Jobbsøkeres personopplysninger

Informasjon som skal oppgis i henhold til Art. 13 i GDPR

Vi er svært opptatt av å beskytte dine personopplysninger. Derfor behandler vi dine personopplysninger (kalt "data") utelukkende i henhold til lovmessige krav. Denne databeskyttelseserklæringen er ment for å gi deg omfattende informasjon om behandlingen av dine opplysninger i vår virksomhet, og dine krav og rettigheter innenfor betydningen av Art. 13 i European General Data Protection Regulation (EU GDPR).

1. Hvem er ansvarlig for databehandlingen, og hvem kan du kontakte?

Navn og adresse til databehandleren

Databehandleren innenfor betydningen av General Data Protection Regulation, andre databeskyttelseslover gjeldende innenfor EUs medlemsland og andre lovmessige krav om databehandling er:

Fritz SCHÄFER GmbH & Co. KG

Fritz SCHÄFER Str. 20

57290 Neunkirchen

 

Kontaktinformasjon til vår databeskyttelsesansvarlige:
Email: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

 

2. Hvilke opplysninger behandles, og hvilke kilder kommer disse opplysningene fra?

Vi behandler opplysninger som vi mottar fra deg i forbindelse med oppstart eller utførelse av en avtale, basert på samtykke eller innenfor omfanget av din søknad eller ansettelse hos oss.

 

Personlige opplysninger inkluderer:

For søkere og ansatte, inkluderer dette, for eksempel, fornavn og etternavn, adresse, kontaktinformasjon (e-postadresse, telefonnummer, fax), fødselsdato, informasjon fra CV og arbeidsgiveres referanser, bankopplysninger, religiøs tilknytning og bildeopptak.

I tillegg til dette behandler vi også følgende andre personopplysninger:

-              Informasjon om formålet og innholdet i kontraktsopplysninger,

-              Informasjon fra din elektroniske korrespondanse med oss (f.eks. IP-adresse, innloggingsdetaljer),

-              andre opplysninger som vi har mottatt fra deg som en del av søknadsprosessen (f.eks. i intervjuer),

-                           dokumentasjon på ditt samtykke til å lagre opplysninger om din søknad.

 

3. For hvilke formål og med hvilket grunnlag behandles disse opplysningene?

Vi behandler dine opplysninger i samsvar med bestemmelsene i General Data Protection Regulation (GDPR) og de nasjonale bestemmelsene som håndhever databeskyttelse i deres nåværende form:

• for å oppfylle (pre-)avtaleplikter (Art. 6 (1)b GDPR):

Dine opplysninger vil behandles digitalt for oppfyllelse av avtalen eller ved et av våre kontorer for å oppfylle din ansettelsesavtale med vårt selskap. Opplysningene vil spesielt behandles ved oppstart av avtalen og implementering av våre avtaler med deg.

• for å oppfylle rettslige forpliktelser (Art. 6 (1) c GDPR):

Behandling av dine opplysninger er nødvendig for det formål å oppfylle ulike rettslige forpliktelser.

• for formål knyttet til de berettigede interessentene (Art. 6 (1) f GDPR):

Basert på balansering av interessentene, vil opplysningene kunne behandles ut over det som er nødvendig for å faktisk oppfylle kontrakten for å beskytte våre eller tredjeparters berettigede interesser. Opplysninger vil for eksempel behandles for å beskytte berettigede interesser i følgende tilfeller: 

-              i forbindelse med straffeforfølgelse 

• dersom du har gitt ditt samtykke (Art. 6 (1) a GDPR):

Dersom du har gitt oss samtykke til å behandle dine opplysninger, for eksempel lagring av din søknad.

 

4. Behandling av personopplysninger for markedsføringsformål

Du kan når som helst nekte bruk av dine personopplysninger for markedsføringsformål, generelt eller for individuelle formål, uten at det påløper noen kostnader annet enn overføringskostnader på grunnleggende nivå. 

Basert på våre legitime interesser (Art. 6 (1) f av GDPR), kan vi bruke din e-postadresse (som du oppgir til oss ved fullførelse av avtalen) for direkte markedsføring av våre liknende varer og tjenester. Du vil motta disse produktanbefalingene uavhengig av om du har meldt deg på et nyhetsbrev. 

Dersom du ikke ønsker å motta noen av disse anbefalingene på e-post fra oss, kan du nekte bruk av din e-postadresse for dette formålet når som helst uten at det påløper noen kostnader, annet enn overføringskostnader på grunnleggende nivå. Skriftlig kommunikasjon er tilstrekkelig for å gjøre dette. Hver e-post vil også inneholde en lenke for avmelding.

 

5. Hvem mottar mine opplysninger?

Dersom vi bruker en tjenesteleverandør som behandler, vil vi fortsatt stå ansvarlig for å beskytte dine opplysninger. Alle behandlere vil være kontraktsbundet til å behandle dine opplysninger konfidensielt, og kun behandle dem for det formål å levere tjenesten. Behandlerne vi inngår avtaler med vil motta dine opplysninger når det er nødvendig for å levere de respektive tjenestene. Dette inkluderer, for eksempel, IT-tjenesteleverandører vi har behov for for å kunne drifte og sikre våre IT-systemer, samt kommersielle publisister og listeleverandører for interne markedsføringskampanjer. 

Dine opplysninger vil behandles i vår søkerdatabase. Søkerdatabasen bidrar til å øke kvaliteten på eksisterende søkeropplysinger (fjerner duplikater, markerer søkere som har flyttet eller er avdøde, retter adresser) og forbedrer dem med opplysninger fra offentlige kilder. 

Disse opplysningene vil gjøres tilgjengelig for tilknyttede selskaper der det er nødvendig for å utføre avtalen. Søkerdata vil lagres på selskapsnivå og separat, mens vårt morselskap fungerer som tjenesteleverandør for de individuelle underselskapene. 

Myndigheter samt eksterne revisorer vil også kunne motta dine opplysninger dersom det er et lovmessig krav, eller i forbindelse med rettsforfølgelse. 

I tillegg vil forsikringsselskaper, banker, kredittselskaper og tjenesteleverandører kunne motta dine opplysninger for det formål å initiere og implementere avtaler.

 

6. Hvor lenge lagres mine opplysninger?

Vi behandler dine opplysninger frem til forretningsforholdet avsluttes, eller den lovmessige lagringsperioden utløper – og frem til alle juridiske tvister der opplysningene kan være nødvendige som bevis er avsluttet.

 

7. Vil personopplysninger overføres til tredjeland?

Generelt overfører vi ingen opplysninger til tredje land. I isolerte tilfeller vil opplysninger kunne overføres utelukkende basert på en tilstrekkelig beslutning fra EU-kommisjonen, standard kontraktsvilkår, passende garantier eller ditt uttrykkelige samtykke.

 

8. Hvilke rettigheter har jeg for databeskyttelse?

Du har rett til tilgang, retting, sletting eller begrensning i behandling av dine lagrede opplysninger, rett til å nekte behandling og dataportabilitet, og rett til å klage i henhold til kravene i Personvernforordningen. 

Rett til tilgang:

Du kan motta informasjon fra oss om hvorvidt og i hvilket omfang vi behandler dine opplysninger. 

Rett til retting:

Dersom vi behandler dine opplysninger og de er ufullstendige eller unøyaktige, kan du når som helst be om at vi retter eller utfyller dem. 

Rett til sletting:

Du kan be om at vi sletter dine opplysninger dersom de behandles i strid med gjeldende lovgivning, eller dersom behandling av opplysningene medfører en uforholdsmessig innvirkning på din legitime interesse i beskyttelse av opplysningene. Vennligst merk at det kan være grunner som hindrer umiddelbar sletting, for eksempel lovmessige lagringsforpliktelser. 

Enten du benytter din rett til sletting eller ikke, vil vi slette opplysningene dine fullstendig så snart det ikke er noen transaksjonsbasert eller juridisk lagringsplikt som hindrer dette. 

Rett til å begrense behandling

Du kan be om at behandling av dine opplysninger begrenses dersom

-              du bestrider nøyaktigheten til opplysningene, og i en periode som lar oss verifisere opplysningenes nøyaktighet.

-              opplysninger behandles i strid med lov, men du bestrider sletting av opplysningene og i stedet ber om at behandlingen begrenses, 

-              vi ikke lenger har behov for opplysningene for de formålene de ble behandlet, men du har behov for dem for etablering, utførelse eller forsvar av juridiske krav, eller

-              vi behandler disse opplysningene basert på samtykke du har gitt, eller for å oppfylle en kontrakt mellom oss, der samtykket kan trekkes tilbake, og

-              behandling utføres med automatiserte metoder. 

Der det er teknisk mulig kan du få dine opplysninger overført direkte fra oss til en annen behandler. 

Rett til å nekte:

Der vi behandler dine opplysninger basert på legitime interesser, kan du når som helst nekte behandling av disse opplysningene; dette gjelder også profilering basert på disse bestemmelsene. Vi vil ikke lenger behandle dine opplysninger med mindre vi kan sannsynliggjøre tungtveiende, legitime årsaker for behandling som overstyrer dine interesser, rettigheter eller for etablering, utøvelse og forsvar av juridiske krav. Du kan når som helst nekte behandling av dine opplysninger for direkte markedsføringsformål uten å oppgi noen grunn. 

Rett til å klage:

Dersom du mener at vi bryter med nasjonale databeskyttelsesbestemmelser eller europeisk databeskyttelseslovgivning ved å behandle dine opplysninger, vennligst ta kontakt med oss så vi kan løse dine bekymringer. Du har naturligvis også rett til å kontakte den aktuelle tilsynsmyndigheten.

Dersom du ønsker å benytte deg av en av rettighetene nevnt over, vennligst kontakt vår databeskyttelsesansvarlig. Vi vil kunne be om ytterligere informasjon for å bekrefte din identitet dersom det er tvil.

 

9. Er jeg forpliktet til å gi opplysninger?

Behandlingen av dine opplysninger er nødvendig for å utføre og oppfylle avtalen du har inngått med oss. Dersom du ikke oppgir disse opplysningene til oss, må vi generelt nekte å oppfylle avtalen, eller vil ikke lenger kunne være i stand til å utføre en eksisterende avtale, og vil dermed være nødt til å avslutte den. Du er imidlertid ikke forpliktet til å samtykke til behandling av opplysninger som ikke er relevant eller lovmessig påkrevet for oppfyllelse av avtalen.