it_material_flow

Megatrendy

Jaké megatrendy charakterizují dnešek? Jaké mají technologické důsledky? Výzkumníci zabývající se vývojovými tendencemi na to dávají různé odpovědi. Shromáždili jsme několik prognóz předních expertů v tomto oboru.

POHLED DO SVĚTA ZÍTŘKA

Které megatrendy charakterizují přítomnost?

Svět je organizován ve stále větší míře v sítích. Online nebo offline, každý udržuje velký počet spojení k jiným zařízením, často jen velmi volně, ale téměř vždy v digitální formě. Chytrá zařízení (smart devices), která jsou přes internet navzájem spojená a komunikují spolu, jsou stále více součástí našeho každodenního života, a všechny oblasti života, v zaměstnání nebo v soukromí, jsou navzájem spojené a chytré (smart).
Technologie:

 • Digitalizace – všechno, co lze digitalizovat, se digitalizuje

 • Internet of Things – internet věcí, přibývá komunikace navzájem mezi zařízeními

 • Big Data – nové poznatky a obchodní modely díky inteligentní analýze velkých souborů prvotních dat

 • E-commerce a Mobile Commerce – rostoucí poptávka po okamžitém dodání v prodejích přes internet a mobilní zařízení

 • SoLoMo (sociální, lokální, mobilní) – srůstání spolupracujících, místních a mobilních technologií

 • Lead Management – proces získávání zákazníků je nutnost pro každou firmu

 • Pop-Up Money – vzniká stále více „paralelních měn“ (například Bitcoin)

Několik příkladů aktuálních vývojových trendů:

 • Některé segmenty trhu a celé trhy se spojují, vznikají nové ekosystémy. Firmy se vyvíjejí směrem k otevřeným sítím tvorby přidané hodnoty.

 • Vzrůstající individualismus a „uzavírání do sebe“ jsou příčiny toho, že lidé hledají kontakt a spojení k dalším lidem přes dočasné komunity, které se shromáždí k určitému tématu. Myšlení v závislosti na komunitě a „klubová mentalita“ mají stále větší význam.

 • Konektivita a digitalizace patří neoddělitelně k sobě. Vzrůstající podíl digitalizace má vliv na to, že vznikají stále nová rozhraní, uživatelská rozhraní a obchodní koncepce. Práce, komunikace a společný život se stále více zrychlují.

 • Spojení chytré nositelné elektroniky s konzumním zbožím a prognostickým softwarem ulehčuje firmám zjišťování potřeb lidí a umožňuje cíleně nabízet jim produkty a služby podle situace, ve které se nacházejí. Tato změna má vliv na nejrůznější odvětví a dodavatelské řetězce.

 • Analogové procesy získávání přidané hodnoty, zkušenosti, produkty a služby se stále více digitalizují. Prudce se rozvíjejí nové obchodní modely. Téměř denně vznikají na trhu nové startupy na sociálních médiích. E-commerce získává rychle stále větší podíl na trhu.

 • Přátelství, poradenství a prodej se stále více uzavírají online. Online sítě a komunity na speciální témata jsou pro kontakt se zákazníky stále důležitější.

Pokračující globalizace se vyznačuje stále větší integrací a internacionalizací trhů a stoupajícími vlivy na společnost, od vyučování až po soukromý život a vztahy.

Vývojové trendy:

 • Stoupající exporty a větší podíl rozvojových zemí na světovém obchodu a hospodářském růstu. V zemích usilujících o rozvoj hospodářství (BRIC, skupina jedenácti zemí Next Eleven) roste nová střední třída.

 • Zavedená „střední třída“ v průmyslových zemích se zmenšuje. Sociální systémy jsou pod tlakem a stále více roste počet superbohatých lidí s rostoucím majetkem.

 • Všechno, co lze automatizovat, podléhá kontrole proveditelnosti a ekonomické efektivnosti. Stroje přebírají postupně stupidní nebo pro lidi únavné činnosti. Zodpovědnost lidí se přesouvá. Práce je snadnější, hodnoty se přesunují z materiálních na nehmotné.

 • Rostoucí globalizace vede k většímu důrazu na region. Regionální produkty patří k nejdůležitějším faktorům získávání přidané hodnoty.

 • Stále více se stírají hranice mezi rozdílnými kulturami.

 • Národní, evropské a vícestranné zákony a regulace kladou stále silnější a naléhavější požadavky na globální konkurenci.

Vedle dopravy lidí, zboží a informací mobilita také zahrnuje rostoucí mentální flexibilitu například při volbě kariéry, při změně životních údobí a při celoživotním vzdělávání. Pro mnoho povolání budoucnosti je celoživotní vzdělávání s územní a znalostní flexibilitou základním požadavkem v konkurenci se stroji a dobře placenými pracovními místy.

Vývojové trendy:

 • Konkurenceschopnost firem a zaměstnanců v globalizovaném světě spočívá z velké části na mobilitě. Globalizované firemní struktury jsou stále plynulejší a mají skupinový charakter.

 • Lidé očekávají mobilitu 24 hodin denně. Například vídeňské metro jezdí 24 hodin denně. Novinky z oblasti mobility a obchodní modely, jako je sdílení vozidel (car sharing), nabírají tempo. Počet uživatelů sdílení vozidel stoupne v Evropě z 0,7 milionu v roce 2011 na 15 milionů v roce 2020.

 • Větší mobilita vede také k většímu zatížení životního prostředí a vytváří poptávku po nových, udržitelných technologiích pohonu.

 • Touha po domově, stabilitě, klidu a skutečné blízkosti je opačný trend k mobilitě. Protože se drasticky zvyšují nároky na koordinaci a komunikaci, a protože stále více zaměstnanců z různých míst sídel naší firmy pracuje na společných projektech, stala se „obezřelost“ stabilizujícím faktorem.

Přechod z průmyslové společnosti ke znalostní společnosti, která je založena na nehmotných hodnotách, vede ke změně struktury firem a postoje zaměstnavatelů. Pracovní síla se stane významným faktorem v oblastech, jako jsou služby, informace a kreativita. Procesy, zkušenosti a nápady získávají na důležitosti. Stále více se stírají hranice mezi soukromým a pracovním životem. Také zaměstnanci se stálým zaměstnáním usilují o větší nezávislost při provádění svých činností.

Vývojové trendy:

 • Znalostní pracovníci, samostatní podnikatelé a bohatí lidé tvoří kreativní třídu. Rádi a dobře si užívají, těší se na „nový luxus“ a příslušníci této třídy jsou světoobčané, kteří se současně cítí zavázáni svému regionu.

 • Kreativní třída oceňuje špičkové služby, řemeslné umění, aktuální technologie, transparentnost, trvalost, přátelství, optimalizaci sebe sama a kvalitu života. Definuje nově práci, přičemž vyžaduje modely flexibilní pracovní doby, větší autonomii a více seberealizace. Pracovní životopisy budou obsahovat stále více zaměstnání, bude se usilovat o dlouholetý život.

 • Vyžadovaným standardem se stane mobilní práce nezávislá na místě jejího výkonu, která umožní co nejlepší možnosti rozvoje vlastní kreativity, a rovnováha mezi prací a životním stylem. Špičkové talenty může přitáhnout a udržet pouze atraktivní zaměstnavatel, o kterém bude známo, že poskytuje flexibilní pracovní dobu, tvůrčí placené volno (sabatikl), respektuje principy rovnováhy mezi prací a životním stylem a poskytuje smysluplnou práci.

Neo-ekologie je mnohem víc než ochrana přírody nebo odpor proti velkoprůmyslu. Udržitelnost a efektivita pronikají do všech oblastí a propojují ekonomii, ekologii a sociální zodpovědnost. Stále více spotřebitelů se rozhoduje pro „dobré“ značky a firmy, které nabízejí nejen pouhý produkt, ale poskytují také příslib, nějaký příspěvek k životu svých zákazníků, zaměstnanců a společnosti jako celku.

Vývojové trendy:

 • Pro úspěšné firmy jsou samozřejmostí ochrana životního prostředí, dobré pracovní podmínky a stejné šance pro všechny a vidí samy sebe jako „dobré firmy“, které berou vážně svou zodpovědnost vůči společnosti.

 • Zákazníci při svém rozhodování o koupi hodnotí stále vážněji etické a ekologické aspekty produktů a značek.

 • Kultivovaná spotřeba, jak ji dnes vidíme u kávy, čaje, oděvů a potravin, nahrazuje klasické „stavovské luxusní zbožní“.

 • Firmy dbají na udržitelnou výrobu již v průběhu vývoje produktu a udržitelnost ve prospěch zákazníka jako „přidanou hodnotu“ posouvají stále více do centra své reklamy.

Již více než 100 let je společnost ovlivňována úsilím o dosažení samostatnosti a sebeurčení a zánikem klasického modelu hierarchie. Lidé formují a ukazují svou identitu a osobnost prostřednictvím spotřeby a hledáním nových kontaktů. Odsouvají důležitá životní rozhodnutí, aby si co nejdéle udrželi více otevřených možností.

Technologie:

 • Fabbing – individuální vlastní výroba produktů na 3D tiskárnách

 • Rapid Manufacturing – použití profesionálních 3D tiskáren pro individualizované produkty

Vývojové trendy:

 • Tradiční životní vzory se mění působením touhy po osobním „pravém životě“ a potřeby seberealizace. Změna pracovního místa, změna místa pobytu, změna partnera – životopisy se skládají stále více z ukončení a nových začátků.

 • Lidé využívají internet jako základnu pro seberealizaci a ke zveřejňování osobních informací. Vzniká stále více internetových stránek Do it yourself (udělej si sám), které zdůrazňují přání po individuálně navržených věcech každodenní potřeby.

 • Svobodně zvolená příslušnost k přátelům a tematickým komunitám nahrazuje tradiční rodinu.

 • Komerční potenciál má vývoj personalizovaných produktů a služeb na základě modulárních koncepcí.

Jak Vám můžeme pomoci?