SSI Robo Pick Höglager

Industri 4.0

Optimering av hela värdekedjan

Enkelt uttryck betyder Industri 4.0 inget annat än optimering av hela värdekedjan över en produkts livscykel genom digitalisering och online-uppkoppling. Industri 4.0 innehåller kunskap, kommunicerar med maskiner, verktyg, människor och avgör själv den bästa vägen genom produktionsprocessen med  hänsyn till systemfel, tidsprioriteringar, energiförbrukning etc. 

Industri 4.0 är reaktionen på ett stigande kostnads- och innovationstryck, vilket formats av en ökad kund efterfrågan på individuella lösningar. Tillverkningsföretagen måste nu kunna ge sina kunder detaljerad information om produktionsprocessen. Kunderna vill veta exakt vilken batch en produkt kommer från, vilket material som har använts, hur det bearbetats och hur produkten testats. För att möta dessa krav måste all relevant data kunna tas fram och analyseras automatiskt. 

Men exakt vad betyder Industri 4.0 för intralogistiken? Det är utan tvivel Internets snabba utveckling som har lagt grunden för Industri 4.0. Innovationer som cloud computing (tillhandahållande av IT-infrastruktur och IT-tjänster, som lagringsutrymme, processorkraft eller programvara, som tjänster via Internet), big data (stora och komplexa mängder rådata från olika källor), sakernas internet (det ökande sammankopplingen av enheter, sensorer, etc. via IP-nätverk) är alla integrerade aspekter av denna utveckling. När det gäller intralogistik är nyckelordet Smart Logistics. 

Idag vill kunderna kunna få tillgång till varulagret när- och varifrån som helst, och få information om varans tillgänglighet. För logistikföretagen innebär det att snabbhet, precision, flexibilitet och tillgänglighet har blivit viktiga konkurrensfaktorer. Denna situation kräver transparens i varje steg av processen. Gränserna mellan den reella och den virtuella världen blir mindre och mindre klara – och som en logisk konsekvens krävs att affärsverksamheten och lagerfunktionen ingår i ett gemensamt nätverk.

HUR INDUSTRI 4.0 INVERKAR PÅ INTRALOGISTIKEN

Men uppkopplingen går ännu längre. Rainer Buchmann, vd för SSI SCHÄFER Automation GmbH, beskriver ett exempel: ”Ett paket som lämnar lagret kan föra med sig all väsentlig information: innehåll, status, destination, ursprung etc. Denna information är så detaljerad att paketet kan ’tala om’ för transportören var på rutten som det ska avlämnas och var det kan lastas på bästa sätt.” 

Detta innebär att datautbyte över företagsgränserna måste vara möjligt. Och här finns en rad hinder som måste övervinnas. De största hindren är bristen på standardisering och datasäkerheten. 

”Över hela kedjan måste data kunna utbytas mellan olika företag”, förklarar Thilo Jörgl, chefredaktör för branschtidningen Logistik heute. ”Företag som erbjuder slutna system för intralogistik kommer att få problem, eftersom systemen komplicerar detta datautbyte eller till och med förhindrar det.” 

En standardisering av systemen är helt ofrånkomlig i Industri 4.0-åldern. ”Marknaden kommer mycket snart att kräva öppna standarder”, det är Rainer Buchmann säker på. ”Men frågan om datasäkerheten är fortfarande olöst. Därför måste en sådan standard vara generell.” 

Det finns redan initiativ från både företag och regeringen som tar sikte på detta problem. För företagens data betyder det att de inte längre kan ligga enbart i deras interna högsäkerhetsservrar, utan måste finns i molnet, ett annat viktigt element i Industri 4.0.

Data kommer att spela en allt viktigare roll även i intralogistiken. Det är inte utan skäl man talar om Big Data, alltså de oerhörda mängder data som genereras av sensorer integrerade i maskiner och system genom processinformation och otaliga andra källor. Och det är här det blir svårt. ”Problemet är att hitta och följa upp de användbara data i denna flod av information: Vilka data är det som är viktiga, och vilka behöver jag?”, säger Sven Göhring, teknisk direktör i KNV Logistik GmbH. ”Detta är väsentligt till exempel för predictive maintenance, alltså det förebyggande underhållet.” 

Det handlar alltså om att utnyttja Big data effektivt. Den hierarkiska strukturen i den traditionella tillverkningsprocessen måste ersättas av vertikal och horisontell dataintegration som omfattar samtliga processer i produktionen. Det betyder att dessa data inte enbart utnyttjas i produktionen utan också inom andra områden i företaget. Tillgång till alla viktiga data i realtid när som helst är ett huvudtema i Industri 4.0. Alla delar av företaget hämtar då data från samma källa. 

Men detta förutsätter att alla system i ett företag kan kommunicera med varandra utan problem. ”Idag är det ofta så att olika system inte kan prata med varandra”, betonar Buchmann. ”Därför är öppna gränssnitt så viktiga. Utan en kontinuerlig och omfattande kommunikation mellan maskinerna och med människorna kommer intralogistiken inte att kunna dra nytta av fördelarna med fjärde industriella revolutionen."  

Logistikföretag som fortfarande håller fast vid de ganska stela och relativt endimensionella systemen för lagring och leverans av varor kommer snart att få stora svårigheter att förbli konkurrenskraftiga. Många företag använder redan partiellt eller helt automatiserade transportsystem. Frågan för logistikföretagen är därför vilka steg som är nödvändiga för att inte hamna på efterkälken. 

I framtiden kommer integration mellan data- och transportlogistik att spela en viktig roll. Särskilt i samband med sakernas internet (IoT) kommer intelligenta, autonoma fordon att erbjuda automatiserade och flexibla logistiklösningar som för närvarande knappt kan anas. Betraktar man utvecklingen i ett e-handelsperspektiv, där produktionen ständigt ökar samtidigt som allt mindre partistorlekar ska transporteras, så kommer produktionsenheterna knappast att kunna fungera utan en flexibel och smidig transportlogistik. Med tanke på detta kan den fjärde industriella revolutionen (där nyckelordet är ”Smart Factory”) bara förverkligas om råvaror, produkter i arbete och färdiga produkter kommer till sina destinationer i rätt tid med hjälp av intralogistiska automatiserade processer. 

Dessa slutsatser har dock ännu inte fått allmän acceptans inom logistikbranschen. ”De mindre och medelstora företagen är fortfarande relativt konservativa i denna fråga. Många väntar på vad storföretagen ska göra. Sedan kan de kopiera dem om några år, eller decennier”, konstaterar Thilo Jörgl. Men detta är ingen bra strategi i en tid då digitaliseringen avancerar i ett rasande tempo. ”Men det finns mindre komponenter, exempelvis predictive maintenance, som redan idag kan implementeras utan problem även av små företag.” 

Det understryks också av Rainer Buchmann på SSI SCHÄFER: "Moderna maskiner och system har oftast alla nödvändiga element inbyggda. Det gör att alla företag, oavsett storlek, redan har grunderna för Industri 4.0 hos sig.”

Hur kan vi hjälpa?