Datu drošība

Kā datu pārzinis, kas ir atbildīgs par apstrādi, esam veikuši tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus saskaņā ar VDAR 32. pantu. Tas jo īpaši ietver pasākumus, lai nodrošinātu datu konfidencialitāti, integritāti un pieejamību. Turklāt esam izveidojuši mehānismus, lai garantētu datu subjekta tiesības, personas datu dzēšanu un tūlītēju reaģēšanu uz draudiem attiecībā uz šiem datiem. Mēs nodrošinām arī personas datu aizsardzību jau aparatūras un programmatūras izstrādes un atlases jomā atbilstoši VDAR. 25. panta nosacījumiem. Visiem mūsu darbiniekiem un personām, kas iesaistītas datu apstrādē, ir jāievēro Vispārīgā datu aizsardzības regula un citi ar datu aizsardzību saistītie tiesību akti, kā arī personas datu konfidenciāla apstrāde.

Ja tiek vākti un apstrādāti personas dati, informācija tiks nosūtīta šifrētā veidā, lai novērstu trešo personu ļaunprātīgu datu izmantošanu. Mūsu drošības pasākumi tiks pastāvīgi atjaunināti atbilstoši tehnoloģiju attīstībai.

Tomēr interneta datu pārraidei var būt ar drošību saistīti trūkumi, tāpēc nav iespējams garantēt absolūtu aizsardzību.