Policy avseende dataskydd

Att skydda dina personuppgifter är vårt ansvar 

Vi är glada att du är intresserad av vårt företag, våra produkter och tjänster och vill att du ska känna dig trygg i att vi skyddar dina personuppgifter när du besöker vår hemsida. Att följa bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) och nationella dataskyddslagar är en självklarhet för oss och vi tar frågan om dataskydd på stort allvar.

Vi vill att du ska veta när vi samlar in uppgifter om dig, vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem. Vi har infört tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att bestämmelserna om dataskydd efterlevs av oss, liksom av externa tjänsteleverantörer som vi anlitar.

Personuppgifter

Personuppgifter är information som är hänförliga till din identitet, inklusive ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Denna information hanteras alltid i enlighet med kraven i Dataskyddsförordningen och andra bestämmelser i de dataskyddslagar som gäller för vårt företag.

Det finns i princip inget krav på att du ska dela med dig av dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Det finns emellertid några fall där vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla de tjänster du önskar använda.

Detsamma gäller exempelvis om vi behöver skicka informationsmaterial eller varor du beställt eller om vi behöver svara på dina specifika frågor. I dessa fall kommer vi informera dig om detta.

Om det inte finns någon annan rättslig grund för behandling av dina personuppgifter begär vi ditt samtycke för att få utföra behandlingen.

Vidare lagrar och behandlar vi endast personuppgifter som du har lämnat till oss frivilligt och, i förekommande fall, data som vi samlar in automatiskt när du besöker vår webbplats (t.ex. din IP-adress och namnet på de sidor du besökt, den webbläsare du använder och ditt operativsystem, datum och tid för åtkomst, sökmotorer som använts och namn på nedladdade filer).

Då du använder våra tjänster samlar vi i regel endast in de uppgifter vi behöver för att tillhandahålla dessa tjänster. Om vi ​​ber dig om andra uppgifter är denna information valfri. Personuppgifter behandlas endast för att tillhandahålla de efterfrågade tjänsterna och för att skydda våra egna berättigade intressen.

Namn och adress till den enhet som ansvarar för behandlingen

Inom ramen för Dataskyddsförordningen, annan lagstiftning om dataskydd tillämplig i EU:s medlemsstater och andra bestämmelser om dataskydd, är den ansvariga enheten:

SSI SCHÄFER FRITZ SCHÄFER GMBH

Fritz-Schäfer-Straße 20

57290 Neunkirchen/Siegerland, Germany

Tel. +49 2735 70-1

Fax: +49 2735 70-396

E-post: info@ssi-schaefer.com

Hemsida: www.ssi-schaefer.com 

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Kontaktuppgifterna till vårt dataskyddsombud är följande:

Mr. Alireza Shahesmaeili

Fritz Schäfer GmbH & Co KG, Fritz Schäfer Str. 20, 57290 Neunkirchen

E-mail: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

Vårt dataskyddsombud är tillgängligt vid alla tidpunkter för eventuella frågor eller funderingar som du kan ha angående dataskydd inom ramen för våra tjänster.

Avsedd användning för personuppgifter

Vi använder de personuppgifter som du tillhandahåller oss för att svara på dina frågor, behandla dina beställningar eller för att ge dig tillgång till viss information eller tjänster. I syfte att upprätthålla kundrelationer kan det också vara nödvändigt för oss, eller en tjänsteleverantör som vi anlitat, att behandla dina personuppgifter för att ge dig information om produkterbjudanden eller för att genomföra online-undersökningar för att bättre tillgodose våra kunders frågor och behov.

Vi respekterar naturligtvis din önskan om att inte dela personuppgifter med oss i syfte att stödja våra kundrelationer (i synnerhet för direkt marknadsföring eller marknadsundersökningsändamål). Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt distribuera dina personuppgifter till tredje part.

Specifik användning

Vi kommer endast samla in, behandla och använda de personuppgifter du tillhandahåller för de ändamål vi kommunicerat till dig. Vi kommer inte vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke. 

Insamling av personuppgifter och överföring av dessa till statliga institutioner eller myndigheter som är berättigade att erhålla sådan information får endast ske i den omfattning som krävs enligt lag och/eller om vi är skyldiga att göra det på grund av domstolsbeslut. Våra anställda och tjänsteleverantörer som anlitats av oss omfattas av sekretess och är skyldiga att följa bestämmelserna i Dataskyddsförordningen.

Uppgifter som samlas in automatiskt när du besöker våra webbplatser

När du använder våra webbplatser lagras följande uppgifter av organisatoriska och tekniska skäl: namnet på de sidor du besökt, den webbläsare du använde och ditt operativsystem, datum och tid för åtkomst, använda sökmotorer, namn på nedladdade filer och din IP-adress.

Den information som samlats in krävs för att kunna ge dig relevant innehåll på vår hemsida. Vidare analyseras dessa tekniska uppgifter anonymt och för rent statistiska ändamål, för att kontinuerligt optimera vår webbplats och göra det möjligt för oss att förbättra utformningen av vår webbplats samt för att ge rättsvårdande myndigheter nödvändig information i händelse av ett dataintrång. Dessa uppgifter lagras separat från andra personuppgifter på säkra system. Individuella personer identifieras inte.

Kontaktmöjligheter via webbplatsen

På grund av lagstadgade skyldigheter innehåller vår webbplats information som gör att du snabbt kan kontakta oss på elektronisk väg och kommunicera med oss direkt. Denna information innehåller en e-postadress och, vid behov, ett kontaktformulär.

Om du kontaktar oss via e-post eller ett kontaktformulär sparas de personuppgifter du tillhandahåller oss automatiskt. Dessa uppgifter, som du frivilligt kommunicerat till oss, används för att hantera din förfrågan eller för att ta relevant kontakt. Inga uppgifter kommer att vidarebefordras till tredje part.

Radering och blockering av personuppgifter

Vi behandlar endast personuppgifter för berörda personer så länge det är nödvändigt för att uppnå det underliggande ändamålet, eller som krävs enligt lagstadgade skyldigheter för vår organisation. I enlighet med lagstiftningen kommer personuppgifter raderas om de inte längre krävs eller vid utgången av den lagstadgade perioden, om vi inte enligt lag är skyldiga att behålla dessa uppgifter. I dessa fall blockeras uppgifterna.

Rättigheter för berörda personer 

a. Rätt till åtkomst

Du kan när som helst få kostnadsfri tillgång till och kopior av personuppgifter som behandlas och lagras av oss.

Denna rätt till åtkomst inkluderar information om ändamålet för behandlingen, kategorier av personuppgifter som behandlas, mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifter har eller kommer att delas, den avsedda perioden för vilken personuppgifter ska lagras (i den mån detta är möjligt), eller om detta inte är möjligt, kriterierna för att fastställa denna period, förekomsten av rätten till ändring eller radering av personuppgifter som rör dig eller till begränsning av behandling av andra eller invändning mot denna behandling, förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet och, om uppgifterna inte samlades in från dig, all tillgänglig information om insamlingen av uppgifterna och förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, i enlighet med artikel 22.1 och 4 GDPR och – åtminstone i dessa fall – information om logiken bakom och de avsedda effekterna av sådan behandling.

Du har också rätt att begära information om huruvida dina personuppgifter har överförts till ett tredjeland eller en internationell organisation och vilka lämpliga skyddsåtgärder som omfattar denna kommunikation.

b. Rätt till rättelse

Du har också rätt att begära omedelbar rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig. Vidare har du rätt att begära komplettering av ofullständiga personuppgifter, med hänsyn till ändamålet för behandlingen.

 

c. Rätt till radering

Du har också rätt att begära omedelbar radering av dina personuppgifter som lagras av oss, om en av följande förutsättningar föreligger: personuppgifterna har samlats in för ändamål, eller behandlats på annat sätt, för vilket de inte längre är nödvändiga; du återkallar ditt samtycke för behandling som är grundar sig på samtycke i enlighet med artikel 6.1 (a) GDPR eller artikel 9.2 (a) GDPR och det saknas annan rättslig grund för behandlingen; du invänder mot behandling i enlighet med artikel 21.1 GDPR och det saknas övervägande berättigade skäl för att behandla, eller du invänder mot behandling i enlighet med artikel 21.2 GDPR; personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt; radering av personuppgifter krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt unionsrätt eller medlemsstats rätt för vilken vi är föremål; personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster i enlighet med artikel 8.1 GDPR.

Om vi ​​har offentliggjort personuppgifter, och vi är skyldiga att radera dessa i enlighet med artikel 17.1 GDPR, ska vi vidta rimliga åtgärder för att underrätta andra personuppgiftsansvariga parter som behandlar dina personuppgifter om att du har begärt radering av alla länkar till dessa personuppgifter, liksom eventuella kopior eller reproduktioner.

d. Rätt till begränsad behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om en av följande förutsättningar föreligger: korrektheten av personuppgifterna bestrids av dig och begränsningen sker under en period som gör det möjligt för oss att kontrollera att personuppgifterna är korrekta; behandlingen är olaglig och du motsätter dig raderingen av personuppgifterna och istället begär att användningen av dessa personuppgifter begränsas; vi saknar behov av personuppgifterna i syfte att behandla för ändamålet men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk; eller du har lämnat in en invändning mot behandling i enlighet med artikel 21.1 GDPR, så länge som det återstår är att avgöra om våra berättigade skäl väger tyngre än dina.

 

e. Rätt till dataportabilitet

Du kan när som helst begära att personuppgifter som rör dig, som du har tillhandahållit oss, ges ut till dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Vidare har du rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från oss, om behandling baseras på samtycke i enlighet med artikel 6.1 (a) GDPR eller artikel 9.2 (a) GDPR eller på ett avtal i enlighet med artikel 6.1 (b) GDPR och behandlingen är genomförd med hjälp av ett automatiskt förfarande, om behandling inte krävs för att utföra en uppgift av allmänt intresse som tilldelats oss eller som ett led i myndighetsutövning.

Efter instruktion från dig kan du också begära att vi skickar personuppgifter som lagras av oss till en annan personuppgiftsansvarig, så länge det är tekniskt möjligt och det inte äventyrar andra personers rättigheter eller friheter.

 

f. Rätt att invända

Du har rätt, av skäl som hänför sig till din specifika situation, när som helst göra en invändning mot behandlingen av personuppgifter som rör dig, där behandlingen grundas på artikel 6.1 (e) eller (f) GDPR. Detta gäller även för eventuell profilering grundar sig på dessa bestämmelser.

I händelse av en invändning, upphör vi med att behandla personuppgifter, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Om vi ​​behandlar dina personuppgifter för att använda i direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser dig för sådan marknadsföring; detta inkluderar profilering i den utsträckning det har ett samband med sådan direkt marknadsföring. Om du gör en invändning mot vår behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring, upphör vi att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

Du har rätt, av skäl som hänför sig till din specifika situation, invända mot att dina personuppgifter behandlas för vetenskapliga, historiska eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 GDPR, såvida inte sådan behandling är nödvändig för att utföra en uppgift som är av allmänt intresse.

I samband med användningen av informationssamhällets tjänster, och oaktat förordning (EG) nr 2002/58, är du fri att utöva din rätt att invända på ett automatiskt sätt med användning av tekniska specifikationer.

g. Rätt till återkallande

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke som du beviljat ​​för framtida behandling av dina personuppgifter.

 

h. Rätt till bekräftelse

Du har rätt att kräva en bekräftelse av om personuppgifter som avser dig behandlas.

För att utöva någon av ovan nämnda rättigheter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud direkt på datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com eller +49 2735 70-619, eller kontakta någon av våra övriga anställda.

 

Automatiserat beslutsfattande

Så som ansvarig organisation engagerar vi oss inte i automatiserat beslutsfattande eller profilering.

 

Lagringsperiod

Personuppgifter raderas efter utgången av den lagstadgade lagringsperioden, förutsatt att de inte längre är nödvändiga för ingående eller fullgörande av avtal.

 

Laglig grund för behandling

Om du har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett särskilt ändamål, genomförs behandlingen på grundval av artikel 6.1 (a) GDPR. Om sådan behandling är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig grundas behandlingen på artikel 6.1 (b) GDPR. I vissa fall, exempelvis för att uppfylla skatteförpliktelser, kan vi vara föremål för en lagstadgad skyldighet att behandla dina personuppgifter. Den rättsliga grunden i dessa fall anges i artikel 6.1 (c) GDPR. I sällsynta fall kan uppgifter också behandlas för att skydda intressen av grundläggande betydelse för dig eller en annan individ. I detta exceptionella fall vilar behandlingen på artikel 6.1 (d) GDPR. Slutligen kan behandling också baseras på artikel 6.1 (f) GDPR. Detta är fallet om behandlingen är nödvändig för att skydda ett berättigat intresse för vårt företag eller en tredje part, så länge som dessa intressen inte uppvägs av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Ett sådant berättigat intresse kan förutsättas om du är kund hos oss. Om behandlingen av personuppgifter är baserat på artikel 6.1 (f) GDPR, är vårt berättigade intresse genomförandet av vår dagliga verksamhet.

 

Tillhandahållande av personuppgifter

I viss utsträckning föreskrivs tillhandahållandet av personuppgifter enligt lag eller avtal. Av denna anledning kan du behöva tillhandahålla personuppgifter för senare behandling så att vi exempelvis kan ingå ett avtal med dig. Ett exempel är att du, när du ingår ett avtal, är skyldig att tillhandahålla vissa personuppgifter. Att inte tillhandahålla dessa uppgifter skulle innebära omöjlighet att ingå avtalet.

Innan du ger oss dina personuppgifter kan du rådfråga vårt dataskyddsombud. Dataskyddsombudet kommer att förklara huruvida tillhandahållandet av personuppgifter i ditt specifika fall måste ske enligt lag eller avtal och vilka konsekvenser det skulle få om dessa uppgifter inte tillhandahålls.

 

Säkerhet

Som en organisation som ansvarar för behandling av personuppgifter har vi vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, radering, ändring och obehörig åtkomst. Alla våra anställda och alla personer som är inblandade i personuppgiftsbehandling är skyldiga att följa GDPR och andra dataskyddslagar och hantera alla personuppgifter som konfidentiella.

I det fall personuppgifter samlas in och behandlas, krypteras informationen innan den överförs för att undvika eventuellt missbruk från tredje part. Våra säkerhetsåtgärder granskas kontinuerligt allteftersom tekniken utvecklas. Trots detta är säkerheten för internetbaserad dataöverföring väsentligen sårbar, vilket innebär att absolut skydd inte kan garanteras.

 

Ändring av våra bestämmelser om dataskydd

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra säkerhets- och skyddsåtgärder, där detta är nödvändigt med hänsyn till den tekniska utvecklingen. I dessa fall ska vi också ändra vår information om dataskydd i enlighet med detta. Vi hänvisar dig därför till den aktuella versionen av vår dataskyddspolicy.

 

Länkar

Om du använder externa länkar som finns tillgängliga på någon av våra webbplatser, omfattas dessa länkar inte av denna dataskyddspolicy. Vid tillhandahållandet av länkar säkerställer vi att det, vid upprättandet av länken, inte fanns någon uppenbar överträdelse av gällande lag på den länkade webbplatsen. Vi har emellertid inget inflytande över andra tjänsteleverantörers efterlevnad av dataskydd och säkerhetsbestämmelser.

Vi hänvisar dig därför till de andra tjänsteleverantörernas webbplatser och deras egna dataskyddspolicys.

 

Cookies

Om du besöker någon av våra webbplatser kan vi lagra information på din dator i form av en cookie. Cookies är små textfiler som skickas av en webbserver till din webbläsare och lagras på datorns hårddisk.

Förutom att lagra din Internet Protocol-adress (IP-adress), lagrar cookies inte någon annan typ av användarens personuppgifter. Denna information används för att automatiskt känna igen dig när du besöker vår webbplats igen och för att underlätta din webbplatsnavigering. Till exempel tillåter cookies oss att ändra en webbplats i enlighet med dina intressen eller för att spara ditt lösenord, så att du inte behöver ange det varje gång du besöker webbplatsen.

Naturligtvis kan du även se våra webbplatser utan cookies. Om du inte vill att vi ska kunna känna igen din dator kan du neka lagring av cookies på hårddisken genom att välja alternativet "Acceptera inte cookies" i dina webbläsarinställningar. Du kan även ta bort cookies via din webbläsare. För att få reda på hur du gör det, hänvisar vi dig till din webbläsarleverantörs supportinformation. Om du inte accepterar några cookies kan det leda till att vi begränsar delar av vår servicefunktion.

 

Barn och ungdomar (minderåriga)

Personer under 18 år bör inte dela personuppgifter med oss utan överenskommelse med förälder eller vårdnadshavare. Vi efterfrågar inte personuppgifter från barn och ungdomar, och vi samlar heller inte in sådana uppgifter eller vidarebefordrar dem till tredje part.

 

Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics; en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies", eller textfiler, som lagras på din dator och som gör att vi kan analysera din webbplatsanvändning.

Informationen om din användning av den här webbplatsen som genereras av cookien överförs vanligtvis till en Google-server i USA där den lagras. Om en IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats kommer din IP-adress ändå att förkortas inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra stater som är part i avtalet inom hela Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. Fullständig IP-adress överförs endast i undantagsfall till en Google-server i USA, där den förkortas. IP-anonymisering är aktiv på denna webbplats. Google använder den här informationen på uppdrag av operatören av denna webbplats för att analysera din webbplatsanvändning, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och ge webbplatsoperatören ytterligare information om användningen av webbplatser och Internetanvändningen av relaterade tjänster.

Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics sammanställs inte med någon annan data hos Google. Du kan förhindra att cookies sparas genom att använda den relevanta inställningen i din webbläsares programvara. Notera dock att du därmed inte fullt ut kan utnyttja alla funktioner på denna webbplats. Du kan också förhindra att Google samlar in och behandlar de uppgifter som genereras av cookien som hänvisar till din webbplatsanvändning (inkluderat din IP-adress). För att göra detta, klicka du på följande länk för att ladda ner och installera webbläsarens plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

[---Error_NoJavascript---]