Policy avseende dataskydd

Policy avseende dataskydd

Policy avseende dataskydd för Sökande

 

Policy avseende dataskydd för SSI SCHÄFER Germany

Att skydda dina personuppgifter är vårt ansvar

Vi är glada att du är intresserad av vårt företag, våra produkter och tjänster och vill att du ska känna dig trygg i att vi skyddar dina personuppgifter när du besöker vår hemsida. Att följa bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) och nationella dataskyddslagar är en självklarhet för oss och vi tar frågan om dataskydd på stort allvar.

 

Vi vill att du ska veta när vi samlar in uppgifter om dig, vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem. Vi har infört tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att bestämmelserna om dataskydd efterlevs av oss, liksom av externa tjänsteleverantörer som vi anlitar.

Personuppgifter

Personuppgifter är information som är hänförliga till din identitet, inklusive ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Denna information hanteras alltid i enlighet med kraven i Dataskyddsförordningen och andra bestämmelser i de dataskyddslagar som gäller för vårt företag.

Det finns i princip inget krav på att du ska dela med dig av dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Det finns emellertid några fall där vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla de tjänster du önskar använda.

Detsamma gäller exempelvis om vi behöver skicka informationsmaterial eller varor du beställt eller om vi behöver svara på dina specifika frågor. I dessa fall kommer vi informera dig om detta.

Om det inte finns någon annan rättslig grund för behandling av dina personuppgifter begär vi ditt samtycke för att få utföra behandlingen.

Vidare lagrar och behandlar vi endast personuppgifter som du har lämnat till oss frivilligt och, i förekommande fall, data som vi samlar in automatiskt när du besöker vår webbplats (t.ex. din IP-adress och namnet på de sidor du besökt, den webbläsare du använder och ditt operativsystem, datum och tid för åtkomst, sökmotorer som använts och namn på nedladdade filer).

Då du använder våra tjänster samlar vi i regel endast in de uppgifter vi behöver för att tillhandahålla dessa tjänster. Om vi ​​ber dig om andra uppgifter är denna information valfri. Personuppgifter behandlas endast för att tillhandahålla de efterfrågade tjänsterna och för att skydda våra egna berättigade intressen.

Följande kategorier av personuppgifter kan komma att samlas in när du besöker vår hemsida eller genom annan behandling som beskrivs i denna policy avseende dataskydd.

 

  • Huvuddata (namn, adresser, etc.)

  • Andra personuppgifter tillhandahållna av dig (personliga intressen, etc.)

  • Avtalsuppgifter (kundnummer, kontraktnummer, etc.)

  • Innehållsuppgifter (texter, foton, videos, etc.)

  • Kontaktuppgifter (e-mail, telefonnummer, etc.)

  • Metadata (IP-adresser, produktinformation, etc.)

  • Användardata (besöksinformation, tillgångsinformaton, etc.)

Personer som påverkas är användare och parter intresserade av våra erbjudanden.

 

Namn och adress till den enhet som ansvarar för behandlingen

Inom ramen för Dataskyddsförordningen, annan lagstiftning om dataskydd tillämplig i EU:s medlemsstater och andra bestämmelser om dataskydd, är den ansvariga enheten:

 

Fritz SCHÄFER GmbH & Co KG

Fritz SCHÄFER str. 20

57290 Neunkirchen

E-post: datenschutzbeautftrager@ssi-schaefer.com

 

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Kontaktuppgifterna till vårt dataskyddsombud är följande:

 

Herr Christian Volkmer

Projekt 29 GmbH & Co. KG

Ostengasse 14

93047 Regensburg

Tel. 0941-2986930

Fax: 0941-29869316

E-post: anfragen@projekt29.de

Hemsida: www.projekt29.de

Vårt dataskyddsombud är tillgängligt vid alla tidpunkter för eventuella frågor eller funderingar som du kan ha angående dataskydd inom ramen för våra tjänster.

Avsedd användning för personuppgifter

Vi använder de personuppgifter som du tillhandahåller oss för att svara på dina frågor, behandla dina beställningar eller för att ge dig tillgång till viss information eller tjänster. I syfte att upprätthålla kundrelationer kan det också vara nödvändigt för oss, eller en tjänsteleverantör som vi anlitat, att behandla dina personuppgifter för att ge dig information om produkterbjudanden eller för att genomföra online-undersökningar för att bättre tillgodose våra kunders frågor och behov. Den lagliga grunden för denna typ av personuppgiftsbehandling är artikel 6.1 (b) och (f) GDPR.

Vi respekterar naturligtvis din önskan om att inte dela personuppgifter med oss i syfte att stödja våra kundrelationer (i synnerhet för direkt marknadsföring eller marknadsundersökningsändamål). Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt distribuera dina personuppgifter till tredje part.

Specifik användning

Vi kommer endast samla in, behandla och använda de personuppgifter du tillhandahåller för de ändamål vi kommunicerat till dig. Vi kommer inte vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.

Insamling av personuppgifter och överföring av dessa till statliga institutioner eller myndigheter som är berättigade att erhålla sådan information får endast ske i den omfattning som krävs enligt lag och/eller om vi är skyldiga att göra det på grund av domstolsbeslut. Våra anställda och tjänsteleverantörer som anlitats av oss omfattas av sekretess och är skyldiga att följa bestämmelserna i Dataskyddsförordningen.

Laglig grund för behandling

Om du har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett särskilt ändamål, genomförs behandlingen på grundval av artikel 6.1 (a) GDPR. Om sådan behandling är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig grundas behandlingen på artikel 6.1 (b) GDPR. I vissa fall, exempelvis för att uppfylla skatteförpliktelser, kan vi vara föremål för en lagstadgad skyldighet att behandla dina personuppgifter. Den rättsliga grunden i dessa fall anges i artikel 6.1 (c) GDPR. I sällsynta fall kan uppgifter också behandlas för att skydda intressen av grundläggande betydelse för dig eller en annan individ. I detta exceptionella fall vilar behandlingen på artikel 6.1 (d) GDPR. Slutligen kan behandling också baseras på artikel 6.1 (f) GDPR. Detta är fallet om behandlingen är nödvändig för att skydda ett berättigat intresse för vårt företag eller en tredje part, så länge som dessa intressen inte uppvägs av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Ett sådant berättigat intresse kan förutsättas om du är kund hos oss. Om behandlingen av personuppgifter är baserat på artikel 6.1 (f) GDPR, är vårt berättigade intresse genomförandet av vår dagliga verksamhet.

Uppgifter som samlas in automatiskt när du besöker våra webbplatser

När du använder våra webbplatser lagras följande uppgifter av organisatoriska och tekniska skäl: namnet på de sidor du besökt, den webbläsare du använde och ditt operativsystem, datum och tid för åtkomst, använda sökmotorer, namn på nedladdade filer och din IP-adress.

Den information som samlats in krävs för att kunna ge dig relevant innehåll på vår hemsida. Vidare analyseras dessa tekniska uppgifter anonymt och för rent statistiska ändamål, för att kontinuerligt optimera vår webbplats och göra det möjligt för oss att förbättra utformningen av vår webbplats samt för att ge rättsvårdande myndigheter nödvändig information i händelse av ett dataintrång. Dessa uppgifter lagras separat från andra personuppgifter på säkra system. Inga slutsatser dras av individuella personer. Personuppgiftsbehandlingen utförs med stöd av ett berättigat intresse på ett effektivt och säkert sätt i enlighet med artikel 6.1 (f), artikel 28 GDPR.

Kontaktmöjligheter

På grund av lagstadgade skyldigheter innehåller vår webbplats information som gör att du snabbt kan kontakta oss på elektronisk väg och kommunicera med oss direkt. Denna information innehåller en e-postadress och, vid behov, ett kontaktformulär. Behandlingen av användares personuppgifter sker i enlighet med artikel 6.1 (b) GDPR.

Om du kontaktar oss via e-post eller ett kontaktformulär sparas de personuppgifter du tillhandahåller oss automatiskt. Dessa uppgifter, som du frivilligt kommunicerat till oss, används för att hantera din förfrågan eller för att ta relevant kontakt. Inga uppgifter kommer att vidarebefordras till tredje part.

Tillhandahållande av personuppgifter

I viss utsträckning föreskrivs tillhandahållandet av personuppgifter enligt lag eller avtal. Av denna anledning kan du behöva tillhandahålla personuppgifter för senare behandling så att vi exempelvis kan ingå ett avtal med dig. Ett exempel är att du, när du ingår ett avtal, är skyldig att tillhandahålla vissa personuppgifter. Att inte tillhandahålla dessa uppgifter skulle innebära omöjlighet att ingå avtalet.

Innan du ger oss dina personuppgifter kan du rådfråga vårt dataskyddsombud. Dataskyddsombudet kommer att förklara huruvida tillhandahållandet av personuppgifter i ditt specifika fall måste ske enligt lag eller avtal och vilka konsekvenser det skulle få om dessa uppgifter inte tillhandahålls.

Säkerhet

Som en organisation som ansvarar för behandling av personuppgifter har vi vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, radering, ändring och obehörig åtkomst i enlighet med artikel 32 GDPR. Det inkluderar särskilt åtgärder vars syfte är att säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgängligheten till personuppgifter. Vidare har vi implementerat processer som garanterar skydd för den registrerades rättigheter, radering av personuppgifter samt omedelbar reaktion när personuppgifter är i fara. Vidare säkerställer vi skydd av personuppgifter redan vid utveckling och val av mjuk- och hårdvara i enlighet med bestämmelserna i artikel 25 GDPR. Alla våra anställda och personer som är inblandade i personuppgiftsbehandlingen är skyldiga att följa GDPR och andra dataskydd- och sekretesslagar.

I det fall personuppgifter samlas in och behandlas, krypteras informationen innan den överförs för att undvika eventuellt missbruk från tredje part. Våra säkerhetsåtgärder granskas kontinuerligt allteftersom tekniken utvecklas. Trots detta är säkerheten för internetbaserad dataöverföring väsentligen sårbar, vilket innebär att absolut skydd inte kan garanteras.

Ändring av våra bestämmelser om dataskydd

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra säkerhets- och skyddsåtgärder, där detta är nödvändigt med hänsyn till den tekniska utvecklingen. I dessa fall ska vi också ändra vår information om dataskydd i enlighet med detta. Vi hänvisar dig därför till den aktuella versionen av vår dataskyddspolicy.

Länkar

Om du använder externa länkar som finns tillgängliga på någon av våra webbplatser, omfattas dessa länkar inte av denna dataskyddspolicy. Vid tillhandahållandet av länkar säkerställer vi att det, vid upprättandet av länken, inte fanns någon uppenbar överträdelse av gällande lag på den länkade webbplatsen. Vi har emellertid inget inflytande över andra tjänsteleverantörers efterlevnad av dataskydd och säkerhetsbestämmelser.

Vi hänvisar dig därför till de andra tjänsteleverantörernas webbplatser och deras egna dataskyddspolicys.

Cookies

Om du besöker någon av våra webbplatser kan vi lagra information på din dator i form av en cookie. Cookies är små textfiler som skickas av en webbserver till din webbläsare och lagras på datorns hårddisk.

Förutom att lagra din Internet Protocol-adress (IP-adress), lagrar cookies inte någon annan typ av användarens personuppgifter. Denna information används för att automatiskt känna igen dig när du besöker vår webbplats igen och för att underlätta din webbplatsnavigering. Till exempel tillåter cookies oss att ändra en webbplats i enlighet med dina intressen eller för att spara ditt lösenord, så att du inte behöver ange det varje gång du besöker webbplatsen.

Naturligtvis kan du även se våra webbplatser utan cookies. Om du inte vill att vi ska kunna känna igen din dator kan du neka lagring av cookies på hårddisken genom att välja alternativet "Acceptera inte cookies" i dina webbläsarinställningar. Du kan även ta bort cookies via din webbläsare. För att få reda på hur du gör det,

hänvisar vi dig till din webbläsarleverantörs supportinformation. Om du inte accepterar några cookies kan det leda till att vi begränsar delar av vår servicefunktion.

Barn och ungdomar (minderåriga)

Personer under 18 år bör inte dela personuppgifter med oss utan överenskommelse med förälder eller vårdnadshavare. Vi efterfrågar inte personuppgifter från barn och ungdomar, och vi samlar heller inte in sådana uppgifter eller vidarebefordrar dem till tredje part.

Nyhetsbrev

De personuppgifter som du uppger vid din anmälan till vårt nyhetsbrev kommer att lagras till den dag du väljer att säga upp prenumerationen. Du kan säga upp prenumerationen genom att använda länken i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett meddelande till oss. När du säger du upp din prenumeration nekar du oss rätten att använda din e-postadress. Din e-postadress, ditt efternamn och annan information som överförts i samband med din anmälan till nyhetsbrevet kommer att raderas omedelbart.

Personuppgiftsbehandlingen grundar sig på respektive mottagares samtycke i enlighet artikel 6. 1 (a), artikel 7 GDPR i kombination med § 7.2 No. 3 UWG eller § 7.2 No. 3 UWG eller § 7.3 UWG. Bevis på att användaren anmält sig till nyhetsbrevet tillhandahålls med stöd av ett berättigat intresse i enlighet med artikel 6.1 (f) GDPR, då detta gör att vi kan visa att användaren gett sitt samtycke. Den e-postadress som uppgetts kommer att lagras av denna anledning till dess du återkallar ditt samtycke till prenumerationen av nyhetsbrevet.

Kundkonto för e-handel

Vi skapar en lösenordskyddad direktåtkomst till deras lagrade information (kundkonto) för varje kund som följaktligen registrerar sig. Här kan du se information om dina genomförda, öppna eller nyligen utförda beställningar och hantera kontaktuppgifter, bankuppgifter och nyhetsbrev. Du godkänner att behandla personuppgifterna som konfidentiella och att inte göra dem tillgängliga för obehörig tredje part. Vi kan inte ansvara för missbrukade lösenord, såvida inte vi är ansvariga för missbruket. Med funktionen ”förbli inloggad” vill vi göra ditt besök på vår hemsida så trevlig som möjligt. Funktionen tillåter dig att använda våra tjänster utan att behöva logga in varje gång. Av säkerhetsskäl så kommer du dock bli ombedd att ange ditt lösenord om du, till exempel, vill ändra dina personuppgifter eller om du vill göra en beställning. Vi rekommenderar att du inte använder funktionen om datorn delas av flera användare. Vänligen notera att om du använder en inställning som automatiskt raderar lagrade cookies efter varje session, så kommer funktionen ”förbli inloggad” inte vara tillgänglig.

Ansökningar

Du kan skicka dina personuppgifter till oss via ett kontaktformulär, om sådant finns tillgängligt i vårt erbjudande online. Detta sker genom en modern krypterad process. Vänligen notera att din e-post inte skickas i krypterad form och att det åligger dig som sökande att själv kryptera e-posten. Av den anledningen tar vi inte ansvar för överföring av personuppgifter via e-post och rekommenderar att du istället skickar dina personuppgifter per vanlig post eftersom det fortfarande, utöver möjligheten att skicka ett dokument via email eller kontakformulär online, är möjligt att skicka dokument på detta sätt.

Om en ansökan till någon av våra lediga tjänster inte leder till en anställning så raderas dina personuppgifter efter sex månader, om du inte lämnat en berättigad återkallelse innan slutet av denna period, eller gett oss ditt samtycke till att lagra dina personuppgifter under en längre period. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden enligt diskrimineringslagstiftning, om tillämpligt. Om du lämnat reseräkningar till oss så kommer dessa att lagras i enlighet med lagkrav och raderas vid den lagstadgade sluttiden för lagring. Vi behandlar enbart dina personuppgifter för ändamålet att hantera ansökningsprocessen. Detta baseras på artikel 6.1 (b) GDPR, eller om behandling i anslutning till en rättslig process blir nödvändigt, artikel 6.1 (f) GDPR och artikel 26 GDPR. Om du frivilligt ger oss känsliga personuppgifter så som hälsoinformation grundas behandlingen av dina personuppgifter på artikel 9.2 (a) GDPR. Om det är nödvändigt för den påtänkta tjänsten så kan vi begära känsliga kategorier av personuppgifter i enlighet med artikel 9.2 (b) GDPR.

Särskild information avseende dataskydd vid användning av produkterna från Salesforce Germany GmbH

Vi använder CRM modul från Salesforce.com med representation i Tyskland för kundtjänst och för att förbättra användarupplevelsen: Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 63, 80636 Munich, Germany. Adressen för det amerikanska moderbolaget är: The Landmark @ One Market Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA.

Användares personuppgifter används av Salesforce för att behandla förfrågningar och delas inte med tredje part. Det kan vara nödvändigt att behandla följande personuppgifter vid behandling av förfrågan, till exempel e-postadress, namn och adress. När du kontaktar oss via kontakformuläret på vår hemsida sparas personuppgifterna som samlats in i Salesforce. I det fall användare inte vill att Salesforce ska behandla deras personuppgifter erbjuder vi alternativa kommunikationsmedel (mail, e-post, telefon, fax).

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är vårt berättigade intresse för effektiv behandling av användares förfrågningar i enlighet med artikel 6.1 (f) GDPR.

Salesforces personuppgiftspolicy är tillämplig och går att finna på följande URL: https://www.salesforce.com/company/privacy/

Salesforce.com, Inc. är ansluten till EU US Privacy-Shield (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active) och garanterar därmed att de efterlever kraven i europeisk dataskyddslagstiftning.

Överföring till logistikföretag

För att vi ska kunna leverera din order skickas dina adressuppgifter, och om möjligt, din e-postadress och ditt telefonnummer till logistikföretaget som fått i uppdrag att utföra leveransen av din order. Personuppgifterna överförs i enlighet med artikel 6.1 (b) GDPR, för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig. 

Överföring till speditör/tillverkare

Vissa produkter levereras direkt till dig från tillverkaren. I dessa fall skickas dina adressuppgifter till tillverkaren för leverans av din order. Dina personuppgifter överförs i enlighet med artikel 6.1 (b), för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig.

Kreditupplysning

För att vi ska kunna erbjuda förskottsbetalning (kreditkortsbetalning, delbetalning etc.), måste vi säkerställa att betalningsmodellerna inte utnyttjas och att konsumenter skyddas från skuldsättning. Vårt bolag är därför anslutna till ett varningssystem för kreditvärdighet (SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden; Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss; CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München; Bundesanzeiger Verlag GmbH, Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln), till skydd för betalningsunderlåtelse på grund av insolvens, missbruk med anledning av ovilja att betala och missbruk av tredje part.

Sociala medier

På grundval av ett berättigat intresse i enlighet med artikel 6. 1 (f) GDPR, för kommunikation och information om användare och intressenter av våra tjänster, bibehåller vi en varierad närvaro på sociala medier. Om leverantören av respektive plattform får den registrerades samtycke till att behandla personuppgifterna, grundas detta på artikel 6.1 (a), artikel 7 GDPR.

Det är inte uteslutet att personuppgifter från användare utanför EU eller EES kan komma att behandlas. Detta kan göra det svårt för de som påverkas att genomföra deras tjänster. Några leverantörer av plattformar för sociala medier är ansluta till EU US Privacy Shield, vilket förpliktar dem att följa europeisk dataskyddstandard.

Personuppgifter behandlas regelbundet för marknadsundersökningar och i reklamsyfte. Baserat på användarens information skapas profiler som möjliggör till exempel riktad reklam som överensstämmer med den aktuella användarens förutsatta intressen. Detta görs regelbundet genom att man placerar cookies i den enhet som används av användaren.

Förfrågningar om information och utövande av dina rättigheter ska göras direkt till respektive leverantör enligt listan nedan, eftersom endast de har tillgång till användarnas personuppgifter och kan vidta lämplig åtgärd samt utge information.

Skulle du trots detta behöva hjälp med att utöva dina rättigheter kan du även kontakta oss.

Vi kan finnas i följande sociala medier.

Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics; en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Användandet inkluderar Universal Analytics mode, som gör det möjligt att dela information, sessioner och interaktioner över flera enheter till ett pseudonymt användar-ID och därför analysera en användares aktiviteter mellan enheterna.

Google Analytics använder "cookies", eller textfiler, som lagras på din dator och som gör att vi kan analysera din webbplatsanvändning.

Informationen om din användning av den här webbplatsen som genereras av cookien överförs vanligtvis till en Google-server i USA där den lagras. Om en IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats kommer däremot din IP-adress ändå att förkortas inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra stater som är part till avtalet inom hela Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. Fullständig IP-adress överförs endast i undantagsfall till en Google-server i USA, där den förkortas. Vi vill göra er uppmärksamma på att Google Analytics på denna webbplats är utökad till att inkludera IP-anonymisering för att försäkra anonym insamling av IP-adresser (så kallad ”IP-masking”). Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics sammanställs inte med någon annan data hos Google. Vidare information om användningsvillkor och dataskydd går att finna på https://www.google.com/analytics/terms/gb.html or at https://policies.google.com/?hl=en-GB.

För våran räkning använder Google den här informationen för att analysera din webbplatsanvändning, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och förse oss, webbplatsoperatören, med andra tjänster i samband med webbplats- och internetanvändning. Behandling grundar sig på ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 första meningen 1 (a) GDPR. Mottagaren av de behandlade personuppgifterna är Google.

Personuppgifterna överförs till USA i enlighet med EU-US Privacy Shield baserat på Europeiska kommissionens lämplighetsbeslut. Du kan hitta certifikatet på https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI.

Personuppgifterna som skickas av oss och som är kopplade till cookies, användar-ID eller reklam-IDs raderas automatiskt efter 14 månader. Personuppgifterna vars gallringperiod har löpt ut raderas automatiskt en gång i månaden.

Du kan när som helt återkalla ditt samtycke med framtida effekt genom att förhindra lagringen av cookies med en motsvarande inställning på din webbläsare; däremot vill vi poängtera att du i detta fall inte kommer kunna använda alla funktioner på hemsidan fullt ut.

Du kan också förhindra att Google samlar in personuppgifter genererade av cookies och relaterade till webbplatsanvändning (inklusive din IP-adress) och från att Google behandlar dessa personuppgifter genom att ladda ner och installera den webbläsar-plugin som är tillgänglig i följande länk:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Du kan också använda opt-out cookies för att förhindra framtida insamling av dina personuppgifter nr du besöker denna webbplats. För att förhindra att Universal Analytics samlar in personuppgifter från andra enheter måste du opt-out på alla program som används.

Om du klickar på denna länk så kommer en opt-out cookie installeras:

<a href="javascript:gaOptout()"><strong>Google Analytics deaktivieren</strong></a></p>

YouTube i utökat dataskyddsläge

Vi använder leverantören YouTube för att integrera filmklipp. Dessa filmklipp har integrerats i ett utökat dataskyddsläge. Dock, som de flesta webbplatser, så använder YouTube cookies för att samla in information om besökare på deras hemsida. YouTube använder denna information för att samla in information om videostatistik, motverka bedrägeri, förbättra användarvänlighet och andra saker. Detta etablerar också en förbindelse med Google DoubleClick-nätverket. När du startar filmklippet så kan detta trigga andra personuppgiftsbehandlingsprocesser. Vi har inget inflytande över detta. Mer information om YouTubes dataskydd går att hitta i deras dataskyddspolicy: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

Google Doubleclick

DoubleClick by Google är en tjänst som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). DoubleClick by Google använder cookies för att visa dig reklamannonser som är relevanta för dig. I denna process kommer din webbläsare att tilldelas ett pseudonymt identifikationsnummer (ID) för att kontrollera vilka reklamannonser som visats i din webbläsare och vilka som klickats på. Dessa cookies innehåller inga personuppgifter. Användningen av DoubleClick cookies tillåter endast Google och deras partnerwebbplatser att byta reklamannonser baserat på tidigare besök på vår webbplats eller andra på internet. Den information som genereras från dessa cookies skickas till en Google-server i USA för utvärdering och lagras där. Google iakttar dataskyddsreglerna i ”Privacy Shield”-avtalet och registreras hos USAs Handelsdepartements ”Privacy Shield”-program. Uppgifterna kommer endast skickas av Google till tredje part om det är nödvändigt enligt lag, eller i samband med orderbehandling. Inte under några omständigheter kommer Google sammanställa dina uppgifter med annan information insamlad av Google.

Genom att använda vår webbplats så samtycker du till den behandling av uppgifter som samlats in om dig behandlas av Google och till metoderna för behandling som beskrivs ovan, samt de syften som specificerats. Du kan förhindra lagringen av cookies genom lämplig inställning på din webbläsares programvara, vänligen notera att om du gör detta, så kommer du inte kunna använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Vidare kan du förhindra att information genererad av cookies relaterad till ditt användande av webbsidan (inklusive din IP-adress), samlas in och används av Google genom att ladda ner och installera plug-in för webbläsare som finns tillgänglig i länken under rubriken DoubleClick Expansion Deactivation. Alternativt så kan du inaktivera DoubleClick cookies med denna opt-out.

Rättigheter för berörda personer

a. Rätt till åtkomst

Du kan i enlighet med artikel 15 GDPR när som helst få kostnadsfri tillgång till och kopior av personuppgifter som behandlas och lagras av oss.

Denna rätt till åtkomst inkluderar information om ändamålet för behandlingen, kategorier av personuppgifter som behandlas, mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifter har eller kommer att delas, den avsedda perioden för vilken personuppgifter ska lagras (i den mån detta är möjligt), eller om detta inte är möjligt, kriterierna för att fastställa denna period, förekomsten av rätten till ändring eller radering av personuppgifter som rör dig eller till begränsning av behandling av andra eller invändning mot denna behandling, förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet och, om uppgifterna inte samlades in från dig, all tillgänglig information om insamlingen av uppgifterna och förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, i enlighet med artikel 22.1 och 4 GDPR och – åtminstone i dessa fall – information om logiken bakom och de avsedda effekterna av sådan behandling.

Du har också rätt att begära information om huruvida dina personuppgifter har överförts till ett tredjeland eller en internationell organisation och vilka lämpliga skyddsåtgärder som omfattar denna kommunikation.

b. Rätt till rättelse

Du har också rätt att begära omedelbar rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig. Vidare har du rätt att begära komplettering av ofullständiga personuppgifter, med hänsyn till ändamålet för behandlingen.

c. Rätt till radering

Enligt artikel 17 GDPR så har du har också rätt att begära omedelbar radering av dina personuppgifter som lagras av oss, om en av följande förutsättningar föreligger: personuppgifterna har samlats in för ändamål, eller behandlats på annat sätt, för vilket de inte längre är nödvändiga; du återkallar ditt samtycke för behandling som är grundar sig på samtycke i enlighet med artikel 6.1 (a) GDPR eller artikel 9.2 (a) GDPR och det saknas annan rättslig grund för behandlingen; du invänder mot behandling i enlighet med artikel 21.1 GDPR och det saknas övervägande berättigade skäl för att behandla, eller du invänder mot behandling i enlighet med artikel 21.2 GDPR; personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt; radering av personuppgifter krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt unionsrätt eller medlemsstats rätt för vilken vi är föremål; personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster i enlighet med artikel 8.1 GDPR.

Om vi ​​har offentliggjort personuppgifter, och vi är skyldiga att radera dessa i enlighet med artikel 17.1 GDPR, ska vi vidta rimliga åtgärder för att underrätta andra personuppgiftsansvariga parter som behandlar dina personuppgifter om att du har begärt radering av alla länkar till dessa personuppgifter, liksom eventuella kopior eller reproduktioner.

d. Rätt till begränsad behandling

Enligt artikel 18 GDPR så har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om en av följande förutsättningar föreligger: korrektheten av personuppgifterna bestrids av dig och begränsningen sker under en period som gör det möjligt för oss att kontrollera att personuppgifterna är korrekta; behandlingen är

olaglig och du motsätter dig raderingen av personuppgifterna och istället begär att användningen av dessa personuppgifter begränsas; vi saknar behov av personuppgifterna i syfte att behandla för ändamålet men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk; eller du har lämnat in en invändning mot behandling i enlighet med artikel 21.1 GDPR, så länge som det återstår är att avgöra om våra berättigade skäl väger tyngre än dina.

e. Rätt till dataportabilitet

Enligt artikel 20 GDPR så kan du när som helst begära att personuppgifter som rör dig, som du har tillhandahållit oss, ges ut till dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Vidare har du rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från oss, om behandling baseras på samtycke i enlighet med artikel 6.1 (a) GDPR eller artikel 9.2 (a) GDPR eller på ett avtal i enlighet med artikel 6.1 (b) GDPR och behandlingen är genomförd med hjälp av ett automatiskt förfarande, om behandling inte krävs för att utföra en uppgift av allmänt intresse som tilldelats oss eller som ett led i myndighetsutövning.

Efter instruktion från dig kan du också begära att vi skickar personuppgifter som lagras av oss till en annan personuppgiftsansvarig, så länge det är tekniskt möjligt och det inte äventyrar andra personers rättigheter eller friheter.

f. Rätt att invända

Enligt artikel 20 GDPR så har du rätt, av skäl som hänför sig till din specifika situation, när som helst göra en invändning mot behandlingen av personuppgifter som rör dig, där behandlingen grundas på artikel 6.1 (e) eller (f) GDPR. Detta gäller även för eventuell profilering grundar sig på dessa bestämmelser.

I händelse av en invändning, upphör vi med att behandla personuppgifter, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Om vi ​​behandlar dina personuppgifter för att använda i direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser dig för sådan marknadsföring; detta inkluderar profilering i den utsträckning det har ett samband med sådan direkt marknadsföring. Om du gör en invändning mot vår behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring, upphör vi att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

Du har rätt, av skäl som hänför sig till din specifika situation, invända mot att dina personuppgifter behandlas för vetenskapliga, historiska eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 GDPR, såvida inte sådan behandling är nödvändig för att utföra en uppgift som är av allmänt intresse.

I samband med användningen av informationssamhällets tjänster, och oaktat förordning (EG) nr 2002/58, är du fri att utöva din rätt att invända på ett automatiskt sätt med användning av tekniska specifikationer.

g. Rätt till återkallande

Enligt artikel 7.3 GDPR så kan du när som helst återkalla ditt samtycke som du beviljat ​​för framtida behandling av dina personuppgifter.

h. Rätt till bekräftelse

Du har rätt att kräva en bekräftelse av om personuppgifter som avser dig behandlas.

För att utöva någon av ovan nämnda rättigheter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud direkt på datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com eller +49 2735 70-619, eller kontakta någon av våra övriga anställda.

 

i. Rätt att klaga

Du har dessutom rätt att klaga till en tillsynsmyndighet enlighet med artikel 77 GDPR. Som regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten där du bor, arbetar eller vid vårt huvudkontor.

[---Error_NoJavascript---]