Verklaring Gegevensbescherming

Het beschermen van uw gegevens is onze zorg

We zijn verheugd dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf, onze producten en onze diensten en u wilt zich veilig  voelen wanneer u onze website bezoekt en als het gaat om de bescherming van uw persoonlijke gegevens. We nemen deze kwestie heel serieus. De naleving van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nieuwe Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wpb) is voor ons vanzelfsprekend.

We willen dat u weet wanneer we gegevens over u verzamelen, welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken. We hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming worden nageleefd door ons, evenals door externe dienstverleners die in opdracht van ons zijn.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn informatie over uw identiteit, inclusief uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze informatie wordt altijd verwerkt in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en met andere voorschriften op het gebied van gegevensbeschermingswetgeving die van toepassing zijn op ons bedrijf.

In principe is het niet verplicht om uw persoonlijke gegevens vrij te geven bij het gebruik van onze website. Er zijn echter enkele gevallen waarin we uw persoonlijke gegevens moeten verwerken om ons in staat te stellen u de diensten te leveren die u nodig hebt.

Hetzelfde geldt bijvoorbeeld als we u informatiemateriaal of goederen moeten sturen die u hebt besteld of als we uw specifieke vragen moeten beantwoorden. Waar dit nodig is, adviseren wij u dienovereenkomstig.

Als er geen wettelijke basis is voor het verwerken van deze persoonlijke gegevens, vragen we u om uw toestemming om dit te doen.

Verder bewaren en verwerken wij alleen gegevens die u vrijwillig aan ons hebt verstrekt en, indien van toepassing, gegevens die we automatisch verzamelen wanneer u onze website bezoekt (bijv. uw IP-adres en de naam van de pagina's die u bezoekt, de browser die u gebruikte en uw besturingssysteem, de datum en het tijdstip van toegang, gebruikte zoekmachines en namen van gedownloade bestanden).

Als u onze services gebruikt, verzamelen we meestal alleen de gegevens die we nodig hebben om u die diensten te bieden. Als we u om andere gegevens vragen, is deze informatie optioneel. Persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt om de gevraagde diensten te leveren en om onze eigen legitieme belangen te beschermen.

Naam en adres van de instantie die verantwoordelijk is voor de verwerking.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in EU-lidstaten en andere bepalingen inzake gegevensbescherming, is de verantwoordelijke instantie:

Herr Christian Volkmer

Projekt 29 GmbH & Co. KG

Ostengasse 14

93047 Regensburg

Tel. 0941-2986930

Fax 0941-29869316

Mail anfragen@projekt29.de

Web www.projekt29.de

Beoogd gebruik van persoonlijke gegevens

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die door u zijn verstrekt om uw vragen te beantwoorden, uw bestellingen te verwerken of om u toegang te geven tot bepaalde informatie of diensten. Als het gaat om het onderhouden van klantenrelaties, kan het ook nodig zijn voor ons of een door ons in opdracht gegeven dienstverlener om deze persoonlijke gegevens te gebruiken om u informatie te geven over productaanbiedingen of om online enquêtes uit te voeren om beter te voldoen aan de vragen van onze klanten en vereisten.

Uiteraard respecteren wij uw wens om ons uw persoonlijke gegevens niet te verstrekken in zaken die geen verband houden met het ondersteunen van onze klantrelatie (met name voor direct marketing of marktonderzoek doeleinden). We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen of anderszins verspreiden aan derden.

Specifiek gebruik

We zullen de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt alleen verzamelen, verwerken en gebruiken voor de doeleinden die aan u zijn meegedeeld. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming om dit te doen.

De verzameling van persoonlijke gegevens en de overdracht daarvan aan overheidsinstellingen of autoriteiten die recht hebben op dergelijke informatie, vinden alleen plaats in de mate waarin dit wettelijk vereist is en / of als wij daartoe verplicht zijn als gevolg van een uitspraak van een rechtbank. Onze werknemers en die van dienstverleners in opdracht van ons zijn verplicht ons te houden aan een geheimhoudingsplicht en zich te houden aan de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming.

Gegevens die automatisch worden vastgelegd bij het bezoeken van onze websites

Bij het gebruik van onze websites worden de volgende gegevens opgeslagen om organisatorische en technische redenen: de naam van de pagina's waartoe u toegang hebt, de browser die u hebt gebruikt en uw besturingssysteem, de datum en tijd van toegang, gebruikte zoekmachines, namen van gedownloade bestanden, en uw IP-adres.

De vastgelegde informatie is vereist om u geldige inhoud op onze website te bieden. Bovendien worden deze technische gegevens anoniem en uitsluitend voor statistische doeleinden geanalyseerd, om onze website voortdurend te optimaliseren en om ons in staat te stellen het ontwerp van onze website te verbeteren, en om de nodige informatie te verstrekken aan de wetshandhavingsinstanties voor strafrechtelijke vervolging in geval van een Cyber ​​aanval. Deze gegevens worden gescheiden van andere persoonlijke gegevens op beveiligde systemen opgeslagen. Individuele personen worden niet geïdentificeerd.

Mogelijkheden tot contact via de website

Vanwege wettelijke verplichtingen bevat onze website informatie waarmee u snel elektronisch contact met ons kunt opnemen en rechtstreeks met ons kunt communiceren. Deze informatie bevat een e-mailadres en, indien nodig, een contactformulier.

Als u contact met ons opneemt via e-mail of een contactformulier, worden de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt automatisch opgeslagen. Deze gegevens, die u vrijwillig aan ons hebt meegedeeld, worden gebruikt om uw verzoek te behandelen of om een ​​relevant contact op te nemen. Er worden geen gegevens doorgestuurd naar derden.

Verwijdering en blokkering van persoonlijke gegevens

Wij verwerken de persoonlijke gegevens van de betrokken personen alleen zolang dit nodig is om het onderliggende doel te bereiken of zolang als is beoogd door wettelijke verplichtingen die onze organisatie regelen. In overeenstemming met de wettelijke voorschriften worden persoonlijke gegevens verwijderd als ze niet langer nodig zijn of bij het verstrijken van de wettelijk voorgeschreven termijn, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze gegevens te bewaren. In deze gevallen worden gegevens geblokkeerd.

Rechten van betrokken personen

a. Recht van toegang

U kunt te allen tijde kosteloos toegang hebben tot en kopieën van door ons verwerkte en opgeslagen persoonlijke gegevens.

Dit recht op toegang omvat informatie over het doel van de verwerking, categorieën verwerkte persoonsgegevens, ontvangers of categorieën ontvangers aan wie persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, de beoogde periode waarvoor persoonsgegevens worden opgeslagen (voor zover dit is mogelijk), of waar dit niet mogelijk is, de criteria voor het definiëren van deze periode, het bestaan ​​van het recht op wijziging of verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben of beperking van verwerking door anderen of een bezwaar tegen deze verwerking, het bestaan ​​van een recht op beroep bij een regelgevende instantie en, als de gegevens niet bij u zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens en het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, in overeenstemming met artikel 22, Par. 1 en 4 en - althans in deze gevallen - dwingende informatie over de betrokken logica en de beoogde effecten van dergelijke verwerking.

U hebt ook het recht om informatie op te vragen over de vraag of uw persoonlijke gegevens zijn verstrekt aan een derde land of een internationale organisatie en welke passende voorzorgsmaatregelen er bestaan ​​met betrekking tot deze communicatie.

b. Recht op rectificatie

U hebt ook het recht om onmiddellijke rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens over u te vragen. Bovendien hebt u het recht om onvolledige persoonlijke gegevens aan te vragen, rekening houdend met het doel van de verwerking.

c. Recht van verwijdering

U hebt ook het recht om onmiddellijke verwijdering van gegevens over u, opgeslagen door ons, te vragen in het geval van een van de volgende bestaande omstandigheden: De persoonlijke gegevens zijn verzameld voor doeleinden of verwerkt op een andere manier waarvoor zij niet langer zijn verplicht; u herroept uw ​​toestemming, waarop de verwerking berust, in overeenstemming met artikel 6, par. 1 een AVG of artikel 9, par. 2 AVG, en er zijn geen andere juridische gronden voor verwerking; u maakt bezwaar tegen verwerking in overeenstemming met artikel 21, par. 1 AVG en er zijn geen doorslaggevende legitieme redenen voor verwerking, of u maakt bezwaar tegen verwerking in overeenstemming met artikel 21, par. 2 AVG; de persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt; schrapping van de persoonsgegevens is vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in overeenstemming met het recht van de Europese Unie of het recht van de lidstaten, waaraan wij zijn onderworpen; de persoonsgegevens werden verzameld met betrekking tot diensten die door de informatiemaatschappij worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, par. 1.

Als we persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en we verplicht zijn deze te verwijderen overeenkomstig artikel 17, par. 1 AVG, zullen wij de gepaste maatregelen nemen om andere verantwoordelijke partijen die de bekendgemaakte persoonsgegevens verwerken, op de hoogte te brengen dat u hebt verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonlijke gegevens, evenals kopieën of replicaties.

d. Recht op verwerkingsbeperking

U hebt het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in het geval van een van de volgende bestaande voorwaarden: de juistheid van persoonlijke gegevens wordt door u betwist en inderdaad voor een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonlijke gegevens te controleren gegevens; de verwerking is onwettig en u weigert de verwijdering van persoonlijke gegevens, maar vraagt ​​dat het gebruik van deze persoonlijke gegevens wordt beperkt; we hebben niet langer persoonlijke gegevens nodig voor verwerking, maar u hebt ze wel nodig voor bewering, uitoefening of verdediging van juridische claims, of u hebt een bezwaar ingediend tegen verwerking in overeenstemming met artikel 21, par. 1, zolang er nog moet worden vastgesteld of de legitieme redenen die door onze onderneming naar voren zijn gebracht, prevaleren boven die van u.

e. Recht van gegevens overdracht

U kunt te allen tijde verzoeken dat alle gegevens met betrekking tot u, die u ons hebt verstrekt, worden gepubliceerd in een doorsnee en machinaal leesbaar formaat. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon te melden zonder enige belemmering door ons, als de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, par. 1 een AVG of artikel 9, par. 2 een AVG of op een contract in overeenstemming met artikel 6, par. 1 b en verwerking wordt voltooid door middel van een automatische procedure, indien verwerking niet vereist is voor het beheer van een aan ons toegewezen taak, die wordt voltooid in het algemeen belang of bij het uitoefenen van openbaar gezag.

U kunt ook vragen dat wij persoonlijke gegevens die door ons in uw opdracht zijn opgeslagen, naar een andere verantwoordelijke partij sturen, zolang dit technisch mogelijk is en dat dit aldus de rechten of vrijheden van andere personen niet schaadt.

f. Recht van beroep

U hebt het recht om, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, indien de verwerking in overeenstemming is met artikel 6, par. 1 e of f AVG. Dit geldt ook voor eventuele profilering op basis van deze bepalingen.

In het geval van bezwaar zullen wij alle persoonsgegevens verwerken, tenzij we legitieme redenen voor verwerking kunnen aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden domineren, of waar de verwerking de handhaving, uitoefening of verdediging van juridische claims ondersteunt.

Als we uw persoonlijke gegevens verwerken voor directe reclame, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die betrekking hebben op u met het oog op dit soort publiciteit; dit geldt ook voor profilering, voor zover het wordt geassocieerd met dit type directe publiciteit. Als u bezwaar hebt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens met het oog op directe reclame, zullen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken.

U hebt het recht om, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, bezwaar aan te tekenen tegen uw persoonlijke gegevens die worden verwerkt voor onderzoekdoeleinden, of historisch onderzoek of statistische gegevens, in overeenstemming met artikel 89, par. 1 AVG, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een ​​doel van algemeen belang te bereiken.

In verband met het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij en niettegenstaande Verordening (EG) nr. 2002/58 staat het u vrij om uw recht op bezwaar uit te oefenen door middel van een automatische procedure, waarbij technische specificaties worden gebruikt.

g. Recht op herroeping

U kunt te allen tijde alle toestemmingen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de toekomst intrekken.

h. Recht op bevestiging

U hebt het recht om bevestiging te vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

Om een ​​van de bovengenoemde rechten uit te oefenen, neemt u rechtstreeks contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com of +49 2735 70-619 of neem contact op met een van onze andere werknemers.

Geautomatiseerde besluitvorming

Als een verantwoordelijke organisatie houden we ons niet bezig met geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Bewaartermijn

Persoonlijke gegevens worden verwijderd na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn,

zolang ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of de initiatie.

Juridische redenen voor verwerking

Als u uw toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens voor een specifiek doel te verwerken, wordt de verwerking voltooid op basis van artikel 6, par. 1 een AVG. Als een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een ​​contract met u te sluiten of een contract met u te starten, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, Par. 1 b AVG. In sommige gevallen, b.v. voor het voldoen aan belastingverplichtingen kunnen we onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting om persoonsgegevens te verwerken. De juridische gronden in dergelijke gevallen zijn vermeld in artikel 6, par. 1 c AVG. In zeldzame gevallen kunnen gegevens ook worden verwerkt om de vitale belangen van u of een ander individu te beschermen. In dit uitzonderlijke geval is de verwerking gebaseerd op artikel 6. par. 1 d AVG. Ten slotte kan de verwerking ook gebaseerd zijn op artikel 6, par. 1 f AVG. Dit is het geval als de verwerking tot doel heeft een legitiem belang voor ons bedrijf of een derde partij te beschermen, zolang deze belangen niet worden gecompenseerd door uw belangen, burgerrechten en fundamentele vrijheden. Een dergelijk legitiem belang kan worden verondersteld als u een klant van ons bent. Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, par. 1 f AVG, ons legitieme belang is de uitvoering van onze dagelijkse activiteiten.

Verstrekking van persoonlijke gegevens

Tot op zekere hoogte is het verstrekken van persoonsgegevens wettelijk of contractueel vastgelegd. Om deze reden moet u ons misschien persoonlijke gegevens verstrekken voor verdere verwerking, zodat wij bijvoorbeeld een contract met u kunnen afsluiten. Een voorbeeld is bij het sluiten van een contract, bent u verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken. Niet-verstrekking van deze gegevens zou betekenen dat het contract niet zou kunnen worden gesloten.

Voordat u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt, kunt u onze functionaris voor gegevensbescherming raadplegen. Ze zullen uitleggen of het verstrekken van persoonsgegevens in uw specifieke geval wettelijk of contractueel is vastgelegd en wat de gevolgen zouden zijn als deze gegevens niet werden verstrekt.

Veiligheid

Als een organisatie die verantwoordelijk is voor het verwerken van persoonlijke gegevens, hebben we technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, verwijdering, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Al onze werknemers en alle personen die betrokken zijn bij de gegevensverwerking zijn verplicht zich te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wetten met betrekking tot gegevensbescherming en alle persoonlijke gegevens als vertrouwelijk te behandelen.

Wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt, wordt informatie gecodeerd voordat ze worden verzonden om misbruik van gegevens door derden te voorkomen. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend herzien in overeenstemming met technologische ontwikkelingen. Niettemin is de beveiliging van op internet gebaseerde datatransmissie in essentie kwetsbaar, zodat absolute bescherming dat niet kan zijn gegarandeerd.

Wijziging van onze bepalingen inzake gegevensbescherming

We behouden ons het recht voor om onze beveiligings- en gegevensbeschermingsmaatregelen te wijzigen, waar dit vanwege technische ontwikkelingen noodzakelijk is. In deze gevallen zullen we onze gegevensbeschermingsinformatie dienovereenkomstig aanpassen. Raadpleeg daarom de huidige versie van ons privacybeleid.

Links

Als u externe links gebruikt die beschikbaar zijn gemaakt op een van onze websites, geldt deze verklaring inzake gegevensbescherming niet voor deze links. Bij het verstrekken van koppelingen zorgen we ervoor dat er op het moment van het maken van de link geen duidelijke schending is van de toepasselijke wetgeving op de gekoppelde website. We hebben echter geen invloed op de naleving door andere serviceproviders van gegevensprivacy- en beveiligingsregels.

Raadpleeg daarom de websites van andere serviceproviders en hun eigen gegevensbeschermingsverklaringen.

Cookies

Als u een van onze websites bezoekt, kunnen we informatie op uw computer opslaan in de vorm van een cookie. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver naar uw browser worden verzonden en worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer.

Anders dan het opslaan van uw internetprotocol (IP) adres, slaan cookies geen andere vorm van persoonlijke gegevens van een gebruiker op. Deze informatie wordt gebruikt om u automatisch te herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt en om uw websitenavigatie te vergemakkelijken. Cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat om een ​​website aan te passen aan uw interesses of om uw wachtwoord op te slaan, zodat u het niet elke keer hoeft in te voeren wanneer u de website bezoekt.

Uiteraard kunt u onze websites ook bekijken zonder cookies. Als u niet wilt dat we uw computer kunnen herkennen, kunt u de opslag van cookies op uw harde schijf weigeren door de optie "Geen cookies accepteren" in uw browserinstellingen te selecteren. U kunt cookies die al op uw computer staan, ook via uw browser verwijderen. Raadpleeg de ondersteuningsinformatie van uw browserprovider voor informatie over hoe u dit doet. Als u geen cookies accepteert, kan dit ertoe leiden dat sommige van onze servicefunctionaliteit worden beperkt.

Kinderen en adolescenten (minderjarigen)

Personen jonger dan 18 jaar mogen geen persoonlijke gegevens aan ons meedelen zonder toestemming van een ouder of voogd. We vragen geen persoonlijke gegevens van kinderen en adolescenten, noch verzamelen we dergelijke gegevens of geven we deze niet door aan derden.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics; een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt "cookies" of tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die ons in staat stellen om het gebruik van uw website te analyseren.

De informatie over uw gebruik van deze website gegenereerd door de cookie wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS, waar deze wordt opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres niettemin afgekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de overeenkomst in de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS, waar het wordt afgekort. IP-anonimisering is actief op deze website. Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website om uw websitegebruik te analyseren, rapporten over de websiteactiviteit samen te stellen en de websitebeheerder meer informatie te verstrekken met betrekking tot het gebruik van de website en internetgebruik van bijbehorende services.

Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens bij Google. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door de betreffende instelling in uw browsersoftware toe te passen. Wij adviseren u echter om hierbij mogelijk niet alle functies van deze website volledig te benutten. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt en verwerkt die worden gegenereerd door de cookie die verwijst naar uw websitegebruik (inclusief uw IP-adres). Om dit te doen, klikt u op de volgende link om de browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

[---Error_NoJavascript---]