Ochrana soukromí

Zásady ochrany soukromí SSI SCHÄFER

Ochrana vašich údajů je naším zájmem

Oceňujeme váš zájem o naši společnost a naše produkty a služby a rádi bychom, abyste se cítili bezpečně při návštěvě našeho webu, co se týče ochrany vašich osobních údajů. Protože bereme ochranu vašich osobních údajů velmi vážně, dodržování ustanovení nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění je pro nás samozřejmostí.

Chceme, abyste věděli, kdy shromažďujeme data a jak budou informace použity. Přijali jsme technická a organizační opatření, abychom zajistili, že jsou zásady ochrany osobních údajů dodržovány jak námi, tak i našimi externími dodavateli služeb.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace o vaší identitě. Patří sem například informace jako jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Tato informace je vždy zpracovávána v souladu s požadavky nařízení GDPR a dalších předpisů o ochraně osobních údajů platných pro naši společnost. K použití našeho webu obvykle není nutné, abyste nám poskytovali osobní údaje. V určitých případech však může být zpracování osobních údajů nutné, například pro poskytnutí určitých služeb, které můžete požadovat. Stejně tak to platí například pro zasílání informačních materiálů a objednaného zboží nebo pro odpověď na individuální dotazy. Budeme vás v případě potřeby informovat.

Pokud neexistuje právní základ pro zpracování těchto osobních údajů, získáme váš souhlas. Kromě toho uchováváme a zpracováváme pouze data, která nám dobrovolně poskytnete a případně data, která automaticky sbíráme při návštěvě našich internetových stránek (například vaše IP adresa a název navštívených stránek, použitý prohlížeč a operační systém, datum a čas přístupu, použité vyhledávače, názvy stažených souborů).

Pokud využíváte naše služby, obvykle budou taková data shromažďována pouze za účelem poskytnutí služeb. Pokud vás požádáme o podrobnější údaje, dotyčná informace je dobrovolná. Zpracování osobních údajů probíhá výhradně za účelem plnění požadované služby a případně pro ochranu oprávněných obchodních zájmů.

Následující kategorie osobních údajů mohou být shromažďovány při návštěvě našeho webu nebo při jiných zpracováních popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů:

• Údaje o základních údajích (jména, adresy atd.)

• Další osobní údaje poskytnuté vámi (osobní zájmy atd.)

• Údaje o smlouvě (číslo zákazníka, číslo smlouvy atd.)

• Obsahové údaje (texty, fotografie, videa atd.)

• Kontaktní údaje (e-mail, telefonní čísla atd.)

• Meta údaje (IP adresy, informace o zařízení atd.)

• Údaje o použití (navštívený obsah, časy přístupu atd.)

• Zainteresovanými osobami jsou uživatelé / potenciální zákazníci našich nabídek.


Jméno a adresa správce údajů

Správcem osobních údajů v rámci nařízení GDPR, dalších zákonů o ochraně údajů v členských státech EU a dalších ustanoveních o ochraně údajů je:

pro tuto webovou stránku: Fritz Schäfer GmbH & Co KG, se sídlem Fritz Schäfer Str. 20, PSČ  57290, Neunkirchen, Německo

pro uchazeče o zaměstnání: SSI Schäfer s.r.o., se sídlem Tovární 325, 753 01 Hranice, Česká republika

pro příjemce newsletterů: SSI Schäfer Systems International s.r.o., se sídlem Ke Smíchovu 1150/132, 154 00 Praha 5 – Slivenec
Česká republika

Kontaktní údaje správce ochrany údajů

Můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Fritz Schäfer GmbH & Co KG na adrese datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com.

Pro uchazeče: Uchazeči o SSI Schäfer Automation GmbH (Německo) nebo SSI Schäfer IT Solutions GmbH (Německo) se mohou obrátit na odpovědného pověřence pro chranu osobních údajů na adrese datenschutz.giebelstadt@ssi-schaefer.com. Uchazeči o všechny ostatní německé subjekty skupiny SSI Schäfer se mohou obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese datenschutzbeauftragter.neunkirchen@ssi-schaefer.com

Pro příjemce newsletterů: Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Fritz Schäfer GmbH & Co KG můžete kontaktovat na adrese datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com.

Důvod zpracování osobních údajů

Používáme osobní údaje, které nám poskytnete, k odpovědi na vaše požadavky, ke zpracování vašich objednávek nebo k poskytnutí přístupu k určitým informacím nebo nabídkám. Správa vztahů se zákazníky může také vyžadovat, abychom my nebo smluvní poskytovatel služeb použili tyto osobní údaje k vašemu informování o nabídkách produktů nebo k provádění online průzkumů, aby lépe sloužily potřebám a požadavkům našich zákazníků. Právním základem pro tyto druhy zpracování je článek 6 odst. 1 písm. b) a f) nařízení GDPR.

Samozřejmě respektujeme, pokud nám nechcete poskytnout své osobní údaje k podpoře našeho vztahu se zákazníkem (zejména pro přímý marketing nebo pro účely průzkumu trhu). Vaše osobní údaje nebudeme prodávat nebo jinak předávat třetím stranám.

Specifické použití

Shromáždíme, zpracujeme a použijeme osobní údaje, které nám poskytnete online, pouze pro uvedené účely. Vaše osobní údaje nebudou předány třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu. Shromažďování osobních údajů a předávání takových údajů státním orgánům a úřadům oprávněným k přijímání takových informací bude prováděno pouze v rámci příslušných zákonů nebo pokud jsme povinni to učinit na základě soudního rozhodnutí. Naši zaměstnanci a smluvní partneři pověření námi jsou povinni zachovávat důvěrnost a dodržovat ustanovení nařízení GDPR.

Právní základ zpracování

Pokud nám poskytnete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro konkrétní účel, zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Pokud je takové zpracování nezbytné pro splnění nebo uzavření smlouvy s vámi, zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. V některých případech, např. pro splnění daňových povinností, můžeme být povinni zpracovávat osobní údaje zákonným způsobem. V takových případech je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR. Vzácně může zpracování také sloužit k ochraně vašich životně důležitých zájmů nebo jiné fyzické osoby. V této výjimečné situaci bude zpracování provedeno na základě čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR. Nakonec může být zpracování údajů rovněž založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Je tomu tak, pokud zpracování slouží k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, pokud vaše zájmy, základní práva a svobody nepřevažují. Takový oprávněný zájem může vzniknout již tehdy, pokud jste naším zákazníkem. Pokud zpracování osobních údajů vychází z článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, náš oprávněný zájem spočívá v provádění našich obchodních aktivit.

Údaje, které jsou automaticky shromažďovány při návštěvě našeho webu

Při používání našeho webu budou z organizačních a technických důvodů uloženy následující informace: názvy stránek, které jste navštívili, prohlížeč, který jste použili, váš operační systém, datum a čas přístupu, použité vyhledávače, názvy stažených souborů a vaše IP adresa. Shromážděné informace jsou potřebné k správnému doručení obsahu našeho webu.

Kromě toho hodnotíme tato technická data anonymně a pouze pro statistické účely, abychom mohli neustále zlepšovat náš web a zpříjemnit naše internetové služby a poskytnout příslušným orgánům informace potřebné pro vyšetřování v případě kybernetického útoku. Tato data jsou ukládána odděleně od jiných osobních informací na bezpečných systémech. Nelze je použít k zjištění identity jednotlivců. Zpracování probíhá na základě našeho oprávněného zájmu o efektivní a bezpečné poskytování našeho webu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) ve smyslu článku 28 nařízení GDPR.

Možnosti kontaktu

Vzhledem k zákonům obsahují naše webové stránky informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt a přímou komunikaci s námi. To zahrnuje uvedení e-mailové adresy a případně kontaktního formuláře. Zpracování informací uživatele v tomto ohledu se provádí na základě článku 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo použijete kontaktní formulář, osobní údaje, které nám poskytnete, budou automaticky uloženy. Informace, které nám dobrovolně předáte, budou uloženy za účelem zpracování vaší žádosti nebo pro kontaktování vás, a poté okamžitě smazány. Nebudou sdíleny s třetími stranami.

Ukončení a omezení zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje subjektů údajů v souladu s články 17 a 18 nařízení GDPR, pouze pokud je to nutné k dosažení sledovaného účelu nebo pokud to vyžadují předpisy k plnění zákonných povinností, kterým je naše společnost podřízena. Pokud účel uchovávání údajů již pominul nebo je stanovena zákonná lhůta pro uchovávání, např. kvůli požadavkům daňových a dalších předpisů, budou osobní údaje smazány podle právních předpisů, pokud nejsme ze zákona povinni tyto údaje nadále uchovávat. V takových případech bude zpracování osobních údajů omezeno.

Automatizované rozhodování

Jako odpovědná společnost se zdržujeme automatizovaného rozhodování a profilování.

Doba uchovávání

Osobní údaje budou smazány po uplynutí zákonné doby uchovávání, pokud nejsou již vyžadovány k plnění nebo uzavření smlouvy.

Poskytnutí osobních údajů

V některých případech je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou. Z tohoto důvodu je možné, že budete muset poskytnout osobní údaje, které musíme zpracovat, například při uzavírání smlouvy. Například pro uzavření smlouvy budete muset poskytnout osobní údaje.

Před poskytnutím osobních údajů se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu údajů. Pověřenec vyjasní, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou v daném případě, a jaké by byly důsledky nedodání těchto údajů.

Bezpečnost

Jako správce údajů jsme přijali technická a organizační bezpečnostní opatření podle článku 32 nařízení GDPR. To zahrnuje zejména opatření pro zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti dat. Navíc jsme zavedli procesy, které zaručují, že práva subjektu údajů, vymazání osobních údajů a okamžitá reakce na ohrožení takových údajů jsou zajištěny. Také zaručujeme ochranu osobních údajů již při vývoji a výběru hardware a softwaru v souladu s principy článku 25 nařízení GDPR. Všichni naši zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou povinni dodržovat důvěrnost osobních údajů.

Práva subjektů údajů

Samozřejmě, jako subjekt údajů, máte vždy právo na informace o svých osobních údajích uložených u nás. Kromě toho máte právo na opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů, pokud to zákon nezakazuje. Rádi bychom vás upozornili na to, že právo na vymazání může být omezeno zákonnými povinnostmi uchovávání, které musíme dodržovat. Máte také právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, stejně jako právo na přenositelnost dat. Pokud máte jakékoli otázky nebo požadavky ohledně ochrany údajů, neváhejte se na nás obrátit na uvedených kontaktech našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Máte také právo podat stížnost u dozorového orgánu pro ochranu údajů v případě nedostatků v ochraně údajů. Dozorovým orgánem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, viz www.uoou.cz.

Aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou aktuální. Postupem času může být nutné aktualizovat tyto zásady ochrany osobních údajů z důvodu úpravy nabídek našich webových stránek nebo změny právních nebo regulačních požadavků. Mějte vždy na paměti aktuální verzi našich zásad ochrany osobních údajů.

Soubory cookie

Když navštívíte jednu z našich webových stránek, může se stát, že uložíme informace ve formě cookie na vašem počítači. Cookies jsou malé textové soubory poslané z webového serveru do vašeho prohlížeče a uložené na pevném disku vašeho počítače. Kromě adresy internetového protokolu nejsou uživatelské osobní údaje uloženy. Tato informace má za účel vaše automatické rozpoznání při vaší další návštěvě našich webových stránek a usnadnění navigace. Cookies nám například umožňují přizpůsobit webové stránky vašim zájmům nebo uložit vaše heslo, abyste ho nemuseli zadávat pokaždé znovu. Samozřejmě můžete prohlížet naše webové stránky i bez cookies. Pokud nechcete, abychom poznali váš počítač, můžete zabránit ukládání cookies na pevný disk tím, že v nastavení vašeho prohlížeče vyberete „Nepřijímat cookies“. Dokonce i cookies, které již byly nastaveny, lze smazat pomocí vašeho prohlížeče. Podrobnosti o tom, jak to udělat, naleznete v návodu od výrobce vašeho prohlížeče. Pokud nepřijmete cookies, může to vést k funkčním omezením našich nabídek.

Děti a dospívající

Osoby mladší 16 let by nám neměly poskytovat žádné osobní údaje bez souhlasu svých rodičů nebo zákonných zástupců. Nepožadujeme osobní informace od dětí a dospívajících, nevybíráme je a nesdílíme je s třetími stranami.

Newsletter

Pokud nám dáte souhlas k odběru newsletterů, budeme zpracovávat vaše kontaktní údaje za účelem zasílání pozvánek a vstupenek na exkluzivní akce a informací o intralogistických produktech a řešeních – také od dalších společností skupiny SSI Schäfer – e-mailem. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností pro budoucnost. Vaše údaje budeme uchovávat, dokud neodvoláte svůj souhlas, pokud je to vhodné. Ukončení odběru je možné kdykoli prostřednictvím odkazu v newsletteru nebo odpovídající zprávy pro nás. Vaše příjmení a další údaje přenášené v souvislosti s registrací pro newsletter budou pak námi okamžitě smazány. Zpracování je založeno na souhlasu příslušného příjemce podle článku 6 odst. 1 písm. a), čl. 7 nařízení GDPR ve spojení s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Důkaz registrace uživatele k odběru našeho newsletteru je založen na našem oprávněném zájmu podle článku 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, protože nám to umožňuje prokázat souhlas. E-mailová adresa, kterou uživatel povinně poskytuje, je uchovávána pro tento účel až do doby, než uživatel odvolá svůj souhlas s odběrem newsletteru. K tomuto účelu používáme software Pardot, službu společnosti Salesforce EMEA Limited ("Salesforce"). V této souvislosti nelze vyloučit zpracování dat společnostmi Salesforce a subdodavateli společnosti Salesforce mimo EHP, zejména ve Spojených státech nebo v jiných zemích, pro které neexistuje rozhodnutí o dostatečné ochraně ze strany Evropské komise. Proto jsme uzavřeli standardní doložky o ochraně údajů schválené Evropskou komisí podle článku 46 odst. 2 písm. c) nařízení GDPR se společností Salesforce. Další informace o zpracování dat společností Salesforce naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Salesforce: https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/ Společnost Salesforce používáme jako zpracovatele údajů. Zpracovatelé údajů mohou údaje používat pouze pro účely stanovené námi a jsou rovněž smluvně zavázáni k tomu, aby vaše údaje zpracovávali výlučně v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a příslušnými právními předpisy o ochraně údajů. Právním základem pro zpracování vašich údajů společností Salesforce naším jménem je čl. 28 nařízení GDPR.

Klientský účet pro e-commerce

Pro každého zákazníka, který se přihlásí, zřizujeme heslem chráněný přímý přístup k jeho uloženým údajům o zásobách (klientský účet). Zde můžete zobrazit údaje o svých dokončených, otevřených a nedávno odeslaných objednávkách a spravovat své adresní údaje, bankovní údaje a newsletter. Souhlasíte s tím, že osobní přístupové údaje budete uchovávat jako důvěrné a nebudete je dávat k dispozici neoprávněným třetím stranám. Nemůžeme přijmout odpovědnost za zneužití hesla, pokud za něj nejsme odpovědní. S funkcí „zůstat přihlášen“ bychom chtěli vaši návštěvu našich webových stránek učinit co nejpříjemnější. Tato funkce vám umožňuje používat naše služby bez opětovného přihlášení pokaždé. Z bezpečnostních důvodů vás však budeme znovu žádat, abyste zadali své heslo, například pokud chcete změnit své osobní údaje nebo pokud chcete zadat objednávku. Doporučujeme, abyste tuto funkci nepoužívali, pokud počítač sdílíte s více uživateli. Upozorňujeme, že pokud použijete nastavení, které automaticky smaže uložené cookies po každé relaci, nebude funkce „zůstat přihlášen“ k dispozici.

Žádosti o zaměstnání

Rádi bychom vás také upozornili na ochranu údajů pro naše uchazeče o zaměstnání: https://www.ssi-schaefer.com/en-de/company/careers/privacy-policy-for-applicants-523390

Přenos poskytovatelům logistiky

Pro odeslání vaší objednávky předáme vaše adresní údaje a případně vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo pro sjednání termínu dopravní společnosti pověřené dodávkou. Přenos vašich údajů probíhá za účelem plnění smlouvy na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

Přenos prodejci/výrobci

Některé produkty jsou odesílány přímo od výrobce k vám. V tomto případě předáme vaše adresní údaje výrobci pro dodání vašeho objednaného zboží. Přenos vašich údajů probíhá za účelem plnění smlouvy na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

Kontrola kreditu

Abychom vám mohli umožnit platby předem (platba na fakturu, splátky atd.), musíme zajistit, že tento typ platební transakce nevede ke zneužití a chrání spotřebitele před ekonomickým přetížením. Naše společnost je proto připojena k systému úvěrového registru pro ochranu před platební neschopností, zneužitím kvůli neochotě platit a nevhodným použitím třetími stranami (SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Asociace klubů Creditreform eV, Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss; CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Mnichov; Bundesanzeiger Verlag GmbH, Amsterdamer Strasse 192, 50735 Kolín nad Rýnem).

Systém oznamování porušení

Skupina SSI SCHAEFER provozuje systém oznamování porušení, který slouží k objasnění určitých nedovolených činů, zejména ze strany vlastních zaměstnanců nebo osob/zaměstnanců v dodavatelském řetězci skupiny SSI SCHAEFER. Tímto se zajišťuje, že osoby v dodavatelském řetězci skupiny SSI SCHAEFER mají vhodný kanál pro hlášení zjištěných nedovolených činů a tím přispívají k neustálému dodržování pravidel skupiny SSI SCHAEFER. V rámci systému oznamování porušení může dojít k tomu, že budou přijaty zprávy, které obsahují informace o vás jako zaměstnanci nebo jinak postižené osobě v dodavatelském řetězci skupiny SSI SCHAEFER. Může se tak stát například v případě, že oznamovatel tvrdí, že jste se dopustili nedovoleného jednání, které se okamžitě ukáže jako neopodstatněné nebo nedostatečně zdůvodněné. Je také možné, že informace o vás jsou pouze součástí zprávy, která se týká údajného porušení pravidel jinou osobou. Pokud nám přijatá komunikace poskytne náznaky vašeho možného relevantního nedovoleného jednání a následně začne vyšetřování, budeme vás o tomto zvlášť informovat, jakmile to bude možné, aniž by to ohrozilo účel vyšetřování.

Tato data zpracováváme především k objasnění možného nedovoleného jednání, kromě toho, že uplatňujeme naše vlastní nároky a zajišťujeme právní obranu, je-li to nutné. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je náš oprávněný zájem na objasnění údajného nedovoleného jednání (článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR) a naše právní povinnost provozovat systém oznamování porušení (článek 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR). Pokud to nedovolené jednání vyžaduje, můžeme vaše osobní údaje sdílet s dalšími dotčenými orgány nebo úřady. Vaše osobní údaje anonymizujeme nebo smažeme nejpozději, jakmile bude dosaženo účelu, který sledujeme, nebo pokud tento účel přestane existovat.

Pokud sami hlásíte nedovolené jednání prostřednictvím systému oznamování porušení, obraťte pozornost na samostatné informace o ochraně osobních údajů. Tyto informace můžete zobrazit přímo v systému oznamování porušení. Odpovědnou osobou za používání systému oznamování porušení a s tím související zpracování osobních údajů je obvykle společnost Fritz Schäfer GmbH & Co KG, se sídlem Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 Neunkirchen, Německo.

Informace zaslané prostřednictvím systému oznamování porušení jsou primárně určeny společnosti Fritz Schäfer GmbH & Co KG jako odpovědné straně. Pokud jsou osobní údaje jiné společnosti skupiny SSI SCHAEFER dotčeny podáním od oznamovatele, může být tato dotčená společnost skupiny SSI SCHAEFER, v závislosti na míře svého zapojení v jednotlivém případu, považována za další nezávisle odpovědnou stranu vedle společnosti Fritz Schäfer GmbH & Co KG, za provádění vyšetřování a s tím související zpracování osobních údajů. Společnost Fritz Schäfer GmbH & Co KG jmenovala pověřence pro ochranu údajů.

Dotazy týkající se ochrany údajů ve skupině SSI SCHAEFER a společnosti Fritz Schaefer GmbH & Co KG lze zaslat na adresu datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com. V souladu s nařízením GDPR a v rámci něj máte právo na přístup k údajům, opravu, výmaz a omezení zpracování, stejně jako právo na přenositelnost údajů. Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, například u Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen jako příslušného dozorového orgánu pro společnost Fritz Schäfer GmbH & Co KG.

Pokud zpracováváme vaše údaje na základě našeho oprávněného zájmu podle článku 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, máte právo podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů v souladu s nařízením GDPR a národními zákony o ochraně údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Pokud právo na námitku uplatníte, již nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje; ledaže prokážeme závažné legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

Sociální sítě

Vzhledem k našim oprávněným zájmům podle článku 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR komunikovat a informovat uživatele a zúčastněné strany o našich službách provozujeme různé účty na sociálních sítích. V rozsahu, v němž poskytovatelé příslušné platformy získají souhlas uživatelů se zpracováním osobních údajů, se tak děje na základě článku 6 odst. 1 písm. a) a článku 7 nařízení GDPR. Není vyloučeno, že osobní údaje uživatelů mohou být zpracovávány mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. To může být pro dotčené osoby obtížné v uplatňování jejich služeb. Zpracování osobních údajů uživatelů se pravidelně provádí pro účely průzkumu trhu a reklamy. Na základě uživatelských údajů jsou vytvářeny profily, které umožňují například zobrazování reklam odpovídajících údajným zájmům příslušného uživatele. To se pravidelně provádí umístěním cookies na zařízení používané uživatelem. Žádosti o informace a uplatňování vašich práv by měly být podávány přímo příslušným poskytovatelům uvedeným níže, neboť pouze oni mají přístup k osobním údajům uživatelů a mohou přijmout vhodná opatření a poskytnout informace. Pokud budete potřebovat pomoc při uplatňování svých práv, samozřejmě nás můžete kontaktovat.

Udržujeme přítomnost na následujících sociálních sítích:

• Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irsko (Facebook), Zásady ochrany údajů https://www.facebook.com/about/privacy/, Možnosti odhlášení https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen nebo http://www.youronlinechoices.com/

• Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (Twitter), Zásady ochrany údajů https://twitter.com/privacy, Možnosti odhlášení https://twitter.com/personalization

• Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google, Youtube), Zásady ochrany údajů https://policies.google.com/privacy, Možnosti odhlášení https://adssettings.google.com/authenticated

• LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko (LinkedIn) - Zásady ochrany údajů https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Možnosti odhlášení https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

• XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburk, Německo (Xing) - Zásady ochrany údajů a možnosti odhlášení https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. ("Google"). Používání zahrnuje režim Univerzální analytiky; to umožňuje přiřadit data, relace a interakce napříč různými zařízeními k pseudonymnímu identifikačnímu číslu uživatele, takže činnosti uživatele lze analyzovat napříč zařízeními. Google Analytics používá tzv. "cookies". Jsou to textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači a umožňují analyzovat vaše použití webové stránky. Informace o vašem používání webové stránky generované cookies jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google ve Spojených státech a tam uloženy. Pokud je na této webové stránce aktivována anonymizace IP adres, bude vaše IP adresa předem zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou smluvními stranami Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru. Pouze výjimečně bude úplná IP adresa přenesena na server společnosti Google ve Spojených státech a tam zkrácena. Upozorňujeme, že služba Google Analytics byla na této webové stránce rozšířena o anonymizaci IP adres, aby bylo zaručeno, že IP adresy jsou shromažďovány v anonymizované formě ("maskování IP adres"). IP adresa přenášená z vašeho prohlížeče v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty společnosti Google. Další informace o podmínkách použití a ochraně údajů naleznete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/gb.html a https://policies.google.com/?hl=cs Google bude tyto informace využívat na naše požádání k hodnocení vašeho používání webové stránky, sestavování zpráv o činnosti na webové stránce a poskytování nám, provozovateli webové stránky, dalších služeb spojených s používáním webové stránky a internetu. Data budou zpracována na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Příjemcem zpracovávaných dat je Google. Data, která nám byla zaslána a jsou spojena s cookies, uživatelskými jmény (jako je identifikační číslo uživatele) nebo identifikátory reklam, budou automaticky smazána po 14 měsících. Data, jejichž doba uchování vypršela, budou automaticky smazána jednou za měsíc. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností pro budoucnost zabráněním ukládání cookies prostřednictvím příslušného nastavení softwaru vašeho prohlížeče; buďte si však vědomi toho, že pokud tak učiníte, nemusíte být schopni využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit zpracování dat generovaných cookies souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) Googlem stahováním a instalací prohlížečového doplňku dostupného na následující adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs. Také můžete zabránit zpracování dat při budoucích návštěvách této webové stránky pomocí opt-out cookies. Chcete-li zabránit systému Universal Analytics ve shromažďování dat napříč různými zařízeními, musíte provést opt-out na všech systémech, které používáte. Opt-out cookie bude nastaven kliknutím zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs

YouTube v rozšířeném režimu ochrany údajů

Pro vložení videí používáme poskytovatele YouTube. Videa byla vložena v rozšířeném režimu ochrany údajů [CV1]. Stejně jako většina webových stránek používá YouTube také cookies k shromažďování informací o návštěvnících svých webových stránek. YouTube tyto informace využívá ke sběru statistik videí, zabránění podvodům, zlepšení uživatelské přívětivosti a dalším účelům. Také zavádí spojení se sítí Google DoubleClick. Spuštěním videa může dojít k spuštění dalších procesů zpracování dat. Na to nemáme vliv. Další informace o ochraně údajů na YouTube naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

Google Doubleclick

DoubleClick od společnosti Google je služba společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). DoubleClick od společnosti Google používá cookies k zobrazení reklam relevantních pro vás. V tomto procesu bude váš prohlížeč přiřazen pseudonymní identifikační číslo (ID) ke kontrole, které reklamy byly zobrazeny ve vašem prohlížeči a které reklamy byly rozkliknuty. Cookies neobsahují žádné osobní informace. Použití souborů cookies DoubleClick umožňuje pouze společnosti Google a jejich partnerským webovým stránkám zobrazovat reklamy na základě předchozích návštěv našich webových stránek nebo jiných webových stránek na internetu. Informace generované cookies budou přeneseny na server společnosti Google ve Spojených státech k vyhodnocení a tam uloženy. Google dodržuje právní předpisy o ochraně údajů dohody "Privacy Shield" a je registrován v programu "Privacy Shield" amerického ministerstva obchodu. Data budou společností Google přenesena třetím stranám pouze tehdy, je-li to vyžadováno zákonem, nebo v rámci zpracování našich objednávek. Společnost Google nespojuje vaše data s dalšími daty, která shromáždila. Používáním našich webových stránek souhlasíte se zpracováním údajů o vás shromážděných společností Google a popsaným způsobem a pro uvedené účely. Zabránění ukládání cookies můžete provést v nastavení svého prohlížeče; upozorňujeme vás však, že v takovém případě nemusíte být schopni plně využívat všechny funkce našich webových stránek. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů generovaných cookies a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google tím, že stáhnete a nainstalujete dostupný prohlížečový plugin z následujícího odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

Nabídka společnosti Google

V našem internetovém obchodě používáme nabídky společnosti Google. Nabídky společnosti Google zajišťují, že naše produkty a služby jsou snáze viditelné ve vyhledávání Google a na mapách Google. V rámci smluvního vztahu nám společnost Google poskytuje určité statistické údaje o reklamních kampaních. Tato data nám umožňují určit, jak účinně se používají naše nabídky Google. Společnost Google také shromažďuje údaje pro zlepšení nabídek Google a výkonu reklamních kampaní. Google tyto údaje může také použít k vytvoření anonymizovaných statistických údajů a sdílení s námi jako koncovými uživateli. Tato data neobsahují žádné informace o koncových uživatelích a nelze je přiřadit konkrétním osobám. Při využití nabídek Google nejsou osobní údaje v první řadě zpracovávány. Ve výjimečných případech mohou být shromážděny osobní údaje jako je IP adresa. IP adresa se nikdy nezpracovává a anonymizuje se okamžitě. To znamená, že informace o IP adrese není možné přiřadit konkrétním osobám. Osobní údaje mohou být zpracovávány v USA. Společnost Google je certifikována pod rámcem ochrany soukromí EU-US "Privacy Shield" (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Privacy Shield je dohoda mezi Evropskou unií (EU) a USA, která má zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů v USA. Uživatelé mohou kdykoli odmítnout shromažďování a ukládání osobních údajů nastavením svého prohlížeče tak, že odmítnou instalaci cookies společnosti Google; tímto způsobem se vytváření profilů uživatelů odmítá a ukládání cookies třetích stran je blokováno. Alternativně můžete odmítnout použití souborů cookies třetích stran prostřednictvím stránky odhlášení spotřebitelů na stránkách Network Advertising Initiative http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ nebo na stránkách Google na stránkách NAI https://adssettings.google.com/authenticated. Dodatečné informace o ochraně údajů v rámci nabídek Google naleznete v následujících odkazech: https://policies.google.com/privacy a https://services.google.com/sitestats/cs.html.

Uživatelská práva

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, máte jako subjekt údajů (osoba, jejíž osobní údaje zpracováváme) řadu práv. Chceme vás seznámit s těmito právy a objasnit, jak je můžete uplatnit. Níže uvedené informace jsou založeny na právních předpisech platných v Evropské unii. Můžete mít také podobná práva podle místních právních předpisů.

Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR) Máte právo získat potvrzení od nás, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo na přístup k informacím o konkrétních aspektech zpracování a k vašim osobním údajům samotným. To zahrnuje informace o účelu zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, jimž byly nebo budou zpřístupněny vaše osobní údaje, plánované doby uchování nebo kritéria pro určení této doby, existenci práva na opravu, vymazání, omezení zpracování nebo námitku, právo podat stížnost u dozorového orgánu, zdroj vašich osobních údajů, pokud nebyly shromážděny od vás, stejně jako o existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování a významné informace o způsobu, jakým jsou vaše údaje chráněny, pokud jsou přenášeny do třetí země nebo mezinárodní organizace.

Máte také právo na kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování. Pro poskytnutí dalších kopií, které si vyžádáte, můžeme účtovat spravedlivý poplatek na pokrytí administrativních nákladů. Pro účely ochrany vašich práv a svobod budete informováni o každém významném aspektu zpracování.

Právo na opravu (čl. 16 GDPR) Máte právo požadovat, abychom co nejdříve opravili nepřesné osobní údaje o vás. S ohledem na účely zpracování máte také právo doplnit nebo upravit neúplné osobní údaje.

Právo na výmaz (čl. 17 GDPR) Máte právo požadovat, aby byly vaše osobní údaje co nejdříve vymazány a my jsme povinni je co nejdříve vymazat, pokud se na ně vztahuje jeden z následujících důvodů a pokud zpracování není nutné:

 • Vaše osobní údaje nejsou již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány;

 • Odvoláte svůj souhlas, na základě kterého jsme zpracovávali vaše osobní údaje, a chybí jakýkoli jiný právní základ pro zpracování;

 • Vznášíte námitku proti zpracování z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace, a my nemáme převažující oprávněné důvody pro zpracování;

 • Vaše osobní údaje byly zpracovány nezákonně;

 • Vymazání vašich osobních údajů je nutné pro splnění právní povinnosti podle právního předpisu Evropské unie nebo právního předpisu členského státu, jímž jsme vázáni;

 • Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud jsme vaše osobní údaje zveřejnili a jsme povinni je smazat, podnikneme rozumná opatření, včetně technických opatření, s ohledem na dostupnou technologii a implementační náklady, abychom uplatnili toto právo.

Vaše právo na výmaz nebude však realizováno, pokud je zpracování nezbytné pro:

 • Vykonávání práva na svobodu projevu a informace.

 • Splnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování podle právního předpisu Evropské unie nebo právního předpisu členského státu, kterým jsme vázání, nebo pro vykonávání úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, které nám byly svěřeny.

 • Za účelem zákonem stanoveného veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.

 • Pro archivační účely, vědecký nebo historický výzkum nebo pro statistické účely, pokud by vymazání pravděpodobně znemožnilo dosažení nebo vážně oslabilo dosažení cílů zpracování.

 • Pro stanovení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

 • Popíráte přesnost vašich osobních údajů po dobu, která nám umožňuje ověřit přesnost osobních údajů.

 • Zpracování je nezákonné a odmítáte vymazání osobních údajů a místo toho žádáte o omezení jejich používání.

 • Nepotřebujeme již vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale vy je potřebujete k uplatnění, uplatnění nebo obhajobě právních nároků.

 • Namítli jste proti zpracování z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace a počkáte na ověření, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi.

 • Pokud jste dosáhli omezení zpracování vašich osobních údajů, takové údaje - s výjimkou jejich ukládání - můžou být zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro stanovení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků nebo kvůli ochraně práv jiné fyzické osoby nebo právnické osoby nebo pro důvody důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

Pokud bylo omezení zpracování vašich osobních údajů provedeno podle výše uvedených podmínek, budete informováni před zrušením omezení zpracování.

Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR) Máte právo dostat osobní údaje týkající se vás, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte také právo přenést tyto údaje jinému zpracovateli bez jakéhokoli zásahu z naší strany, pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě a zpracování provádíme automatizovaně. Při uplatňování tohoto práva máte také právo požadovat, aby vaše osobní údaje byly přenášeny přímo od nás jinému zpracovateli, pokud je to technicky proveditelné. Právo na přenositelnost údajů se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně.

Právo na odvolání souhlasu (čl. 7 GDPR) Máte právo kdykoli odvolat souhlas ke zpracování osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Automatizovaná individuální rozhodnutí včetně profilování (čl. 22 GDPR) Máte právo nebýt podrobeni rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má na vás právní účinky nebo podobně významně vás ovlivňuje. To neplatí, pokud je rozhodnutí:

 • vyžadováno k uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a námi,

 • je založeno na právním předpisu Evropské unie nebo členského státu, kterým jsme vázání, a takový právní předpis stanoví vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů, nebo

 • je provedeno s vaším výslovným souhlasem.

Pokud je rozhodnutí nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a námi nebo je provedeno s vaším výslovným souhlasem, přijmeme vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod a oprávněných zájmů, včetně práva na získání lidského zásahu z naší strany, na poskytnutí svých stanovisek a na zpochybnění rozhodnutí.

Právo na podání stížnosti u dozorového orgánu (čl. 77 GDPR) Pokud máte důvody k obavám z ohrožení vašich práv na ochranu údajů, můžete podat stížnost u dozorového orgánu. Dozorový orgán ve Vašem členském státě, ve kterém máte své obvyklé bydliště nebo pracoviště nebo v místě, kde bylo údajné porušení spácháno, je odpovědný za příjem stížnosti.

Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR) Při určitých okolnostech máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a my jsme povinni zpracování osobních údajů zastavit, pokud nejsou splněny převažující právní důvody pro zpracování, jak je popsáno v čl. 21 nařízení GDPR. To platí pro případy, kdy zpracování provádíme na základě oprávněného zájmu nebo veřejného zájmu, ať už je vaše námitka proti přímému marketingu nebo z jiných důvodů. V případě námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu máme povinnost ukončit zpracování, aniž by bylo třeba uvést důvody. Můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu; to platí i pro profilování, pokud souvisí s přímým marketingem. V případě námitky proti zpracování osobních údajů, které probíhá na základě našeho oprávněného zájmu, jsme povinni ukončit zpracování, pokud vaše oprávněné důvody převažují nad našimi. Pokud uskutečníte právo na námitku, vyhrazujeme si právo prověřit, zda máte důvody pro vznesení námitky.

Kontaktujte nás

Prosím, kontaktujte nás kdykoli, pokud máte dotazy nebo obavy ohledně ochrany osobních údajů. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny výše.