Soulad s předpisy

Základními principy našeho obchodního úspěchu jsou odpovědné a etické chování, dodržování zákonných požadavků a férová soutěž.

SSI SCHAEFER Compliance Icons

Soulad s předpisy

Ve společnosti SSI SCHAEFER znamená dodržování předpisů více než jen dodržování zákonů - integrita, férová soutěž a udržitelné obchodní postupy jsou základem našeho firemního úspěchu a odrážejí hodnoty rodiny zakladatelů.

Skupina SSI SCHAEFER – Prohlášení o souladu

Vedení skupiny pevně stojí za svým prohlášením o souladu. Můžete si ho stáhnout níže.

compliance_bild_ONE

Etický kódex

Etický kodex skupiny SSI SCHAEFER shrnuje naše hodnoty do deseti zásad chování. Je závazný pro všechny zaměstnance a manažery na celém světě a slouží jako vodítko pro každodenní práci i jako pomůcka při rozhodování ve složitých situacích.

Etický kodex pro obchodní partnery

Dodržování všech zákonných předpisů je velmi důležité i při spolupráci s našimi obchodními partnery. Kodex chování pro obchodní partnery skupiny SSI SCHAEFER to jasně vyjadřuje prostřednictvím zásad chování platných pro obchodní partnery a představuje základ pro bezúhonné obchodní vztahy.

Politika lidských práv

V politice lidských práv se vedení skupiny SSI SCHAEFER zavazuje k vlastní strategii lidských práv a potvrzuje svůj cíl posilovat lidská práva a předcházet jejich porušování. To zahrnuje snahu prodávat pouze takové projekty a vyráběné produkty, které jsou v souladu s lidskými právy.

Whistleblowing systém

Skupina SSI SCHAEFER zřídila Centrální interní ohlašovnu a různé ohlašovací kanály, aby bylo zajištěno včasné odhalení potenciálního porušení předpisů nebo rizik v oblasti lidských práv či životního prostředí. Centrální interní ohlašovna přijímá hlášení o porušení právních předpisů a vnitřních předpisů skupiny SSI SCHAEFER, jakož i o záležitostech ohrožujících lidská práva nebo životní prostředí, zdraví nebo bezpečnost a systematicky je sleduje.

Prostřednictvím SSI SCHAEFER Whistleblowing System mohou všichni zaměstnanci skupiny SSI SCHAEFER po celém světě, všichni zaměstnanci přímých i nepřímých dodavatelů v celém dodavatelském řetězci, stejně jako zákazníci, obchodní partneři a všechny další osoby nebo organizace podávat hlášení 24/7. Navigace v menu v SSI SCHAEFER Whistleblowing System je k dispozici v různých jazycích. Zprávy lze také zadávat v libovolném jazyce pomocí odpovídajících volných textových polí.

Zprávy, které lze podat prostřednictvím systému SSI SCHAEFER Whistleblowing System, lze rozdělit do následujících kategorií:

  • Korupce / úplatkářství

  • Porušení soutěžního nebo protimonopolního zákona

  • Podvod/zpronevěra/krádež/vyzrazení obchodního tajemství

  • Rizika související s lidskými právy a porušování lidských práv/ porušování pracovních norem/ diskriminace/ obtěžování

  • Environmentální rizika a porušení ekologických, zdravotních a bezpečnostních předpisů

  • Porušení účetních, účetních nebo daňových předpisů/padělání dokladů

  • Porušení předpisů o předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu/porušení vývozních a celních předpisů

  • Jiná porušení právních předpisů a významná porušení vnitřních zásad skupiny SSI SCHAEFER

  • Lidská práva a rizika související s životním prostředím v celém dodavatelském řetězci; porušení, kterých se dopustili dodavatelé skupiny SSI SCHAEFER

Všechny často kladené dotazy k postupu při podávání hlášení prostřednictvím Whistleblowing systému SSI SCHAEFER, zpracování došlých hlášení a ochraně ohlašujících osob a dotčených osob naleznete v Jednacím řádu pro Whistleblowing System SSI SCHAEFER.

A zde je odkaz na Whistleblowing System:

https://www.bkms-system.com/ssi-schaefer

Pravidla pro podávání zpráv o porušování předpisů SSI SCHAEFER Group

Máte otázky?