Man and woman are discussing in an office with people sitting on a desk

Polityka prywatności aplikujących

Oświadczenie o ochronie danych

 

Ochrona Państwa danych jest naszym priorytetem

Jest nam niezmiernie miło, że działalność naszego przedsiębiorstwa, nasze wyroby oraz świadczone usługi spotkały się z Państwa zainteresowaniem.  W tym kontekście mamy świadomość, że podczas korzystania z naszej strony internetowej chcą mieć Państwo pewność, że Państwa dane osobowe są bezpieczne. Chcemy Państwa zapewnić, że traktujemy tę kwestię poważnie i priorytetowo.  Wypełnienie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i nowej federalnej ustawy w sprawie ochrony danych (BDSG) jest dla nas sprawą oczywistą.

 

Istotne znaczenie ma dla nas, aby wiedzieli Państwo kiedy i jakie dane gromadzimy oraz w jaki sposób je wykorzystujemy.  W tym celu wprowadziliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, dzięki którym możemy zapewnić przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przez nas i przez każdego zewnętrznego wykonawcę.

 

 

Dane osobowe

Dane osobowe są informacjami dotyczącymi Państwa tożsamości, obejmującymi imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Wymienione informacje są zawsze przetwarzane zgodnie z wymogami RODO oraz innymi przepisami wynikającymi z prawa dotyczącego ochrony danych osobowych obowiązującego nasze przedsiębiorstwo.

 

Zasadniczo nie istnieje wymóg ujawniania przez Państwa danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Istnieją jednak pewne przypadki, w których jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Państwa danych osobowych, abyśmy mogli zrealizować wymaganą przez Państwa usługę.

 

To samo ma również zastosowanie m.in. w sytuacji, gdy musimy przesłać Państwu materiały informacyjne lub towary, które Państwo zamówili, lub odpowiedzieć na konkretne zapytania. Gdy jest to konieczne, przekazujemy stosowną informację.

 

Jeżeli nie istnieje podstawa prawna przetwarzania tych danych osobowych, zwracamy się o udzielenie przez Państwa stosownej zgody.

 

Ponadto przechowujemy i przetwarzamy jedynie te dane, które przekazali nam Państwo dobrowolnie i – w stosownych przypadkach – dane, które gromadzimy automatycznie, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową (np. Państwa adres IP i adresy odwiedzanych stron WWW, informacje na temat używanej przeglądarki, wyszukiwarki oraz systemu operacyjnego, data i godzina dostępu, nazwy pobieranych plików).

 

Jeżeli korzystają Państwo z naszych usług, zwykle gromadzimy jedynie dane, które są wymagane do ich realizacji. W innym przypadku podanie dodatkowych danych, o które możemy prosić, nie jest obowiązkowe. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie do celów świadczenia żądanych usług i ochrony naszych własnych uzasadnionych interesów.

 

 

Nazwa i adres organu odpowiedzialnego za przetwarzanie

W kontekście RODO, innych przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w państwach członkowskich UE oraz innych zasad dotyczących ochrony danych organem odpowiedzialnym jest:

 

Fritz SCHÄFER GmbH & Co KG
Fritz SCHÄFER Str. 20
57290 Neunkirchen
 

Dane kontaktowe inspektora ds. ochrony danych:

Email: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

Nasz inspektor ds. ochrony danych osobowych jest do Państwa dyspozycji w każdym momencie. Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości w odniesieniu do ochrony danych osobowych, zachęcamy do kontaktu.

 

Przeznaczenie danych osobowych

Przekazywane przez Państwa dane wykorzystujemy po to, aby odpowiedzieć na Państwa pytania, realizować Państwa zamówienia lub udzielać Państwu dostępu do określonych informacji bądź usług. W ramach utrzymania relacji z klientami wykorzystanie tych danych przez nas lub naszego wykonawcę może być również konieczne w celu dostarczania Państwu informacji o ofertach produktowych lub przeprowadzenia ankiet internetowych służących poprawie jakości udzielanych przez nas odpowiedzi na zapytania klientów oraz realizacji ich wymagań.

 

Naturalnie szanujemy Państwa życzenie, aby nie przekazywać Państwa danych osobowych w sprawach, które nie są związane z utrzymywaniem relacji z klientami (szczególnie do celów marketingu bezpośredniego lub badań rynku). Nie będziemy sprzedawać ani w inny sposób rozpowszechniać Państwa danych osobowych stronom trzecim.

 

 

Szczególne przeznaczenie

Przekazywane przez Państwa dane osobowe będziemy gromadzić, przetwarzać i używać  jedynie do celów, które zostały przez nas określone. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych stronom trzecim bez uzyskania Państwa wyraźnej zgody.

 

Gromadzenie danych osobowych i ich przekazywanie instytucjom państwowym lub władzom uprawnionym do otrzymania tego rodzaju informacji odbywać się będzie wyłącznie w zakresie wymaganym prawem i/lub w sytuacji, gdy będziemy do tego zobowiązani w wyniku orzeczenia sądowego. Nasi pracownicy i wykonawcy są zobowiązani do wypełnienia obowiązku zachowania poufności wobec nas i przestrzegania przepisów RODO.

 

 

Dane, które są rejestrowane automatycznie podczas odwiedzania stron internetowych

Podczas korzystania z naszych stron internetowych, do celów organizacyjnych i technicznych gromadzone są takie dane, jak: adresy odwiedzanych stron WWW, informacje na temat używanej przeglądarki, wyszukiwarki oraz systemu operacyjnego, data i godzina dostępu, nazwy pobieranych plików oraz Państwa adres IP.

 

Te rejestrowane informacje są wymagane, abyśmy mogli dostarczyć Państwu aktualną  treść na naszej stronie internetowej. Ponadto wyżej wymienione dane techniczne są analizowane anonimowo i wyłącznie do celów statystycznych, aby nieustannie optymalizować możliwości i ulepszać projekt naszej strony internetowej, a także przekazać niezbędne informacje organom ścigania w razie ataku cybernetycznego. Wymienione dane są przechowywane oddzielnie od innych informacji osobowych w zabezpieczonych systemach. Nie jest podawana tożsamość konkretnych osób.

 

 

Możliwości kontaktu przez stronę internetową

Ze względu na obowiązki ustawowe nasza strona internetowa zawiera informacje umożliwiające szybkie nawiązanie z nami bezpośredniego kontaktu. Są to informacje, które obejmują adres poczty elektronicznej  oraz, jeśli to konieczne, formularz kontaktowy.

 

Jeżeli kontakt z nami odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazywane nam dane osobowe są przechowywane automatycznie. Dane przekazane dobrowolnie służą do rozpatrzenia Państwa zapytania lub nawiązania stosownego kontaktu. Żadne dane nie będą przekazywane stronom trzecim.

 

 

Usuwanie i blokowanie danych osobowych

Przetwarzamy jedynie dane osobowe osób zainteresowanych, dopóki jest to konieczne w określonym celu lub wymagane obowiązkami ustawowymi nałożonymi na naszą organizację. Zgodnie z przepisami prawa dane osobowe zostaną usunięte, jeżeli nie są już potrzebne lub upłynął ustawowy okres ich przechowywania, o ile nie jesteśmy zobowiązani na mocy prawa do ich zachowania. W wymienionych przypadkach dane są blokowane.

 

 

Prawa osób zainteresowanych

a. Prawo dostępu do danych

W każdej chwili mogą Państwo uzyskać bezpłatny dostęp do swoich danych osobowych i kopii danych osobowych, które są przez nas przetwarzane i przechowywane.

 

 

Powyższe prawo dostępu obejmuje informacje dotyczące celu przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych osobowych, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, zamierzony okres, przez jaki dane osobowe będą przetwarzane (w zakresie, w jakim jest to możliwe) albo – gdy nie jest to możliwe – kryteria ustalenia tego okresu, przysługiwanie prawa do zmiany lub usuwania danych osobowych, które Państwa dotyczą lub ograniczenie przetwarzania przez innych bądź sprzeciw wobec takiego przetwarzania, przysługiwanie prawa do odwołania do organu regulacyjnego i – jeżeli dane nie zostały uzyskane od Państwa – wszystkie dostępne informacje dotyczące pochodzenia danych i istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 § 1 i § 4 oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje na temat logiki oraz zamierzonych skutków przetwarzania.

 

Ponadto mają Państwo prawo do zażądania informacji dotyczących przekazania Państwa danych osobowych do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz wprowadzonych właściwych zabezpieczeń w przypadku ich przekazywania.

 

 

b. Prawo do poprawiania danych

Mają Państwo prawo do zażądania natychmiastowego poprawienia wszelkich nieprawidłowych danych osobowych, które Państwa dotyczą. Ponadto mają Państwo prawo do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, mając na względzie cel przetwarzania.

 

 

c. Prawo do usunięcia danych

Mają Państwo prawo do zażądania natychmiastowego usunięcia danych, które Państwa dotyczą, przechowywanych przez nas w przypadku wystąpienia jednego z następujących warunków: dane osobowe zgromadzono lub w inny sposób przetwarzano do celów, dla których nie są już wymagane; odwołują Państwo udzieloną zgodę, na podstawie której odbywa się przetwarzanie zgodnie z art. 6 § 1 RODO lub art. 9 § 2 RODO i nie występują inne podstawy prawne przetwarzania; składają Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 § 1 RODO i nie występują zasadne podstawy nadrzędne przetwarzania lub składają Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 § 2 RODO; dane osobowe były przetwarzane bezprawnie; usunięcie danych osobowych jest wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy; dane osobowe zgromadzono w odniesieniu do usług oferowanych przez społeczeństwo informacyjne zgodnie z art. 8. § 1.

 

Jeżeli udostępniliśmy dane osobowe publicznie i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia zgodnie z art. 17 § 1 RODO, podejmiemy właściwe środki, aby poinformować inne odpowiedzialne strony przetwarzające ujawnione dane osobowe o tym, że zażądali Państwo usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych, a także wszelkich kopii i replikacji.

 

 

d. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku wystąpienia jednego z poniższych warunków: poprawność danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana w okresie, który umożliwia nam sprawdzenie prawidłowości tych danych; przetwarzanie jest bezprawne, lecz odmawiają Państwo usunięcia danych osobowych, zamiast tego żądając ograniczenia wykorzystania danych osobowych; dane osobowe nie są przez nas już wymagane do celów przetwarzania, jednak wymagają ich Państwo do dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych, lub złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 § 1, do chwili ustalenia, czy uzasadnione przyczyny podane przez nasze przedsiębiorstwo przeważają nad Państwa przyczynami.

 

e. Prawo do przenoszenia danych

Mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać opublikowania wszelkich danych, które Państwa dotyczą i które zostały nam przekazane, w uniwersalnej formie umożliwiającej ich maszynowe odczytywanie. Ponadto mają Państwo prawo do przekazywania tych danych innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie opiera się na zgodzie udzielonej na podstawie art. 6 § 1 RODO lub art. 9 § 2 a) RODO albo umowie zgodnie z art. 6 § 1 b), a przetwarzanie jest realizowane za pomocą procedury automatycznej, jeżeli przetwarzanie nie jest wymagane do zarządzania zadaniem nam przydzielonym, które jest wykonywane w interesie publicznym lub w ramach działań organów publicznych.

 

Mogą Państwo również zażądać przesłania danych osobowych przechowywanych przez nas na Państwa zlecenie innej stronie odpowiedzialnej, dopóki jest to technicznie wykonalne, pod warunkiem, że nie narusza to praw lub swobód innych osób.

 

 

f. Prawo do odwołania

Mają Państwo prawo – z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji  – do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, gdy przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 § 1 e) lub f) RODO. Dotyczy to również profilowania na podstawie wymienionych przepisów.

 

W razie wyrażenia sprzeciwu proces przetwarzania Państwa danych osobowych zostaje przerwany, chyba że możliwe jest udowodnienie uzasadnionych podstaw przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i swobodami, lub w razie, gdy przetwarzanie danych służy egzekwowaniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

 

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe do celów prowadzenia reklamy bezpośredniej, mają Państwo prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów tego rodzaju działalności reklamowej w dowolnym momencie; dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim wiąże się to z tym rodzajem reklamy bezpośredniej. Jeżeli wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do celów reklamy bezpośredniej, przetwarzanie Państwa danych osobowych w tych celach zostaje przerwane.

 

Mają Państwo prawo – z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji – do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów badań albo badań historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 § 1 RODO, chyba że przetwarzanie w wymienionych celach jest konieczne do wypełnienia celu, który leży w interesie publicznym.

 

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i niezależnie od wymogów Rozporządzenia (WE) nr 2002/58, mogą Państwo wykonać przysługujące Państwu prawo do sprzeciwu za pomocą procedury zautomatyzowanej, w której wykorzystuje się specyfikacje techniczne.

 

 

g. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę udzieloną na przetwarzanie Państwa danych osobowych w przyszłości.

 

 

h. Prawo do potwierdzenia danych

Mają Państwo prawo do zażądania potwierdzenia faktu przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

W celu wykonania wyżej wymienionych praw prosimy o kontakt bezpośrednio z naszym inspektorem ds. ochrony danych osobowych pod adresem: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com lub tel.: +49 2735 70-619 albo o kontakt z dowolnym pracownikiem naszego przedsiębiorstwa.

 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Będąc odpowiedzialną organizacją, nie prowadzimy zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

 

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są usuwane po wygaśnięciu ustawowego okresu przechowywania danych, o ile nie są one już wymagane do celów wypełnienia bądź rozpoczęcia wykonywania umowy.

 

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkretnym celu, przetwarzanie jest realizowane na podstawie art. 6 § 1 a) RODO. Jeżeli przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia lub rozpoczęcia wykonywania umowy z Państwem, przetwarzanie opiera się na przepisach art. 6 § 1 b) RODO. W niektórych przypadkach, np. w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, mogą Państwo podlegać obowiązkowi prawnemu przetwarzania danych osobowych. Podstawy prawne w takich przypadkach podano w art. 6 § 1 c) RODO. W rzadkich przypadkach dane mogą być także przetwarzane do ochrony podstawowych interesów Państwa lub innej osoby. W tym wyjątkowym przypadku przetwarzanie opiera się na przepisach art. 6 § 1 d) RODO. Przetwarzanie może również opierać się na przepisach art. 6 § 1 f) RODO. Ma to miejsce wówczas, gdy przetwarzanie służy celowi zabezpieczenia uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub strony trzeciej, dopóki nad interesami tymi nie przeważają Państwa interesy, prawa obywatelskie i podstawowe swobody. Uzasadniony interes, o którym mowa powyżej, można założyć, jeżeli są Państwo naszym klientem. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 § 1 f) RODO, uzasadniony interes stanowi wykonanie naszej bieżącej działalności.

 

 

 

 

Przekazywanie danych osobowych

W pewnym zakresie przekazywanie danych osobowych jest określone przepisami prawa lub umowy. Z tego względu konieczne może być przekazanie nam przez Państwa danych osobowych do późniejszego przetwarzania po to, abyśmy mogli - na przykład - zawrzeć z Państwem umowę. Podczas zawierania umowy są Państwo zobowiązani do podania nam danych osobowych. Nieprzekazanie ich będzie wiązać się z niemożnością zawarcia umowy.

 

Przed przekazaniem nam danych osobowym mogą Państwo skonsultować się z naszym inspektorem ds. ochrony danych osobowych. Wyjaśni on, czy przekazanie danych osobowych w Państwa konkretnym przypadku jest określone prawem lub umową oraz jakie są konsekwencje nieprzekazania danych osobowych.

 

 

Bezpieczeństwo

Będąc organizacją odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych, wprowadziliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane osobowe przed utratą, usunięciem, manipulacją i nieupoważnionym dostępem. Wszyscy nasi pracownicy oraz wszystkie osoby biorące udział w przetwarzaniu danych są zobowiązane do wypełniania wymogów RODO oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz do zachowania wszystkich danych osobowych w poufności.

 

W przypadku gromadzenia i przechowywania danych osobowych informacje są szyfrowane przed ich przesłaniem, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu danych przez strony trzecie. Nasze środki bezpieczeństwa są nieustannie przeglądane zgodnie z rozwojem technologii. Niemniej, bezpieczeństwo internetowego przesyłania danych jest w gruncie rzeczy narażone na atak, więc nie można zagwarantować całkowitej ochrony.

 

 

Zmiana naszych zasad ochrony danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany środków ochrony i zabezpieczenia danych, gdy jest to konieczne z powodu rozwoju technologii. W takich przypadkach informacje dot. ochrony danych zostaną również odpowiednio zmienione.  Prosimy zatem zapoznać się z aktualną wersją oświadczenia o ochronie danych osobowych.

 

 

Linki

Jeżeli korzystają Państwo z zewnętrznych linków udostępnionych na dowolnej z naszych stron internetowych, niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych nie jest dla nich obowiązujące. Udostępniając linki zapewniamy, że w momencie utworzenia linku nie występowało widoczne naruszenie obowiązującego prawa na stronie, do której prowadził link. Nie mamy jednak wpływu na wypełnianie przez innych wykonawców przepisów dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych.

 

Prosimy zatem sprawdzać witryny internetowe innych wykonawców oraz ich oświadczenia o ochronie danych osobowych.

 

 

Pliki cookie (tzw. ciasteczka)

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych na Państwa komputerze mogą być przechowywane informacje w formie pliku cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW do Państwa przeglądarki i przechowywane na dysku twardym Państwa komputera.

 

Poza przechowywaniem Państwa adresu IP (ang. Internet Protocol) ciasteczka nie przechowują żadnej innej formy danych osobowych użytkownika. Powyższe informacje są wykorzystywane do automatycznego zapamiętania Państwa, gdy ponownie odwiedzą Państwo naszą stronę WWW , a także do usprawnienia nawigacji witryną. Pliki cookie umożliwiają nam modyfikację witryny zgodnie z Państwa preferencjami lub zapisanie Państwa hasła, aby nie musieli Państwo wpisywać go przy każdym wejściu na naszą witrynę.

 

Oczywiście możliwe jest również przeglądanie naszej strony internetowej bez włączonych ciasteczek. Jeżeli nie chcą Państwo, aby Państwa komputer był rozpoznawany automatycznie, mogą Państwo zrezygnować z przechowywania plików cookie na swoim dysku twardym wybierając opcję „Nie akceptuj cookies” w ustawieniach przeglądarki. Mogą Państwo również usunąć cookie znajdujące się już na Państwa komputerze za pomocą przeglądarki, z której Państwo korzystają. Stosowne informacje w tym zakresie udostępniają dostawcy przeglądarek. Brak akceptacji plików cookie może prowadzić do ograniczenia niektórych funkcjonalności naszych usług.

 

 

Dzieci i młodzież (osoby nieletnie)

Osoby niepełnoletnie nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Nie wymagamy podawania jakichkolwiek danych osobowych od dzieci i młodzieży ani nie gromadzimy tych danych i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

 

 

 

 

Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics – usługi analizy stron Google Inc. („Google”). Google Analytics używa plików cookie lub plików tekstowych, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają nam analizowanie sposobu korzystania przez Państwa z witryny internetowej.

 

Informacje na temat sposobu korzystania przez Państwa z niniejszej witryny internetowej generowane przez cookies są zwykle przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane. W przypadku włączenia na stronie anonimizacji IP, Państwa adres IP zostanie z wyprzedzeniem skrócony w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest  przesyłany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach i tam zostaje on skrócony. Anonimizacja IP jest aktywna na tej stronie. Google wykorzystuje te informacje w imieniu operatora niniejszej strony internetowej  do analizy korzystania z niej przez Państwa, w celu sporządzania raportów na temat aktywności na stronach internetowych dla operatorów witryn oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i z Internetu.

 

Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z żadnymi innymi danymi w Google. Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu cookies stosując odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Informujemy jednak, że w ten sposób mogą Państwo nie być w stanie korzystać w pełni z wszystkich funkcji dostępnych na niniejszej stronie internetowej. Pobieranie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z tej witryny (w tym adres IP użytkownika) oraz przetwarzanie tych danych przez Google może być zablokowane. W tym celu należy kliknąć na poniższy link, aby pobrać i zainstalować wtyczkę przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Klikając na poniższy link mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics. W ten sposób ustawiona zostanie funkcja rezygnacji z cookies, która zapobiega przyszłemu gromadzeniu Państwa danych podczas odwiedzania witryny internetowej.

>Wyłącz Google Analytics [Link]<

Google Doubleclick
Podwójne kliknięcie przez Google to usługa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Dwukrotne kliknięcie przez Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam, które są dla Ciebie istotne. W tym procesie przeglądarka użytkownika otrzyma pseudonimowy numer identyfikacyjny (ID), aby sprawdzić, które reklamy zostały wyświetlone w przeglądarce, a które reklamy zostały kliknięte. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Korzystanie z plików cookie DoubleClick umożliwia Google i ich stronom internetowym przełączanie reklam wyłącznie w oparciu o poprzednie wizyty na naszej stronie internetowej lub innych stronach internetowych. Informacje wygenerowane przez pliki cookie są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych w celu ich oceny i przechowywania. Google przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w umowie "Osłona prywatności" i jest zarejestrowany w programie "Osłona prywatności" Departamentu Handlu USA. Dane będą przekazywane przez Google osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo lub w ramach realizacji zamówienia. W żadnym wypadku Google nie będzie łączyć Państwa danych z innymi danymi zbieranymi przez Google.

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie zebranych o Państwu danych przez Google oraz na opisane powyżej metody przetwarzania danych i określony cel. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji tej strony internetowej może okazać się niemożliwe w pełnym zakresie. Ponadto można zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie związane z korzystaniem przez użytkownika z tej strony internetowej (w tym adresu IP użytkownika) poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem pod nagłówkiem DoubleClick Expansion Deactivation. Alternatywnie można wyłączyć obsługę plików cookie przez podwójne kliknięcie za pomocą tej opcji.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo dostępu
Zgodnie z Art. 15 GDPR, mogą Państwo w każdej chwili uzyskać od nas bezpłatnie informacje i kopię danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez nas.
Prawo dostępu obejmuje informacje o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, których to dotyczy, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w miarę możliwości, przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu, istnienie prawa do żądania poprawienia lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania przez nas lub sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, istnienie prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku, gdy dane osobowe nie są gromadzone od Państwa, wszelkich dostępnych informacji dotyczących ich źródła oraz istnienia zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, o którym mowa w art. 1. (1) i (4) PKBR oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotnych informacji na temat zastosowanej logiki, jak również znaczących i przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania.
Mają Państwo również prawo do uzyskania informacji, czy Państwa dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego czy też do organizacji międzynarodowej oraz jakie są odpowiednie zabezpieczenia związane z przekazywaniem danych.
Prawo do sprostowania danych
Ponadto, zgodnie z Art. 16 PKBR, mają Państwo prawo do uzyskania bez zbędnej zwłoki sprostowania nieprawdziwych danych osobowych Państwa dotyczących. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, masz również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
Prawo do usunięcia danych
Zgodnie z Art. 17 GDPR, mają Państwo również prawo do uzyskania bez zbędnej zwłoki usunięcia przechowywanych przez nas danych Państwa dotyczących, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przesłanek: Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób; wycofują Państwo swoją zgodę, na podstawie której przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 2. 6 (1) a lub Art. 9 (2) a PKBR i jeżeli nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych; sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 a lub art. 8 ust. 2 lit. a) PKBR i jeżeli nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych; sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) PKBR i jeżeli nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych. (1) PKBR i nie ma nadrzędnych, uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 1 PKBR i nie ma nadrzędnych, uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu na podstawie art. 2 lit. a). 21 (2); dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlegamy; dane osobowe zostały zgromadzone w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 21 (2). 8 (1).
W przypadkach, w których upubliczniliśmy dane osobowe i jesteśmy zobowiązani zgodnie z art. 8 ust. 1. (1) PKBR w celu usunięcia danych osobowych, podejmiemy odpowiednie środki, aby poinformować innych administratorów przetwarzających dane osobowe, że zażądali Państwo usunięcia wszelkich łączy do tych danych osobowych, kopii lub replikacji tych danych osobowych.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z Art. 18 PKBR, mają Państwo prawo do uzyskania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli zastosowanie ma jedno z poniższych postanowień: Kwestionujesz poprawność danych osobowych, a także przez okres umożliwiający nam weryfikację poprawności danych osobowych;
Przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem i sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; nie potrzebujemy już danych osobowych do celów ich przetwarzania, lecz do celów ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych; lub sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu zgodnie z art. 2 lit. b). 21 (1) do czasu sprawdzenia, czy uzasadnione podstawy naszej firmy są nadrzędne w stosunku do Państwa.

Prawo do przenoszenia danych
Zgodnie z Art. 20 PKBR, mają Państwo prawo do otrzymywania dotyczących Państwa danych osobowych, które nam Państwo przekazaliście w dowolnym czasie, w powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ponadto mają Państwo prawo do przekazania tych danych bez przeszkód innemu administratorowi danych, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody udzielonej na podstawie art. 3 ust. 1 lit. b). 6 (1) a lub Art. 9 (2) a PKBR lub na podstawie umowy na podstawie art. 6 (1) b PKBR i przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie danych nie jest konieczne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania powierzonej nam władzy publicznej.
Ponadto, tam, gdzie jest to technicznie możliwe i nie wpływa to na prawa i wolności innych osób, mogą Państwo przekazywać przechowywane przez siebie dane osobowe bezpośrednio od nas do innego administratora danych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu
Zgodnie z Art. 20 PKBR, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się, z przyczyn związanych z Państwa sytuacją, przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych, które opiera się na Art. 6 (1) e lub f. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.
W przypadku sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykażemy istotne i uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw lub wolności lub służą ustanowieniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.
W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celach marketingowych; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z marketingiem bezpośrednim. Jeżeli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych w tych celach.
Mają Państwo prawo sprzeciwić się, z przyczyn związanych z Państwa sytuacją, przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych w celach naukowych lub historycznych lub w celach statystycznych zgodnie z art. 2 lit. b). (1) PKBR, chyba że takie przetwarzanie jest wymagane do wykonania zadania wykonywanego ze względu na interes publiczny.

Do Państwa uznania należy skorzystanie z prawa do sprzeciwienia się zautomatyzowanym procedurom, w których wykorzystywane są specyfikacje techniczne odnoszące się do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i to niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE.

Prawo do odwołania
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo odwołać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość, zgodnie z Art. 7 (3) PKBR.
Prawo do potwierdzenia
Mają Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe Państwa dotyczące są przetwarzane, czy też nie.
Aby skorzystać z któregokolwiek z wymienionych praw, możesz skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem datenschutzbeauftrager@ssi-schaefer.com lub +49 2735 70-619 lub z każdym innym pracownikiem.

Prawo do złożenia skargi
Ponadto, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b). 77 PKBR. Z reguły można skontaktować się z organem nadzorczym w miejscu zamieszkania lub pracy lub w naszej siedzibie głównej.

Informacje o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Albacross
Uzyskujemy Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych w imieniu Albacross Nordic AB ("Albacross").
Informacje zbierane z plików cookie ustawionych w urządzeniu użytkownika, które kwalifikują się jako dane osobowe, będą przetwarzane przez Albacross, firmę oferującą usługi identyfikacji wizualnej i kierowania reklam do biur w Sztokholmie i Krakowie. Pełne dane kontaktowe znajdują się poniżej.

Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie Albacross udoskonalenia usługi świadczonej na rzecz nas i naszej strony internetowej (np. usługa "Lead Generation"), poprzez dodanie danych do ich bazy danych o firmach.
Dane zbierane i wykorzystywane przez Albacross w tym celu to informacje o adresie IP, z którego odwiedzili Państwo naszą stronę internetową, oraz informacje techniczne, które pozwalają Albacross odróżnić różnych odwiedzających od tego samego adresu IP. Albacross przechowuje domenę z formularzy w celu skorelowania adresu IP z adresem IP Państwa pracodawcy.

Pełne informacje na temat przetwarzania przez nas danych osobowych można znaleźć w naszej pełnej Polityce Prywatności.
Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na takie przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody może nastąpić albo poprzez kontakt z nami, albo poprzez bezpośredni kontakt z Albacross.
Albacross Nordic AB
Companyreg. nr 556942-7338
Kungsgatan 26
111 35 Sztokholm, Szwecja
www.albacross.com - contact@albacross.com