrides av deg og minst en periode som gjør det mulig for seg å kontrollere riktigheten i personopplysningene; behandlingen er ulovlig og du motsetter seg at personopplysningene slettes, men krever i stedet at bruken av disse personopplysningene begrenses; vi ikke lenger har behov for personopplysninger til formålet med behandlingen, men du trenger dem for å påvise, fremsette eller forsvare deg mot rettskrav, eller du har meldt inn en klage mot behandlingen i henhold til artikkel 21, para. 1, så lenge det gjenstår å vurdere om de rettmessige grunnene som fremsettes av vår virksomhet kommer foran dine.

Rett til å få overført opplysningene dine

I henhold til artikkel 20 GDPR, kan du når som helst be om at alle opplysninger som angår deg, som du har oppgitt til oss, utleveres i et format som er i vanlig bruk og som kan leses maskinelt. I tillegg har du rett til å dele disse opplysningene med andre ansvarlige personer uten innsigelser fra oss, såfremt behandlingen er basert på samtykke i henhold til artikkel 6, para. 1 a GDPR eller artikkel 9, para. 2 a GDPR eller i en kontrakt i henhold til artikkel 6, Para. 1 b og behandlingen utføres ved hjelp av en automatisk prosedyre, såfremt behandling ikke kreves for å administrere en oppgave som er tildelt oss og som utføres av offentlig interesse eller ved utøvelse av offisiell myndighet.

Du kan også be om at vi sender de personopplysningene vi oppbevarer til en annen ansvarlig part, så fremt dette er teknisk gjennomførbart og at rettighetene eller frihetene til andre personer ikke krenkes ved å gjøre dette.

Rett til innsigelse

I henhold til artikkel 20 GDPR har du rett til, på bakgrunn av din spesifikke situasjon, fremsette en innsigelse til behandlingen av personopplysninger som angår deg, og behandlingen av disse er i henhold til artikkel 6, para. 1 e eller f GDPR. Dette gjelder også for eventuell profilering basert på disse bestemmelsene.

Ved en eventuell innsigelse, skal vår behandling av alle personopplysninger opphøre, med mindre vi kan dokumentere rettmessige grunner for behandlingen som er mer tungtveiende enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller når behandlingen støtter håndhevelsen, utøvelsen eller forsvar av rettskrav.

Dersom vi behandler dine personopplysninger for å bedrive direktemarkedsføring, har du rett til å når som helst fremsette innsigelse mot behandlingen av personopplysninger som angår deg, til slikt formål; dette gjelder også for profilering i den grad dette er i forbindelse med denne typen direktepublisering. Hvis du fremsetter innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger i forbindelse med direktereklame, skal behandlingen av dine personopplysninger opphøre i forbindelse med slike formål.

Du har rett til å, på bakgrunn av din spesifikke situasjon, fremsette innsigelser mot at dine personopplysninger behandles i forbindelse med forskning, historisk forskning eller statistikk, i henhold til artikkel 89, para. 1 GDPR, med mindre denne behandlingen kreves for å oppfylle formål som er i det offentliges interesse.

I forbindelse med bruk av sosiale medier og på tross av EU-direktivet 2002/58, står du fritt til å utøve din rett til å fremsette innsigelser ved hjelp av en automatisk prosedyre hvor det benyttes tekniske spesifikasjoner.

Rett til tilbakekalling

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke gitt til behandling av dine personopplysninger for fremtiden i henhold til artikkel 7 para. 3 GDPR.

Rett til bekreftelse

Du har rett til å be om bekreftelse på om vi behandler personopplysninger som angår deg.

For å utøve denne retten ber vi deg ta direkte kontakt med vår personvernansvarlige på datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com eller +49 2735 70-619 eller kontakte en annen av våre medarbeidere.

Rett til å klage

I tillegg har du, i henhold til artikkel 77 GDPR, rett til å klage til et offentlig tilsynsorgan. Du kan enten kontakte Datatilsynet i landet hvor du bor eller jobber, eller henvende deg il vårt hovedkontor.

Innsamlede data og hjemmel

Vi samler inn følgende data fra deg for å gjennomføre webinarene våre:

Pålogging / Registrering

 • Fornavn, etternavn

 • Epostadresse

 • Selskap

 • Tema / Interesse


Implementering av webseminaret

 • Muntlig bidrag

 • Chatbidrag

 • Stemmebidrag

 • Deltakelse i webinaret

 • Integrert spørreskjema


Opptak og evaluering av webseminaret

 • Videoopptak av webinaret

Vi samler inn disse dataene basert på ditt samtykke, art. 6 (1) tent. a) GDPR, som du kan oppgi som en del av registreringen for webinaret. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykke ved å sende en e-post til marketing@ssi-schaefer.com. Dette påvirker ikke lovligheten av databehandlingen som ble utført før du trekker deg tilbake.

Bruke Pardot - Databehandlert

Invitasjonsprosessen for våre webinarer gjennomføres gjennom Pardot, en tjeneste levert av Salesforce EMEA Limited ("Salesforce"). Databehandling av Salesforce-selskaper og Salesforce-databehandlere utenfor EØS, spesielt i USA eller andre land som det ikke er tilstrekkelig beslutning av EU-kommisjonen for, kan ikke utelukkes. Derfor har vi inngått standardkontraktsbestemmelsene som er godkjent av EU-kommisjonen i samsvar med art. 46 (2) lit. c) GDPR med Salesforce.

For mer informasjon om Salesforces databehandling, se Salesforces personvernregler:

https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/

Vi bruker Salesforce som databehandler. Databehandlere kan bare bruke dataene til de formålene som er spesifisert av oss, og er også kontraktmessig forpliktet av oss til å behandle dataene dine kun i samsvar med denne personvernpolitikken og gjeldende databeskyttelseslover. Det juridiske grunnlaget for Salesforces behandling av dine data på våre vegne er art. 28 GDPR.

Bruke GoToWebinar - Databehandler

Vi bruker GoToWebinar, en tjeneste levert av LogMeIn Ireland Unlimited Company ("LogMeIn"), for å gjennomføre våre webinarer. Databehandling av LogMeIn-selskaper og LogMeIn-prosessorer utenfor EØS, spesielt i USA eller andre land som EU-kommisjonen ikke har tilstrekkelig beslutning om, kan ikke utelukkes. Derfor har vi sagt opp standardbestemmelsene som er godkjent av EU-kommisjonen i samsvar med art. 46 (2) lit. c) GDPR med LogMeIn.


For mer informasjon om LogMeIns behandling av data, se LogMeIns personvernregler:

https://www.logmein.com/legal/privacy/international

Vi bruker LogMeIn som databehandler. Databehandlere kan bare bruke dataene til de formålene som er spesifisert av oss, og er også kontraktmessig forpliktet av oss til å behandle dataene dine kun i samsvar med denne personvernpolitikken og gjeldende databeskyttelseslover. Det juridiske grunnlaget for LogMeIns behandling av dine data på våre vegne er art. 28 GDPR.