SSI Schäfer som arbetsgivare

Allmänna

POLICY AVSEENDE DATASKYDD FÖR SSI SCHÄFER GERMANY

Vi är glada att du är intresserad av vårt företag, våra produkter och tjänster och vill att du ska känna dig trygg i att vi skyddar dina personuppgifter när du besöker vår hemsida. Att följa bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) och nationella dataskyddslagar är en självklarhet för oss och vi tar frågan om dataskydd på stort allvar.

Vi vill att du ska veta när vi samlar in uppgifter om dig, vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem. Vi har infört tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att bestämmelserna om dataskydd efterlevs av oss, liksom av externa tjänsteleverantörer som vi anlitar.

Personuppgifter är information som är hänförliga till din identitet, inklusive ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Denna information hanteras alltid i enlighet med kraven i Dataskyddsförordningen och andra bestämmelser i de dataskyddslagar som gäller för vårt företag.

Det finns i princip inget krav på att du ska dela med dig av dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Det finns emellertid några fall där vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla de tjänster du önskar använda.

Detsamma gäller exempelvis om vi behöver skicka informationsmaterial eller varor du beställt eller om vi behöver svara på dina specifika frågor. I dessa fall kommer vi informera dig om detta.

Om det inte finns någon annan rättslig grund för behandling av dina personuppgifter begär vi ditt samtycke för att få utföra behandlingen.

Vidare lagrar och behandlar vi endast personuppgifter som du har lämnat till oss frivilligt och, i förekommande fall, data som vi samlar in automatiskt när du besöker vår webbplats (t.ex. din IP-adress och namnet på de sidor du besökt, den webbläsare du använder och ditt operativsystem, datum och tid för åtkomst, sökmotorer som använts och namn på nedladdade filer).

Då du använder våra tjänster samlar vi i regel endast in de uppgifter vi behöver för att tillhandahålla dessa tjänster. Om vi ​​ber dig om andra uppgifter är denna information valfri. Personuppgifter behandlas endast för att tillhandahålla de efterfrågade tjänsterna och för att skydda våra egna berättigade intressen.

Följande kategorier av personuppgifter kan komma att samlas in när du besöker vår hemsida eller genom annan behandling som beskrivs i denna policy avseende dataskydd.

 

 • Huvuddata (namn, adresser, etc.)

 • Andra personuppgifter tillhandahållna av dig (personliga intressen, etc.)

 • Avtalsuppgifter (kundnummer, kontraktnummer, etc.)

 • Innehållsuppgifter (texter, foton, videos, etc.)

 • Kontaktuppgifter (e-mail, telefonnummer, etc.)

 • Metadata (IP-adresser, produktinformation, etc.)

 • Användardata (besöksinformation, tillgångsinformaton, etc.)

 • Personer som påverkas är användare och parter intresserade av våra erbjudanden.

Inom ramen för Dataskyddsförordningen, annan lagstiftning om dataskydd tillämplig i EU:s medlemsstater och andra bestämmelser om dataskydd, är den ansvariga enheten:

Fritz SCHÄFER GmbH & Co KG
Fritz SCHÄFER Str. 20
57290 Neunkirchen
E-Mail: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

Kontaktuppgifterna till vårt dataskyddsombud är följande:

Email: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

Vårt dataskyddsombud är tillgängligt vid alla tidpunkter för eventuella frågor eller funderingar som du kan ha angående dataskydd inom ramen för våra tjänster.

Vi använder de personuppgifter som du tillhandahåller oss för att svara på dina frågor, behandla dina beställningar eller för att ge dig tillgång till viss information eller tjänster. I syfte att upprätthålla kundrelationer kan det också vara nödvändigt för oss, eller en tjänsteleverantör som vi anlitat, att behandla dina personuppgifter för att ge dig information om produkterbjudanden eller för att genomföra online-undersökningar för att bättre tillgodose våra kunders frågor och behov. Den lagliga grunden för denna typ av personuppgiftsbehandling är artikel 6.1 (b) och (f) GDPR.

Vi respekterar naturligtvis din önskan om att inte dela personuppgifter med oss i syfte att stödja våra kundrelationer (i synnerhet för direkt marknadsföring eller marknadsundersökningsändamål). Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt distribuera dina personuppgifter till tredje part.

Vi kommer endast samla in, behandla och använda de personuppgifter du tillhandahåller för de ändamål vi kommunicerat till dig. Vi kommer inte vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.

Insamling av personuppgifter och överföring av dessa till statliga institutioner eller myndigheter som är berättigade att erhålla sådan information får endast ske i den omfattning som krävs enligt lag och/eller om vi är skyldiga att göra det på grund av domstolsbeslut. Våra anställda och tjänsteleverantörer som anlitats av oss omfattas av sekretess och är skyldiga att följa bestämmelserna i Dataskyddsförordningen.

Om du har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett särskilt ändamål, genomförs behandlingen på grundval av artikel 6.1 (a) GDPR. Om sådan behandling är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig grundas behandlingen på artikel 6.1 (b) GDPR. I vissa fall, exempelvis för att uppfylla skatteförpliktelser, kan vi vara föremål för en lagstadgad skyldighet att behandla dina personuppgifter. Den rättsliga grunden i dessa fall anges i artikel 6.1 (c) GDPR. I sällsynta fall kan uppgifter också behandlas för att skydda intressen av grundläggande betydelse för dig eller en annan individ. I detta exceptionella fall vilar behandlingen på artikel 6.1 (d) GDPR. Slutligen kan behandling också baseras på artikel 6.1 (f) GDPR. Detta är fallet om behandlingen är nödvändig för att skydda ett berättigat intresse för vårt företag eller en tredje part, så länge som dessa intressen inte uppvägs av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Ett sådant berättigat intresse kan förutsättas om du är kund hos oss. Om behandlingen av personuppgifter är baserat på artikel 6.1 (f) GDPR, är vårt berättigade intresse genomförandet av vår dagliga verksamhet.

När du använder våra webbplatser lagras följande uppgifter av organisatoriska och tekniska skäl: namnet på de sidor du besökt, den webbläsare du använde och ditt operativsystem, datum och tid för åtkomst, använda sökmotorer, namn på nedladdade filer och din IP-adress.

Den information som samlats in krävs för att kunna ge dig relevant innehåll på vår hemsida. Vidare analyseras dessa tekniska uppgifter anonymt och för rent statistiska ändamål, för att kontinuerligt optimera vår webbplats och göra det möjligt för oss att förbättra utformningen av vår webbplats samt för att ge rättsvårdande myndigheter nödvändig information i händelse av ett dataintrång. Dessa uppgifter lagras separat från andra personuppgifter på säkra system. Inga slutsatser dras av individuella personer. Personuppgiftsbehandlingen utförs med stöd av ett berättigat intresse på ett effektivt och säkert sätt i enlighet med artikel 6.1 (f), artikel 28 GDPR.

På grund av lagstadgade skyldigheter innehåller vår webbplats information som gör att du snabbt kan kontakta oss på elektronisk väg och kommunicera med oss direkt. Denna information innehåller en e-postadress och, vid behov, ett kontaktformulär. Behandlingen av användares personuppgifter sker i enlighet med artikel 6.1 (b) GDPR.

Om du kontaktar oss via e-post eller ett kontaktformulär sparas de personuppgifter du tillhandahåller oss automatiskt. Dessa uppgifter, som du frivilligt kommunicerat till oss, används för att hantera din förfrågan eller för att ta relevant kontakt. Inga uppgifter kommer att vidarebefordras till tredje part.

Vi behandlar den registrerades personuppgifter i enlighet med artikel 17 och 18 i Dataskyddsförordningen (GDPR) endast i den mån det är nödvändigt för att nå det bakomliggande syftet eller när vårt bolag enligt lag har skyldighet att göra det. Om syftet med datalagringen inte längre föreligger eller om det finns en fastställd lagstadgad lagringsperiod, t.ex. på grund av skattelagstiftningen eller handelsbalkens konsumentköplag, raderas personuppgifterna i enlighet med lagbestämmelser såvida vi inte enligt lag är skyldiga att fortsätta lagra dessa uppgifter. I sådana fall är behandlingen av personuppgifter begränsad.

Som ansvarsfullt företag avhåller vi oss från automatiserat beslutsfattande och profilering.

Personuppgifter raderas när den lagstadgade lagringsperioden har löpt ut om uppgifterna inte längre behövs för att fullgöra eller inleda avtalet.

I viss utsträckning föreskrivs tillhandahållandet av personuppgifter enligt lag eller avtal. Av denna anledning kan du behöva tillhandahålla personuppgifter för senare behandling så att vi exempelvis kan ingå ett avtal med dig. Ett exempel är att du, när du ingår ett avtal, är skyldig att tillhandahålla vissa personuppgifter. Att inte tillhandahålla dessa uppgifter skulle innebära omöjlighet att ingå avtalet.

Innan du ger oss dina personuppgifter kan du rådfråga vårt dataskyddsombud. Dataskyddsombudet kommer att förklara huruvida tillhandahållandet av personuppgifter i ditt specifika fall måste ske enligt lag eller avtal och vilka konsekvenser det skulle få om dessa uppgifter inte tillhandahålls.

Som en organisation som ansvarar för behandling av personuppgifter har vi vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, radering, ändring och obehörig åtkomst i enlighet med artikel 32 GDPR. Det inkluderar särskilt åtgärder vars syfte är att säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgängligheten till personuppgifter. Vidare har vi implementerat processer som garanterar skydd för den registrerades rättigheter, radering av personuppgifter samt omedelbar reaktion när personuppgifter är i fara. Vidare säkerställer vi skydd av personuppgifter redan vid utveckling och val av mjuk- och hårdvara i enlighet med bestämmelserna i artikel 25 GDPR. Alla våra anställda och personer som är inblandade i personuppgiftsbehandlingen är skyldiga att följa GDPR och andra dataskydd- och sekretesslagar.

I det fall personuppgifter samlas in och behandlas, krypteras informationen innan den överförs för att undvika eventuellt missbruk från tredje part. Våra säkerhetsåtgärder granskas kontinuerligt allteftersom tekniken utvecklas. Trots detta är säkerheten för internetbaserad dataöverföring väsentligen sårbar, vilket innebär att absolut skydd inte kan garanteras.

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra säkerhets- och skyddsåtgärder, där detta är nödvändigt med hänsyn till den tekniska utvecklingen. I dessa fall ska vi också ändra vår information om dataskydd i enlighet med detta. Vi hänvisar dig därför till den aktuella versionen av vår dataskyddspolicy.

Om du använder externa länkar som finns tillgängliga på någon av våra webbplatser, omfattas dessa länkar inte av denna dataskyddspolicy. Vid tillhandahållandet av länkar säkerställer vi att det, vid upprättandet av länken, inte fanns någon uppenbar överträdelse av gällande lag på den länkade webbplatsen. Vi har emellertid inget inflytande över andra tjänsteleverantörers efterlevnad av dataskydd och säkerhetsbestämmelser.

Vi hänvisar dig därför till de andra tjänsteleverantörernas webbplatser och deras egna dataskyddspolicys.

Om du besöker någon av våra webbplatser kan vi lagra information på din dator i form av en cookie. Cookies är små textfiler som skickas av en webbserver till din webbläsare och lagras på datorns hårddisk.

Förutom att lagra din Internet Protocol-adress (IP-adress), lagrar cookies inte någon annan typ av användarens personuppgifter. Denna information används för att automatiskt känna igen dig när du besöker vår webbplats igen och för att underlätta din webbplatsnavigering. Till exempel tillåter cookies oss att ändra en webbplats i enlighet med dina intressen eller för att spara ditt lösenord, så att du inte behöver ange det varje gång du besöker webbplatsen.

Naturligtvis kan du även se våra webbplatser utan cookies. Om du inte vill att vi ska kunna känna igen din dator kan du neka lagring av cookies på hårddisken genom att välja alternativet "Acceptera inte cookies" i dina webbläsarinställningar. Du kan även ta bort cookies via din webbläsare. För att få reda på hur du gör det,

hänvisar vi dig till din webbläsarleverantörs supportinformation. Om du inte accepterar några cookies kan det leda till att vi begränsar delar av vår servicefunktion.

TYPE OF COOKIE    
persistent cookie  
persistent cookie

COOKIE NAME
nQ_cookieId
nQ_visitId

DOMAIN
client domain
client domain

PURPOSE AND DATA THAT IS STORED
Identify user
Identify user session

EXPIRES
 1 year
 1 year

Personer under 18 år bör inte dela personuppgifter med oss utan överenskommelse med förälder eller vårdnadshavare. Vi efterfrågar inte personuppgifter från barn och ungdomar, och vi samlar heller inte in sådana uppgifter eller vidarebefordrar dem till tredje part.

De personuppgifter som du uppger vid din anmälan till vårt nyhetsbrev kommer att lagras till den dag du väljer att säga upp prenumerationen. Du kan säga upp prenumerationen genom att använda länken i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett meddelande till oss. När du säger du upp din prenumeration nekar du oss rätten att använda din e-postadress. Din e-postadress, ditt efternamn och annan information som överförts i samband med din anmälan till nyhetsbrevet kommer att raderas omedelbart.

Personuppgiftsbehandlingen grundar sig på respektive mottagares samtycke i enlighet artikel 6. 1 (a), artikel 7 GDPR i kombination med § 7.2 No. 3 UWG eller § 7.2 No. 3 UWG eller § 7.3 UWG. Bevis på att användaren anmält sig till nyhetsbrevet tillhandahålls med stöd av ett berättigat intresse i enlighet med artikel 6.1 (f) GDPR, då detta gör att vi kan visa att användaren gett sitt samtycke. Den e-postadress som uppgetts kommer att lagras av denna anledning till dess du återkallar ditt samtycke till prenumerationen av nyhetsbrevet.

För det syftet använder vi mjukvaran Evalanche från SC-Networks GmbH, Enzianstr. 2, 82319 Starnberg. För detta syfte, har ett personuppgiftsbiträdesavtal enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 28 tecknats med SC-Networks.

Vi skapar en lösenordskyddad direktåtkomst till deras lagrade information (kundkonto) för varje kund som följaktligen registrerar sig. Här kan du se information om dina genomförda, öppna eller nyligen utförda beställningar och hantera kontaktuppgifter, bankuppgifter och nyhetsbrev. Du godkänner att behandla personuppgifterna som konfidentiella och att inte göra dem tillgängliga för obehörig tredje part. Vi kan inte ansvara för missbrukade lösenord, såvida inte vi är ansvariga för missbruket. Med funktionen ”förbli inloggad” vill vi göra ditt besök på vår hemsida så trevlig som möjligt. Funktionen tillåter dig att använda våra tjänster utan att behöva logga in varje gång. Av säkerhetsskäl så kommer du dock bli ombedd att ange ditt lösenord om du, till exempel, vill ändra dina personuppgifter eller om du vill göra en beställning. Vi rekommenderar att du inte använder funktionen om datorn delas av flera användare. Vänligen notera att om du använder en inställning som automatiskt raderar lagrade cookies efter varje session, så kommer funktionen ”förbli inloggad” inte vara tillgänglig.

Du kan skicka dina personuppgifter till oss via ett kontaktformulär, om sådant finns tillgängligt i vårt erbjudande online. Detta sker genom en modern krypterad process. Vänligen notera att din e-post inte skickas i krypterad form och att det åligger dig som sökande att själv kryptera e-posten. Av den anledningen tar vi inte ansvar för överföring av personuppgifter via e-post och rekommenderar att du istället skickar dina personuppgifter per vanlig post eftersom det fortfarande, utöver möjligheten att skicka ett dokument via email eller kontakformulär online, är möjligt att skicka dokument på detta sätt.

Om en ansökan till någon av våra lediga tjänster inte leder till en anställning så raderas dina personuppgifter efter sex månader, om du inte lämnat en berättigad återkallelse innan slutet av denna period, eller gett oss ditt samtycke till att lagra dina personuppgifter under en längre period. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden enligt diskrimineringslagstiftning, om tillämpligt. Om du lämnat reseräkningar till oss så kommer dessa att lagras i enlighet med lagkrav och raderas vid den lagstadgade sluttiden för lagring. Vi behandlar enbart dina personuppgifter för ändamålet att hantera ansökningsprocessen. Detta baseras på artikel 6.1 (b) GDPR, eller om behandling i anslutning till en rättslig process blir nödvändigt, artikel 6.1 (f) GDPR och artikel 26 GDPR. Om du frivilligt ger oss känsliga personuppgifter så som hälsoinformation grundas behandlingen av dina personuppgifter på artikel 9.2 (a) GDPR. Om det är nödvändigt för den påtänkta tjänsten så kan vi begära känsliga kategorier av personuppgifter i enlighet med artikel 9.2 (b) GDPR.

För att vi ska kunna leverera din order skickas dina adressuppgifter, och om möjligt, din e-postadress och ditt telefonnummer till logistikföretaget som fått i uppdrag att utföra leveransen av din order. Personuppgifterna överförs i enlighet med artikel 6.1 (b) GDPR, för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig.

Vissa produkter levereras direkt till dig från tillverkaren. I dessa fall skickas dina adressuppgifter till tillverkaren för leverans av din order. Dina personuppgifter överförs i enlighet med artikel 6.1 (b), för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig.

För att vi ska kunna erbjuda förskottsbetalning (kreditkortsbetalning, delbetalning etc.), måste vi säkerställa att betalningsmodellerna inte utnyttjas och att konsumenter skyddas från skuldsättning. Vårt bolag är därför anslutna till ett varningssystem för kreditvärdighet (SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Association of Clubs Creditreform eV, Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss; CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Munich; Bundesanzeiger Verlag GmbH, Amsterdamer Strasse 192, 50735 Cologne), till skydd för betalningsunderlåtelse på grund av insolvens, missbruk med anledning av ovilja att betala och missbruk av tredje part.

På grundval av ett berättigat intresse i enlighet med artikel 6. 1 (f) GDPR, för kommunikation och information om användare och intressenter av våra tjänster, bibehåller vi en varierad närvaro på sociala medier. Om leverantören av respektive plattform får den registrerades samtycke till att behandla personuppgifterna, grundas detta på artikel 6.1 (a), artikel 7 GDPR.

Det är inte uteslutet att personuppgifter från användare utanför EU eller EES kan komma att behandlas. Detta kan göra det svårt för de som påverkas att genomföra deras tjänster.

Personuppgifter behandlas regelbundet för marknadsundersökningar och i reklamsyfte. Baserat på användarens information skapas profiler som möjliggör till exempel riktad reklam som överensstämmer med den aktuella användarens förutsatta intressen. Detta görs regelbundet genom att man placerar cookies i den enhet som används av användaren.

Förfrågningar om information och utövande av dina rättigheter ska göras direkt till respektive leverantör enligt listan nedan, eftersom endast de har tillgång till användarnas personuppgifter och kan vidta lämplig åtgärd samt utge information.

Skulle du trots detta behöva hjälp med att utöva dina rättigheter kan du även kontakta oss.

Vi kan finnas i följande sociala medier.

 • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland (Facebook), Data Policy https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out Possibilities https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen or http://www.youronlinechoices.com/

 • Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (Twitter), Privacy Policy https://twitter.com/privacy, Opt-Out Opportunities https://twitter.com/personalization

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google.  Youtube), Privacy Policy https://policies.google.com/privacy, Opt-Out-Options  https://adssettings.google.com/authenticated

 • LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland (LinkedIn) - Privacy Policy https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out-Optionshttps://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

 • XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany (Xing) - Privacy Policy and Opt-Out-Options  https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Den här webbplatsen använder Google Analytics; en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Användandet inkluderar Universal Analytics mode, som gör det möjligt att dela information, sessioner och interaktioner över flera enheter till ett pseudonymt användar-ID och därför analysera en användares aktiviteter mellan enheterna.

Google Analytics använder "cookies", eller textfiler, som lagras på din dator och som gör att vi kan analysera din webbplatsanvändning.

Om en IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats kommer däremot din IP-adress ändå att förkortas inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra stater som är part till avtalet inom hela Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. Fullständig IP-adress överförs endast i undantagsfall till en Google-server i USA, där den förkortas. Vi vill göra er uppmärksamma på att Google Analytics på denna webbplats är utökad till att inkludera IP-anonymisering för att försäkra anonym insamling av IP-adresser (så kallad ”IP-masking”). Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics sammanställs inte med någon annan data hos Google. Vidare information om användningsvillkor och dataskydd går att finna på https://www.google.com/analytics/terms/gb.html or at https://policies.google.com/?hl=en-GB.

För våran räkning använder Google den här informationen för att analysera din webbplatsanvändning, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och förse oss, webbplatsoperatören, med andra tjänster i samband med webbplats- och internetanvändning. Behandling grundar sig på ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 första meningen 1 (a) GDPR. Mottagaren av de behandlade personuppgifterna är Google.

Personuppgifterna som skickas av oss och som är kopplade till cookies, användar-ID eller reklam-IDs raderas automatiskt efter 14 månader. Personuppgifterna vars gallringperiod har löpt ut raderas automatiskt en gång i månaden.

Du kan när som helt återkalla ditt samtycke med framtida effekt genom att förhindra lagringen av cookies med en motsvarande inställning på din webbläsare; däremot vill vi poängtera att du i detta fall inte kommer kunna använda alla funktioner på hemsidan fullt ut.

Du kan också förhindra att Google samlar in personuppgifter genererade av cookies och relaterade till webbplatsanvändning (inklusive din IP-adress) och från att Google behandlar dessa personuppgifter genom att ladda ner och installera den webbläsar-plugin som är tillgänglig i följande länk:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Du kan också använda opt-out cookies för att förhindra framtida insamling av dina personuppgifter nr du besöker denna webbplats. För att förhindra att Universal Analytics samlar in personuppgifter från andra enheter måste du opt-out på alla program som används.

Om du klickar på denna länk så kommer en opt-out cookie installeras:

<a href="javascript:gaOptout()"><strong>Google Analytics deaktivieren</strong></a></p>

Vi använder leverantören YouTube för att integrera filmklipp. Dessa filmklipp har integrerats i ett utökat dataskyddsläge. Dock, som de flesta webbplatser, så använder YouTube cookies för att samla in information om besökare på deras hemsida. YouTube använder denna information för att samla in information om videostatistik, motverka bedrägeri, förbättra användarvänlighet och andra saker. Detta etablerar också en förbindelse med Google DoubleClick-nätverket. När du startar filmklippet så kan detta trigga andra personuppgiftsbehandlingsprocesser. Vi har inget inflytande över detta. Mer information om YouTubes dataskydd går att hitta i deras dataskyddspolicy: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

DoubleClick by Google är en tjänst som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). DoubleClick by Google använder cookies för att visa dig reklamannonser som är relevanta för dig. I denna process kommer din webbläsare att tilldelas ett pseudonymt identifikationsnummer (ID) för att kontrollera vilka reklamannonser som visats i din webbläsare och vilka som klickats på. Dessa cookies innehåller inga personuppgifter. Användningen av DoubleClick cookies tillåter endast Google och deras partnerwebbplatser att byta reklamannonser baserat på tidigare besök på vår webbplats eller andra på internet. Den information som genereras från dessa cookies skickas till en Google-server i USA för utvärdering och lagras där. Uppgifterna kommer endast skickas av Google till tredje part om det är nödvändigt enligt lag, eller i samband med orderbehandling. Inte under några omständigheter kommer Google sammanställa dina uppgifter med annan information insamlad av Google.

Genom att använda vår webbplats så samtycker du till den behandling av uppgifter som samlats in om dig behandlas av Google och till metoderna för behandling som beskrivs ovan, samt de syften som specificerats. Du kan förhindra lagringen av cookies genom lämplig inställning på din webbläsares programvara, vänligen notera att om du gör detta, så kommer du inte kunna använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Vidare kan du förhindra att information genererad av cookies relaterad till ditt användande av webbsidan (inklusive din IP-adress), samlas in och används av Google genom att ladda ner och installera plug-in för webbläsare som finns tillgänglig i länken under rubriken DoubleClick Expansion Deactivation. Alternativt så kan du inaktivera DoubleClick cookies med denna opt-out.


Right of access

Pursuant to Art. 15 of the GDPR, you can obtain from us information and a copy of the personal data about you stored and processed by us at any time, free of charge.

This right of access includes information about the purposes of processing, the categories of personal data concerned, the recipients or categories of recipient to whom the personal data has been or will be disclosed, where possible, the envisaged period for which the personal data will be stored or, if not possible, the criteria used to determine that period, the existence of the right to request the rectification or erasure of personal data concerning you or restriction of processing by us or to object to such processing, the existence of the right to lodge a complaint with a supervisory authority and, where personal data is not collected from you, any available information as to its source and the existence of automated decision-making, including profiling, referred to in Art. 22 (1) and (4) of the GDPR and - at least in those cases - meaningful information about the logic involved, as well as the significant and the envisaged consequences of such processing.

You also have the right to obtain information as to whether your personal data is transferred to a third country or to an international organisation and which appropriate safeguards are in place relating to the transfer.

Right to rectification

In addition, pursuant to Art. 16 of the GDPR, you have the right to obtain without undue delay the rectification of inaccurate personal data concerning you. Taking into account the purposes of the processing, you also have the right to have incomplete personal data completed.

Right to erasure

Pursuant to Art. 17 of the GDPR, you also have the right to obtain the erasure of data stored by us concerning you without undue delay where one of the following grounds applies: The personal data is no longer necessary for the purposes for which it was collected or otherwise processed; you withdraw your consent on which processing is based according to Art. 6 (1) a or Art. 9 (2) a of the GDPR and where there is no other legal ground for processing; you object to the processing pursuant to Art. 21 (1) of the GDPR and there are no overriding legitimate grounds for processing, or you object to processing pursuant to Art. 21 (2); the personal data has been unlawfully processed; the personal data must be erased for compliance with a legal obligation in Union or Member State law to which we are subject; the personal data was collected in relation to the offer of information society services referred to in Art. 8 (1).

Where we have made the personal data public and are obliged pursuant to Art. 17 (1) of the GDPR to erase it, we shall take reasonable measures to inform other controllers who are processing the personal data that you have requested the erasure of any links to, or copies or replication of, this personal data.

Right to restriction of processing

Pursuant to Art. 18 of the GDPR, you have the right to obtain restriction of processing of your personal data where one of the following applies: You contest the accuracy of the personal data, and for a period enabling us to verify the accuracy of the personal data;

Processing is unlawful and you oppose erasure of the personal data and request the restriction of its use instead; we no longer need the personal data for the purposes of processing, but you require it for the establishment, exercise or defence of legal claims; or you have objected to processing pursuant to Art. 21 (1) pending the verification of whether the legitimate grounds of our company override yours.

Right to data portability

Pursuant to Art. 20 of the GDPR, you have the right to receive the personal data concerning you that you have provided to us at any time, in a commonly used and machine-readable format. Furthermore, you have the right to transmit this data to another controller without hindrance from us, where processing is based on consent pursuant to Art. 6 (1) a or Art. 9 (2) a of the GDPR or on a contract pursuant to Art. 6 (1) b of the GDPR and the processing is carried out by automated means, insofar as processing is not necessary for performing a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in us.
In addition, you may the personal data stored by you transmitted directly from us to another controller, where technical feasible and where this does not affect the rights and freedoms of others.

Right to object

Pursuant to Art. 20 of the GDPR, you have the right to object, on grounds relating to your particular situation, at any time to processing of personal data concerning you which is based on Art. 6 (1) e or f. This also applies to profiling based on these provisions.

If you object, we shall no longer process the personal data unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for processing that override your interests, rights or freedoms or serves the establishment, exercise or defence of legal claims.

Where we process your personal data for direct marketing purposes, you shall have the right to object at any time to processing of personal data concerning you for such marketing; this also applies to profiling to the extent that it is related to such direct marketing. Where you object to processing for direct marketing purposes, we shall no longer process the personal data for such purposes.

You have the right to object, on grounds related to your particular situation, to the processing of personal data concerning you for scientific or historical research purposes or for statistical purposes pursuant to Art. 89 (1) of the GDPR, unless such processing is required to perform a task carried out for reasons of public interest.

It is within your discretion to exercise your right to object to automated procedures in which technical specifications are used that relate to the use of services of the information society and irrespective of Directive 2002/58/EC.

Right to revocation

You may revoke consent to processing of your personal data at any time with effect for the future, pursuant to Art. 7 (3) of the GDPR.

Right to confirmation

You have to right to obtain confirmation as to whether or not personal data concerning you is being processed.

To exercise any of the rights specified, you can contact our data protection officer directly at datenschutzbeauftrager@ssi-schaefer.com or +49 2735 70-619 or any other employee.

Right to lodge a complaint

In addition, you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority pursuant to Art. 77 of the GDPR. You can generally contact the supervisory authority in your regular place of residence or workplace or our headquarters.

Insamlande av uppgifter och rättslig grund

Vi samlar in följande uppgifter från dig för att kunna genomföra våra webbinarier:

Inlogg /Registrering

 • Namn, förnamn

 • E-postadress

 • Företag

 • Ämne / Intresse


Genomförande av webbinariet

 • Talade inlägg

 • Chattbidrag

 • Röstningsbidrag

 • Deltagande i webbinariet

 • Integrerat frågeformulär


Registrering och utvärdering av webbinariet

 • Videoinspelning av webbinariet


Vi samlar in dessa uppgifter på grundval av ditt samtycke, artikel 6 (1) lit. a) GDPR, som du kan ge som en del av din registrering till webbinariet. Du kan återkalla detta samtycke när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till marketing@ssi-schaefer.com. Detta påverkar inte lagenligheten av den databehandling som utförs förrän du återkallar dem.

Användning av Pardot – Personuppgiftsbiträde

Inbjudningsprocessen för våra webbinarier drivs via Pardot, en tjänst som tillhandahålls av Salesforce EMEA Limited ("Salesforce"). Databehandling av Salesforce-företag och Salesforce-data som är pro-cessors utanför EES, särskilt i USA eller andra länder för vilka det inte finns något beslut om adekvat skyddstid av EU-kommissionen, kan inte uteslutas. Därför har vi slutit de standardavtalsklausuler som 

För mer information om Salesforces behandling av data, se Salesforces integritetspolicy:
https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/

Vi använder Salesforce som personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsbiträden får endast använda uppgifterna för de ändamål som anges av oss och är också avtalsenligt skyldiga av oss att behandla dina uppgifter uteslutande i enlighet med denna integritetspolicy och tillämpliga dataskyddslagar. Den rättsliga grunden för salesforces pro-cessing av dina uppgifter för vår räkning är artikel 28 GDPR.

Användning av GoToWebinar – Dataprocessor

Vi använder GoToWebinar, en tjänst som tillhandahålls av LogMeIn Ireland Unlimited Company ("LogMeIn"), för att genomföra våra webbseminarier. Databehandling av LogMeIn-företag och LogMeIn-personuppgiftsbiträden utanför EES, särskilt i USA eller andra länder för vilka det inte finns något beslut om adekvat skyddstid av EU-kommissionen, kan inte uteslutas. Därför har vi slutit de standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen i enlighet med artikel 46(2) lit.c) GDPR med LogMeIn.

För mer information om LogMeIns behandling av data, se LogMeIns integritetspolicy: https://www.logmein.com/legal/privacy/international

Vi använder LogMeIn som personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsbiträden får endast använda uppgifterna för de ändamål som vi har specificerat och är också avtalsenligt skyldiga av oss att behandla dina uppgifter uteslutande i enlighet med denna integritetspolicy och tillämpliga dataskyddslagar. Den rättsliga grunden för behandling av dina uppgifter av LogMeIn för vår räkning är artikel 28 GDPR.