Weasel Lite Designer – Umowa licencyjna z użytkownikiem końcowym

Wersja ze stycznia 2021, SSI SCHÄFER

Przeczytaj dokładnie niniejszą Umowę licencyjną z użytkownikiem końcowym (zwaną dalej „Umową”),
zanim pobierzesz lub użyjesz Weasel Lite Designer (zwany dalej
„Aplikacją”). Pobierając lub używając Aplikację, wyrażasz zgodę na
bycie zobowiązanym warunkami niniejszej Umowy.


1. Definicje
Licencjobiorca oznacza osobę lub podmiot, w tym spadkobierców, wykonawców, administratorów, przedstawicieli prawnych, następców i upoważnionych cesjonariuszy Licencjobiorcy, którzy otrzymują Aplikację i licencję na nią.
 
Licencjodawca oznacza odpowiednią firmę z Grupy SSI SCHÄFER, która dostarcza aplikację i licencję na nią Licencjobiorcy. 


 2. Licencja

Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznego, bezterminowego, niepodlegającego przeniesieniu prawa do korzystania z Aplikacji wyłącznie na potrzeby wewnętrznych operacji biznesowych Licencjobiorcy.

Licencjobiorca może używać i kopiować Aplikację tylko na potrzeby wewnętrznych operacji biznesowych i nie może udostępniać jej nieupoważnionym stronom trzecim. Licencja odnosi się wyłącznie do korzystania z Aplikacji przez Licencjobiorcę do jego własnego przetwarzania danych.   

Licencjobiorca może wykonać i zainstalować racjonalną liczbę kopii Aplikacji do celów kopii zapasowej i archiwizacji.

Licencjobiorca nie nabywa żadnych innych uprawnień do Aplikacji, takich jak uprawnienia do aktualizacji, dokumentacji ani wsparcia dla Aplikacji.


3. Ograniczenia


Licencjobiorca zgadza się, a Ty nie pozwolisz innym na:

a) licencjonowanie, sprzedaż, wypożyczanie, wynajmowanie, przenoszenie, dystrybucję, przekazywanie, hosting, outsourcing, ujawnianie ani wykorzystywanie komercyjnie w inny sposób Aplikacji ani udostępnianie Aplikacji żadnej stronie trzeciej.

b) modyfikowanie, przenoszenie, adaptowanie ani tłumaczenie Aplikacji,

c) zlecenia lub zezwalanie na inżynierię odwróconą, rozkładanie lub dekompilację Aplikacji ani inne próby poznania kodu źródłowego Aplikacji.

   
4. Zewnętrzne oprogramowanie

Aplikacja wykorzystuje następujące zewnętrzne oprogramowanie i biblioteki, dla których obowiązują indywidualne warunki licencyjne:
    
a)    Apache Commons Logging
b)    Apache FontBox
c)    Apache PDFBox
d)    Google Gson
 
Biblioteki te są licencjonowane na mocy Licencji Apache, wersja 2.0. Kopię Licencji można uzyskać pod adresem http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

W związku z korzystaniem z OpenJDK odwołujemy się do GNU General Public License, Wersja 2. Korzystamy z Wyjątku Classpath, w związku z czym postanowienia mają zastosowanie tylko do niezmodyfikowanych powiązanych bibliotek. Kopię GNU General Public License, Wersja 2 można uzyskać pod adresem https://openjdk.java.net/legal/gplv2+ce.html


5 Odpowiedzialność i gwarancja

Licencjodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Licencjobiorcy za żadne szkody następcze, szkody wynikające z roszczeń stron trzecich, utracone zyski, utracone dane, brak możliwości użytkowania, utracone oszczędności, utratę oczekiwanych przychodów ani żadne odszkodowanie retorsyjne, z nawiązką, szczególne ani pośrednie, nawet jeśli zostanie powiadomiony o możliwości takich szkód.

Licencjodawca nie gwarantuje, że Aplikacja będzie działała bezbłędnie ani bez zakłóceń ani że Licencjodawca naprawi wszelkie błędy w programie.
Nie obowiązują żadne gwarancje ani warunki wyraźne ani dorozumiane, w tym gwarancje lub warunki przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.
Licencjobiorca nie składa żadnej gwarancji, że Aplikacja jest zgodna z wymogami Licencjobiorcy.