SSI Schäfer som arbetsgivare

Allmänna villkor för jobbsökande

GDPR och allmänna villkor för jobbsökande

Säkerheten för dina personuppgifter är av största vikt för oss. Vi behandlar därför dina personuppgifter ("uppgifter") uteslutande baserat på lagstiftning. Denna personuppgiftspolicy är avsedd att ge dig övergripande information om behandlingen av dina uppgifter inom vårt företag och de krav och rättigheter som är tillgängliga för dig i enlighet med artikel 13 europeiska allmänna dataskyddsförordningen (EU GDPR).

 

1. Vem ansvarar för behandlingen och vem kan du kontakta?

Namn och adress till den personuppgiftsansvarige

Den personuppgiftsansvarige, i den mening som avses i allmänna dataskyddsförordningen, annan lagstiftning tillämplig på skydd av personuppgifter gällande inom EU:s medlemsstater och annan lagstiftning rörande dataskydd är:

Fritz SCHÄFER GmbH & Co. KG

Fritz SCHÄFER Str. 20

57290 Neunkirchen

 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud:
Email: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

2. Vilka uppgifter behandlas och vilka källor kommer uppgifterna ifrån?

Vi behandlar uppgifter som vi tar emot ifrån dig i samband med ingåendet eller fullgörandet av ett avtal baserat på samtycke eller inom ramen för din ansökan eller anställning hos oss.

Personuppgifter inkluderar

För ansökande och anställda inkluderar detta exempelvis för- och efternamn, adress, kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, fax), födelsedatum, uppgifter från CV och arbetsgivares referenser, bankuppgifter, religiös tillhörighet och bild.

  •  Information om art och innehåll i avtal,

  • Information från din elektroniska korrespondens med oss (t.ex. IP-adress, inloggningsuppgifter),

  • Övriga uppgifter som vi tagit emot ifrån dig inom ramen för ansökningsförfarandet (t.ex. i intervjuer),

  • Dokumentation av ditt samtycke att registrera din ansökan.

Dina uppgifter kommer att behandlas online för fullgörande av avtal eller på någon av våra webbplatser för att fullgöra ditt anställningsavtal med vårt företag. Uppgifterna kommer särskilt att behandlas i inledningsskedet av samarbetet och vid implementeringen av avtalen med dig.

Behandling av dina uppgifter krävs i syfte att uppfylla olika rättsliga skyldigheter.

Baserat på en intresseavvägning kan uppgifter behandlas utöver vad som är nödvändigt för uppfyllandet av avtalet i syfte att skydda våra eller tredje parters berättigade intressen. Exempelvis behandlas uppgifter för att skydda berättigade intressen i följande fall:

-           i samband med åtal

om du har gett ditt samtycke (artikel 6 (1) a GDPR),

Om du har gett oss samtycke till behandlingen av dina uppgifter, exempelvis för att registrera din ansökan.

 4. Behandling av personuppgifter i samband med marknadsföring

Du kan när som helst invända mot användningen av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, i allmänhet eller för specifika åtgärder, utan att det medför några andra kostnader än grundavgifter i samband med översändandet.

Baserat på vårt berättigade intresse (artikel 6 (1) f GDPR) kan vi komma att använda din e-postadress (som du tillhandahåller oss vid ingången av avtalet) för direkt marknadsföring av 

våra egna liknande varor eller tjänster. Du kommer att få dessa produktrekommendationer oavsett om du har valt att prenumerera på ett nyhetsbrev.

 Om du inte vill få dessa rekommendationer via e-post från oss kan du när som helst invända mot användningen av din e-postadress för detta ändamål utan att det medför några andra kostnader än grundavgifter i samband med översändandet. Skriftlig kommunikation är tillräcklig för att göra detta. Varje e-postmeddelande kommer naturligtvis också att innehålla en länk för avregistrering.

5. Vem tar emot mina uppgifter?

Om vi använder oss av en tjänsteleverantör i form av ett personuppgiftsbiträde, kommer vi fortfarande att vara ansvariga för att skydda dina uppgifter. Alla personuppgiftsbiträden kommer att vara bundna genom avtal att behandla dina uppgifter konfidentiellt och endast behandla dem inom ramen för renderingstjänsten. De personuppgiftsbiträden vi anlitar kommer att få dina uppgifter om det behövs för att utföra respektive tjänst. Detta inkluderar exempelvis IT-tjänsteleverantörer som vi behöver för att driva och säkra våra IT-system, såväl som kommersiella förlag och listagenter för egna marknadsföringskampanjer.

Dina uppgifter kommer att behandlas i vår databas för arbetssökande. Databasen för arbetssökande hjälper till att öka kvaliteten på befintliga sökandes uppgifter (tar bort dubbletter, markerar sökande som har flyttat eller är avlidna, utför rättelse av adresser) och förbättrar den med uppgifter från offentliga källor.

Dessa uppgifter kommer att göras tillgängliga för koncernbolagen när det är nödvändigt för uppfyllandet av avtal. Sökandens uppgifter kommer att lagras baserat på bolaget och separat hos vårt moderbolag som agerar som tjänsteleverantör för de enskilda deltagande företagen.

Utöver externa revisorer kan myndigheter och domstolar också få tillgång till dina uppgifter om det finns ett lagstadgat krav eller i samband med åtal.

Vidare kan försäkringsbolag, banker, kreditinstitut och tjänsteleverantörer få tillgång till dina uppgifter i syfte att initiera och implementera avtal.

6. Hur länge lagras mina uppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter fram till samarbetets upphörande eller tills lagstadgad lagringstid löper ut - och tills alla rättsliga tvister där uppgifterna behövs som bevis är avslutade.

7. Kommer personuppgifter att överföras till tredje land?

  • Du bestrider korrektheten i uppgifterna, och för en tid som tillåter oss att verifiera korrektheten i uppgifterna;  

  • Uppgifterna inte behandlas lagenligt, men du motsätter dig att uppgifterna raderas och istället begär begränsning av behandlingen;

  • Vi inte längre behöver uppgifterna för det avsedda syftet med behandlingen, men du behöver dem för att etablera, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller

  • Du har invänt mot behandlingen av uppgifterna.

  • Vi behandlar uppgifterna baserat på ett återkalleligt samtycke som du beviljat oss, eller för att uppfylla ett avtal som ingåtts mellan oss; och

  • Behandling sker med automatiska medel.

Då det är tekniskt möjligt så kan du få dina uppgifter skickade direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att invända

När behandlingen av dina uppgifter baseras på berättigade intressen, kan du när som helst invända mot behandlingen av uppgifterna; detta gäller även profilering baserat på dessa bestämmelser. Vi kommer inte längre behandla dina uppgifter såvida vi inte kan visa att det finns övertygande berättigade grunder för behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Du kan när som helst motsätta dig behandling av dina uppgifter i marknadsföringssyfte utan att uppge skäl.

​​​​​​​Rätt att inge klagomål

Om du anser att vi agerar i strid med nationella dataskyddsbestämmelser eller europeisk dataskyddslag genom att behandla dina uppgifter, vänligen kontakta oss så vi kan reda ut problemet. Du har naturligtvis också rätt att kontakta den tillsynsmyndighet som ansvarar för dig.

Om du vill utöva en av de angivna rättigheterna ovan, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud. Vi kan komma att begära ytterliga information för att bekräfta din identitet om det råder osäkerhet.

9. Är jag skyldig att lämna uppgifter?

Behandlingen av dina uppgifter krävs för att genomföra och uppfylla det avtal du ingått med oss. Om du inte lämnar dessa uppgifter till oss så kommer vi generellt behöva avböja att ingå avtalet eller kommer kanske inte längre kunna genomföra befintligt avtal och därför behöva säga upp det. Du är emellertid inte skyldig att samtycka till behandling av uppgifter som inte är relevanta eller juridiskt nödvändiga för att uppfylla åtaganden i avtalet.