3D-MATRIX Solution®

Problem med konventionella lagersystem

Konventionella lagersystem har sin begränsning i att antalet hissar inte kan ökas. Det leder till flaskhalsar vid in- och utlagring. Som en följd av det blir antalet överföringsplatser begränsat och processerna kan bara frikopplas i begränsad omfattning längs de horisontella och vertikala axlarna.

En prestandaökning genom användning av shuttles i gångarna medför i förzonen betydande flaskhalsar på transportörslingorna. En sekvensbildning är systembetingat endast möjlig genom ytterligare efterkopplade sekvenseringssystem.

Detta är anledningen till att vår lösning 3D-MATRIX Solution® utvecklats: Med denna patenterade lösning har SSI SCHÄFER tagit de automatiserade lagersystemen till en ny dimension. Det modulbaserade konceptet står för högdynamiska systemlösningar för lagring och plockning av enstaka artiklar, kartonger, lagertråg och pallar.

Den innovativa lösningen: flexibel och revolutionerande

Matrix-lösningen består av tre huvudkomponenter: shuttlevagnar, hissar och transportörsystem. Shuttlevagnarna arbetar på X-axeln på djupet av lagerkanalerna. Hissystemen svarar för den vertikala transporten på Y-axeln. Transportörsystemen övertar den horisontella transporten på Z-axeln och lämnar av varorna till de direktanslutna plock- eller leveransarbetsplatserna. Alla rörelser som transportmedlen utför i laget på X-, Y- och Z-axeln är konsekvent separerade och kan därför utföras parallellt.

3D-MATRIX SOLUTION®: LAGRING, BUFFRING OCH SEKVENSERING I ETT SYSTEM

Dynamik utan flaskhalsar

Tack vare den speciella designen hos 3D-MATRIX Solution® behandlas lagerkuben som ett på alla sidor öppet system. Detta skapar självständiga processer samtidigt som flaskhalsar undviks. 3D-MATRIX Solution® gör det möjligt att komma åt alla artiklar i lagersystemet och förser alla anslutna gods-till-person-arbetsplatser med de önskade lagerartiklarna. Överallt manuellt arbete utförs av medarbetarna lägger vi stor vikt vid ergonomin.

Tack vare den oinskränkta tillgängligheten medan systemet är i drift är underhållet mycket enkelt. Dessutom kan modulerna utan problem integreras i ditt befintliga lagerstyrningssystem.

3D-MATRIX Solution® erbjuder exakt den flexibilitet som krävs inom e-handelsområdet. Här gäller det framför allt att realisera skalbara system med en lagerkapacitet på över 500 000 artiklar. Vi dimensionerar den aktuella lagerkapaciteten och prestandan för ett system med hänsyn till de processer som ligger före respektive efter lagret. Vår lösning erbjuder exakt det som den snabbt växande e-handelsmarknaden behöver för sina affärer.

Du kommer att uppleva en väsentligt ökad effektivitet, en lösning som kan växa tillsammans med dig, samt en långsiktigt säker investering.

 • Högdynamisk systemlösning för lagring och plockning av enstaka artiklar, kartonger, lagertablarer och pallar

 • Parallella processer genom frikoppling av horisontell och vertikal transport och leverans till arbetsplatserna

 • Ständig tillgång till alla artiklar i lagret

 • Dynamik och högt genomflöde utan flaskhalsar

 • Ingen ABC-klassificering av lagergodset behövs

 • Buffring av tillförseln genom transferplatser

 • Fullständig sekvensiering av orderna

 • Hissarna har individuell tillgång till transferplatserna

 • Modulär, skalbar och utbyggbar lösning

 • Alla komponenter kan installeras i valfritt antal och med fri lokalisering, och lagret kan utvidgas flexibelt i längd, bredd och höjd

 • Förenklat underhåll tack vare enkel åtkomlighet under löpande drift

SKALBAR FLERNIVÅ SHUTTLE NAVETTE PÅ KARL STORZ

SSI SCHÄFER som helhetsleverantörr - en säker investering.

Hög dynamisk sekvensbildning i små delslogistik

SSI SCHÄFER har implementerat ett väldigt dynamiskt Navette lager i enlighet med 3D-MATRIX Solution® för Karl Storz GmbH & Co KG som huvudentreprenör. En systemdesign med maximal flexibilitet och töjbarhet i åtanke, 120 000 lagerförvaringsplatser och användningen av 42 innovativa Navette-shuttles har ökat effektiviteten hos Karl Storz med mer än 20 procent jämfört med konventionella systemkoncept.

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]