Man and woman are discussing in an office with people sitting on a desk

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá

Oznámení o ochraně osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů uchazečů o zaměstnání

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI SSI SCHÄFER GERMANY

Těší nás, že máte zájem o naši společnost a naše výrobky a služby a byli bychom rádi, abyste se při návštěvě našich internetových stránek v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů cítili bezpečně. Ochranu vašich osobních údajů totiž bereme velmi vážně. Dodržování ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a nového BDSG (spolkového zákona o ochraně osobních údajů) je pro nás samozřejmostí.

Chceme, abyste věděli, kdy údaje shromažďujeme a jak budou využívány. Zavedli jsme technická a organizační opatření, abychom zajistili, že bude naše společnost i naši externí poskytovatelé služeb dodržovat předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

Osobními údaji jsou informace o vaší totožnosti. Zahrnují např. informace, jako je jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Tyto informace jsou vždy zpracovávány v souladu s požadavky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších předpisů o ochraně osobních údajů, které se vztahují na naši společnost.

K tomu, abyste mohli používat naše internetové stránky, nám své osobní údaje obvykle poskytovat nemusíte. V některých případech však může být zpracování osobních údajů nezbytné, například abychom vám mohli poskytnout určité služby, které požadujete.

Totéž platí například pro zasílání informačních materiálů a objednaného zboží nebo odpovídání na individuální dotazy. V případě potřeby vás budeme odpovídajícím způsobem informovat.

Pokud pro zpracování těchto osobních údajů neexistuje právní základ, získáme pro zpracování váš souhlas.

Dále uchováváme a zpracováváme pouze údaje, které jste nám dobrovolně poskytli, a pokud je to nezbytné, také údaje, které shromažďujeme automaticky, když navštívíte naše internetové stránky (např. vaše IP adresa a název stránek, které jste navštívili, prohlížeč, který používáte, a váš operační systém, datum a čas přístupu, použité vyhledávače, názvy stažených souborů).

Pokud využíváte naše služby, budou za účelem poskytování služeb obvykle shromažďovány pouze uvedené údaje. Požádáme-li vás o podrobnější údaje, bude jejich poskytnutí dobrovolné. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem poskytnutí požadované služby a pokud je to nutné, pak za účelem ochrany oprávněných obchodních zájmů.

Při návštěvě našich internetových stránek nebo prostřednictvím jiného zpracování popsaného v těchto zásadách ochrany osobních údajů mohou být shromažďovány tyto kategorie osobních údajů:

 • Kmenové údaje (jména, adresy apod.)

 • Další osobní údaje, které jste poskytli (osobní zájmy apod.)

 • Údaje o smlouvě (číslo odběratele, číslo smlouvy atd.)

 • Údaje o obsahu (texty, fotografie, videa atd.)

 • Kontaktní údaje (e-mail, telefonní čísla atd.)

 • Metadata (IP adresy, informace o zařízení atd.)

 • Údaje o používání (navštívený obsah, časy přístupu atd.)

 • Dotčenými osobami jsou uživatelé/potenciální zájemci o naše nabídky.

Odpovědnou osobou ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, jiných právních předpisů o ochraně osobních údajů platných v členských státech EU a dalších zákonných ustanovení o ochraně osobních údajů je:

Fritz SCHÄFER GmbH & Co KG
Fritz SCHÄFER Str. 20
57290 Neunkirchen
E-Mail: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů jsou:

Email: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je vždy k dispozici pro jakékoli dotazy nebo připomínky v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Osobní údaje, které nám poskytnete, používáme k tomu, abychom reagovali na vaše požadavky, zpracovávali vaše objednávky nebo vám poskytli přístup ke konkrétním informacím nebo nabídkám. Pro účely řízení vztahů se zákazníky může také být nezbytné, abychom my nebo námi pověřený poskytovatel služeb tyto osobní údaje použili k tomu, abychom vám poskytli informace o nabídkách výrobků nebo provádění online průzkumů, jež nám mají pomoci zkvalitňovat plnění potřeb a požadavků našich zákazníků. Právním základem pro tyto druhy zpracování je základ uvedený v čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR.

Samozřejmě respektujeme, pokud si nepřejete poskytnout nám své osobní údaje za účelem podpory našeho vztahu s vámi jako zákazníkem (zejména pro účely přímého marketingu nebo průzkumů trhu). Vaše osobní údaje nebudeme prodávat třetím osobám ani s nimi jinak obchodovat.

Osobní údaje, které nám poskytnete online, budeme shromažďovat, zpracovávat a používat pouze pro uvedené účely. Bez vašeho výslovného souhlasu nebudeme vaše osobní údaje předávat třetím osobám.

Shromažďování osobních údajů a jejich předávání státním institucím nebo orgánům, které jsou oprávněny tyto informace obdržet, se uskuteční pouze v rozsahu požadovaném platnými zákony nebo pokud nás k tomu zaváže rozhodnutí soudu. Naši zaměstnanci a námi pověření poskytovatelé služeb jsou povinni dodržovat závazek mlčenlivosti a řídit se ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro konkrétní účel, uskutečňuje se zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Je-li takové zpracování nezbytné pro plnění nebo uzavření smlouvy s vámi, uskutečňuje se zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V některých případech, např. za účelem splnění daňových povinností, se může stát, že zpracování osobních údajů bude naší zákonnou povinností. V takových případech se zpracování uskutečňuje na právním základě podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Ve výjimečných případech mohou být údaje zpracovávány také za účelem ochrany životně důležitých zájmů vás nebo jiné fyzické osoby. V takovém výjimečném případě se zpracování uskuteční na základě čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR. Zpracování může být založeno rovněž na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Jedná se o případ, kdy zpracování probíhá za účelem ochrany oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí osoby, pokud nad těmito zájmy nepřevažují vaše zájmy, základní práva a základní svobody. Takový oprávněný zájem lze předpokládat, pokud jste naším odběratelem. Jestliže je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, je naším oprávněným zájmem provozování naší obchodní činnosti.

Při používání našich internetových stránek budou z organizačních a technických důvodů uchovávány následující údaje: názvy stránek, které navštívíte, vámi používaný prohlížeč a váš operační systém, datum a čas přístupu, použité vyhledávače, názvy stažených souborů a vaše IP adresa.

Shromážděné informace jsou nezbytné k řádnému předání obsahu našich internetových stránek. Kromě toho tyto technické údaje anonymně a pro statistické účely analyzujeme, abychom mohli průběžně vylepšovat naše internetové stránky a zvyšovat atraktivitu našich internetových služeb a poskytnout orgánům činným v trestním řízení nezbytné informace v případě kybernetického útoku. Tyto údaje jsou uchovávány odděleně od jiných osobních údajů v zabezpečených systémech. Nelze je použít k odvození totožnosti fyzických osob. Zpracování probíhá na základě našeho oprávněného zájmu účinně a bezpečně poskytovat naše internetové stránky podle č. 6 odst. 1 písm. f) ve smyslu čl. 28 GDPR.

Jak nám to ukládají právní předpisy, obsahují naše internetové stránky informace, které umožňují s námi rychle navázat elektronickou komunikaci a přímo s námi komunikovat. Tyto informace zahrnují e-mailovou adresu a v případě potřeby kontaktní formulář. Údaje uživatelů jsou v této souvislosti zpracovávány podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje, které nám předáte, se automaticky uchovávají. Údaje, které nám dobrovolně předáte, budou uchovávány za účelem zpracování vašeho požadavku nebo k tomu, abychom vás v souvislosti s ním mohli kontaktovat, a následně ihned vymazány. Nebudeme je sdílet se třetími stranami.

Osobní údaje subjektů údaje zpracováváme v souladu s čl. 17 a 18 GDPR, pouze v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro dosažení sledovaného účelu, nebo jak nám to ukládají zákonné povinnosti, které se na naši společnost vztahují. Pokud účel uchovávání údajů již neplatí nebo je stanovena zákonná lhůta pro uchovávání údajů, např. obchodním nebo daňovým právem na základě ustanovení daňového zákoníku nebo obchodního zákoníku, budou osobní údaje vymazány v souladu s právními předpisy, pokud je nebudeme ze zákona povinni uchovávat i nadále. V takových případech bude zpracování osobních údajů omezeno.

Jako odpovědná společnost neprovádíme automatické rozhodování ani profilování.

Po uplynutí zákonné lhůty pro uchovávání údajů budou osobní údaje vymazány, pokud již nebudou nezbytné pro účely plnění nebo uzavření smlouvy.

Poskytování osobních údajů je v některých případech požadováno zákonem nebo smlouvou. Z tohoto důvodu může být nezbytné, abyste nám poskytli osobní údaje, které musíme zpracovat, jako například když uzavíráme smlouvu. Budete například povinni poskytnout nám osobní údaje za účelem uzavření smlouvy. Pokud tak neučiníte, může dojít k tomu, že smlouvu nebude možné uzavřít.

Než nám poskytnete osobní údaje, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Vysvětlí vám, zda je poskytnutí osobních údajů v daném případě vyžadováno zákonem nebo smlouvou a jaké důsledky by mělo neposkytnutí těchto údajů.

Jako správce údajů odpovědný za zpracování jsme přijali technická a organizační bezpečnostní opatření podle čl. 32 GDPR. To zahrnuje zejména opatření k zajištění důvěrnosti, správnosti a dostupnosti údajů. Dále jsme zavedli procesy, které zaručují dodržování práv subjektů údajů, výmaz osobních údajů a okamžitou reakci na ohrožení zabezpečení takových údajů. Ochranu osobních údajů také zajišťujeme již během vývoje a výběru hardwaru a softwaru v souladu se zásadami čl. 25 GDPR. Všichni naši zaměstnanci a osoby podílející se na zpracování osobních údajů jsou povinni dodržovat Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a další právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů a nakládat s osobními údaji tak, aby byla zachována jejich důvěrnost.

Pokud jsou shromažďovány a zpracovávány osobní údaje, jsou informace odesílány v šifrované podobě, aby nedošlo k jejich zneužití třetími stranami. Naše bezpečnostní opatření budou průběžně aktualizována v souladu s technickým vývojem.

Obecně však platí, že se při přenosu údajů po internetu mohou objevit bezpečnostní mezery, absolutní ochranu proto nelze zaručit.

Vyhrazujeme si právo změnit naše opatření týkající se zabezpečení a ochrany osobních údajů, pokud si to vyžádá technický vývoj. V takových případech také odpovídajícím způsobem zaktualizujeme naše zásady ochrany osobních údajů. Proto vás prosíme, abyste se řídili platným aktualizovaným zněním našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

Použijete-li externí odkazy uvedené na našich internetových stránkách, toto prohlášení o ochraně osobních údajů se na ně nevztahuje. Pokud uvedeme nějaký odkaz, ujistíme se, že v době uvedení odkazu odkazované stránky neporušují platné zákony. Nemáme však žádný vliv na to, zda jiní poskytovatelé služeb dodržují předpisy o ochraně a bezpečnosti údajů. Proto vás prosíme, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto jiných poskytovatelů uvedená na jejich internetových stránkách.

Navštívíte-li některou z našich internetových stránek, může dojít k tomu, že budeme ve vašem počítači uchovávat informace ve formě souborů cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které webový server zasílá vašemu prohlížeči a jsou ukládány na pevný disk vašeho počítače.

Kromě adresy internetového protokolu neukládáme žádné jiné osobní údaje uživatelů. Tato informace slouží k vašemu automatickému rozpoznání při další návštěvě našich internetových stránek, abychom vám usnadnili pohyb na stránkách. Soubory cookie nám například umožňují přizpůsobovat internetové stránky podle vašich zájmů nebo uložit vaše heslo, abyste je nemuseli při každé návštěvě zadávat znovu.

Naše internetové stránky si samozřejmě můžete zobrazit i bez souborů cookie. Pokud nechcete, abychom rozpoznávali váš počítač, můžete ukládání souborů cookie na svůj pevný disk odmítnout zvolením možnosti „Nepovolit cookies“ v nastavení svého prohlížeče. V prohlížeči můžete dokonce smazat i soubory cookies, které již byly uloženy. Podrobnosti o tom, jak toho dosáhnout, vyhledejte v návodu výrobce vašeho prohlížeče. Pokud nepovolíte ukládání souborů cookie, může dojít k omezené funkčnosti našich nabídek.

TYPE OF COOKIE    
persistent cookie  
persistent cookie

COOKIE NAME
nQ_cookieId
nQ_visitId

DOMAIN
client domain
client domain

PURPOSE AND DATA THAT IS STORED
Identify user
Identify user session

EXPIRES
 1 year
 1 year

Osoby mladší 16 let by nám bez souhlasu rodičů nebo opatrovníků neměly poskytovat žádné osobní údaje. Osobní údaje od dětí a dospívajících nepožadujeme, neshromažďujeme a nesdílíme se třetími stranami.

Vaše údaje zadané během registrace pro odběr našeho newsletteru u nás zůstávají uloženy, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu uvedeného v newsletteru nebo zprávy, kterou nám zašlete. Odhlášením se z odběru vyjadřujete nesouhlas s používáním vaší e-mailové adresy. Vaše e-mailová adresa, příjmení a další údaje poskytované v souvislosti s registrací pro odběr newsletteru budou v takovém případě ihned vymazány.

Zpracování probíhá na základě souhlasu příslušného příjemce v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 bodem 3 zákona na ochranu před nekalou soutěží (UWG) nebo § 7 odst. 3 UWG. Doklad o tom, že se uživatel registroval k odběru našeho newsletteru, je založen na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, neboť nám umožňuje doložit souhlas. E-mailová adresa povinně poskytnutá uživatelem bude za tímto účelem uložena, dokud uživatel neodvolá svůj souhlas s odběrem newsletteru.
For this purpose we use the software Evalanche of the company SC-Networks GmbH, Enzianstr. 2, 82319 Starnberg. For this purpose, an order processing contract in accordance with Art. 28 GDPR has been concluded with SC-Networks.

Pro každého zákazníka, který se odpovídajícím způsobem registruje, založíme přímý přístup k jeho uloženým datům (zákaznický účet) chráněný heslem. Zde si můžete zobrazit údaje o svých splněných, otevřených a nedávno odeslaných objednávkách a spravovat v nich uvedené adresy, bankovní údaje a newsletter. Zavazujete se zachovávat důvěrnost osobních přístupových údajů a nezpřístupnit je neoprávněným třetím stranám. Nemůžeme přijímat odpovědnost za neoprávněné užití hesla, kromě případů, kdy neseme přímou odpovědnost za to, že ke zneužití hesla došlo.
Rádi bychom vám návštěvu našich internetových stránek co nejvíce zpříjemnili pomocí funkce „trvalé přihlášení“. Ta vám umožňuje používat naše služby, aniž byste se pokaždé museli znovu přihlašovat. Z bezpečnostních důvodů však budete požádáni o opětovné zadání hesla například v případě, že budete chtít změnit své osobní údaje nebo zadat objednávku. Doporučujeme, abyste tuto funkci nevyužívali v případě, že počítač sdílí více uživatelů. Upozorňujeme, že máte-li nastaveno automatické mazání uložených souborů cookie po každé relaci, nelze funkci „trvalé přihlášení“ využít.

Své údaje nám můžete zasílat prostřednictvím kontaktního formuláře, pokud je k dispozici v naší internetové nabídce. Údaje jsou přenášeny pomocí nejmodernějšího vhodného šifrovacího postupu. Pokud nám své žádosti zasíláte e-mailem, mějte prosím na paměti, že e-maily nejsou zasílány v šifrované podobě a že jste vy jako uchazeči povinni jejich šifrování zajistit sami. Z tohoto důvodu nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za přenos vašich údajů probíhající tímto způsobem a doporučujeme tedy doručení poštou, což je další možný způsob, jak nám dokumenty zasílat (kromě zasílání e-mailem nebo, je-li to nutné, prostřednictvím internetového formuláře).

Pokud jako uchazeči o námi nabízené zaměstnání neuspějete, budou vaše údaje po šesti měsících vymazány, pokud svůj souhlas oprávněně neodvoláte před koncem této lhůty nebo jste nám neudělili svůj souhlas, abychom údaje uchovávali po delší dobu. Výše uvedené je nezbytné, abychom mohli v případě potřeby plnit své povinnosti podle zákona o obecném rovném zacházení. Pokud jste nám předložili faktury k úhradě cestovních výdajů, budou uchovávány v souladu se zákonnými ustanoveními a vymazány po uplynutí zákonné lhůty pro uchovávání.

Vaše údaje budeme zpracovávat výhradně pro potřeby výběrového řízení. Děje se tak na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR nebo v případě, že bude nezbytné zpracování v soudním řízení, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a § 26 BDSG (spolkového zákona o ochraně osobních údajů). Pokud nám také dobrovolně poskytnete zvláštní osobní údaje, jako např. pokud nám dobrovolně poskytnete údaje o zdravotním stavu, zpracováváme je na základě čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. Je-li to nezbytné pro zamýšlenou pozici, požadujeme zvláštní kategorie osobních údajů na základě čl. 9 odst. 2 písm. b) GDPR.

Pro účely expedice vaší objednávky předáme vaše údaje o adrese a v případě potřeby vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo logistické společnosti pověřené dodáním objednaného zboží, aby se s vámi mohla dohodnout na předání. Vaše údaje budou předány za účelem plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Některé výrobky vám zasílá přímo výrobce. V takovém případě předáme údaje o vaší adrese výrobci, aby vám mohl objednané zboží doručit. Vaše údaje budou předány za účelem plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Abychom vám mohli poskytovat zálohové platby (platbu na účet, ve splátkách apod.), musíme přijmout opatření proti zneužití tohoto druhu platebních transakcí a na ochranu spotřebitelů před nadměrnou ekonomickou zátěží. Naše společnost proto spolupracuje se systémem výstrahy před zhoršením úvěruschopnosti úvěrové agentury na ochranu proti nesplácení platebních závazků v důsledku platební neschopnosti, úmyslnému nesplácení a zneužití třetími osobami (SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden; Association of Clubs Creditreform eV, Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss; CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Mnichov; Bundesanzeiger Verlag GmbH, Amsterdamer Straße 192, 50735 Kolín nad Rýnem).

Na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR komunikovat s uživateli a zájemci a informovat je o našich službách jsme v různých podobách přítomni na sociálních sítích. V rozsahu, v němž poskytovatelé příslušné platformy získávají souhlas uživatelů se zpracováním osobních údajů, se tak děje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR.

Není vyloučeno zpracovávání osobních údajů uživatelů mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. Pro tyto uživatele může být obtížné vymáhání poskytnutých služeb. Někteří poskytovatelé platforem sociálních médií jsou certifikováni v souladu se štítem EU-USA na ochranu soukromí, který jim ukládá dodržovat evropské normy na ochranu osobních údajů.

Osobní údaje uživatelů jsou pravidelně zpracovávány pro účely průzkumu trhu a pro reklamní účely. Na základě údajů uživatele jsou vytvářeny profily, které umožňují například zobrazit reklamy odpovídající předpokládaným zájmům daného uživatele. Tato činnost je prováděna pravidelně umísťováním souborů cookie do zařízení uživatele.

Se žádostmi o informace a uplatňováním vašich práv je třeba se obracet přímo na příslušné níže uvedené poskytovatele, neboť pouze oni mají přístup k osobním údajům uživatelů a mohou přijímat vhodná opatření a poskytovat informace.

Pokud byste dále potřebovali pomoc při uplatňování svých práv, můžete samozřejmě kontaktovat také nás.

Jsme přítomni na následujících sociálních médiích:

 • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irsko (Facebook), Zásady ochrany osobních údajů https://www.facebook.com/about/privacy/, Možnosti odvolání souhlasu https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen nebo http://www.youronlinechoices.com/

 • Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (Twitter), Zásady ochrany osobních údajů https://twitter.com/privacy, Možnosti odvolání souhlasu https://twitter.com/personalizatio

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google, Youtube), Zásady ochrany osobních údajů https://policies.google.com/privacy, Možnosti odvolání souhlasu https://adssettings.google.com/authenticated

 • LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland (LinkedIn) – Zásady ochrany osobních údajů https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Možnosti odvolání souhlasu https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

 • Xing AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburk, Německo (Xing) – Zásady ochrany osobních údajů a možnosti odvolání souhlasu https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Tyto internetové stránky používají webovou analytickou službu Google Analytics společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Použití zahrnuje režim Universal Analytics, který umožňuje přiřadit údaje, relace a interakce z různých zařízení k pseudonymnímu ID uživatele a analyzovat tak aktivity uživatele napříč zařízeními.

Služba Google Analytics používá takzvané soubory cookie. Jedná se o textové soubory, které jsou ukládány do vašeho počítače a umožňují analýzu způsobu, jakým využíváte internetové stránky. Informace o tom, jak používáte internetové stránky, které generuje soubor cookie, jsou obvykle předány serveru Google ve Spojených státech a uloženy na tomto serveru. Pokud je však na těchto internetových stránkách aktivována anonymizace IP adres, společnost Google nejprve zkrátí vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo ve státech, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa předána serveru Google ve Spojených státech a zkrácena na tomto serveru. Upozorňujeme, že na těchto internetových stránkách byla služba Google Analytics rozšířena o anonymizaci IP adresy, aby bylo zajištěno shromažďování IP adres v anonymizované podobě (tzv. IP masking). IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude slučována s jinými daty spravovanými společností Google. Další informace o podmínkách použití a ochraně osobních údajů naleznete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/cz.html a https://policies.google.com/?hl=cs

Společnost Google bude tyto informace naším jménem využívat k vyhodnocení toho, jak používáte internetové stránky, k vytváření zpráv o aktivitě na internetových stránkách a k poskytování dalších služeb naší společnosti jako provozovateli internetových stránek v souvislosti s používáním internetových stránek a internetu.

Zpracovávání údajů bude probíhat na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Příjemcem zpracovávaných údajů je společnost Google.

Osobní údaje budou předávány do Spojených států v rámci štítu EU-USA na ochranu soukromí na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany.

Údaje zaslané naší společností, které jsou provázány se soubory cookie, identifikačními údaji uživatelů (např. uživatelské jméno) nebo reklamními identifikačními údaji budou po 14 měsících automaticky vymazány. Údaje, jejichž doba uchovávání vypršela, budou automaticky mazány jednou měsíčně.

Svůj souhlas jste oprávněni kdykoli odvolat s účinností do budoucna, jestliže znemožníte ukládání souborů cookie provedením příslušných nastavení softwaru prohlížeče; upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, může dojít k tomu, že nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce těchto internetových stránek.

Také můžete zabránit společnosti Google ve shromažďování a zpracovávání dat generovaných souborem cookie týkajících se vašeho používání internetových stránek (včetně IP adres) stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici pod tímto odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Můžete také nastavit soubory cookie zabraňující ukládání dat a zabránit tak shromažďování vašich údajů, když tyto internetové stránky navštívíte v budoucnu. Aby služba Universal Analytics neshromažďovala údaje z různých zařízení, budete muset shromažďování údajů zakázat ve všech systémech, které používáte.

Soubor cookie zabraňující ukládání dat nastavíte zde:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Ke vkládání videí využíváme jako poskytovatele YouTube. Videa byla vložena v režimu rozšířené ochrany soukromí [CV1]. Stejně jako většina internetových stránek však stránky YouTube používají soubory cookie ke shromažďování informací o jejich návštěvnících. Společnost YouTube tyto informace používá ke shromažďování statistik týkajících se videí, předcházení podvodům, zlepšování uživatelského komfortu atd. Dochází také k propojení se službou Google DoubleClick. Když pustíte video, může dojít ke spuštění dalších procesů shromažďování údajů. Tuto skutečnost nemůžeme nijak ovlivnit. Více informací o ochraně osobních údajů na YouTube najdete v příslušném prohlášení o ochraně osobních údajů: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

DoubleClick je služba poskytovaná společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jako „Google“). Služba DoubleClick používá soubory cookie, aby zobrazovala reklamy, které jsou pro vás relevantní. V rámci tohoto procesu bude vašemu prohlížeči přiřazeno pseudonymní identifikační číslo (ID) za účelem kontroly, jaké reklamy se zobrazily ve vašem prohlížeči a na které jste kliknuli. Související soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje. Používání cookies služby DoubleClick pouze umožňuje společnosti Google a jejím partnerským internetovým stránkám, aby přepínaly reklamy na základě předchozích návštěv našich stránek nebo jiných stránek na internetu. Informace, které generují soubory cookie, budou předány k vyhodnocení serveru Google ve Spojených státech a uloženy na tomto serveru. Společnost Google dodržuje ustanovení o ochraně osobních údajů dohody označované jako štít EU-USA na ochranu soukromí a je jako účastník programu „štítu soukromí“ registrována u ministerstva obchodu USA. Společnost Google bude údaje předávat třetím stranám pouze v případech, kdy to vyžadují právní předpisy, nebo v rámci zpracování objednávek. Za žádných okolností nebude vaše údaje slučovat s jinými údaji, které shromáždila.

Používáním našich internetových stránek souhlasíte s tím, aby byly shromážděné údaje o vás zpracovávány společností Google, a s výše popsanými postupy zpracování údajů a uvedeným účelem. Ukládání souborů cookie můžete znemožnit provedením příslušných nastavení softwaru prohlížeče; upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, může dojít k tomu, že nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce těchto internetových stránek. Také můžete zabránit společnosti Google ve shromažďování a zpracovávání dat generovaných soubory cookie týkajících se vašeho používání internetových stránek (včetně IP adres) stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici pod tímto odkazem pod nadpisem Zakázat rozšíření DoubleClick. Případně můžete zakázat ukládání souborů cookie používaných rozšířením DoubleClick.

Právo na přístup

Podle čl. 15 GDPR máte právo kdykoli od nás zdarma získat informace o vašich osobních údajích, které uchováváme a zpracováváme, a také jejich kopii.

Toto právo na přístup zahrnuje informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, kde je to možné, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby, informací o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, které se vás týkají, nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, informace o existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu a pokud údaje nebyly získány od vás, práva na veškeré dostupné informace o zdroji údajů a informace o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a – přinejmenším v těchto případech – smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Máte také právo být informováni o tom, zda se vaše osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, a vhodných zárukách, které se na předání vztahují.

Právo na opravu

Podle čl. 16 GDPR máte dále právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz

Podle čl. 17 GDPR máte také právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás týkají a které uchováváme, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; odvoláte souhlas, na jehož základě jsou údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; vznesete námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2; osobní údaje byly zpracovány protiprávně; osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje; osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1.

Jestliže jsme osobní údaje zveřejnili a jsme podle čl. 17 odst. 1 GDPR povinni je vymazat, podnikneme přiměřené kroky, abychom informovali ostatní správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že jste požádali o výmaz veškerých odkazů na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

Právo na omezení zpracování

Podle čl. 18 GDPR máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů: popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody naší společnosti převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

Právo na přenositelnost údajů

Podle čl. 20 GDPR máte právo kdykoli získat osobní údaje, které se vás týkají, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Dále máte v případech, kdy probíhá zpracování, které není nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, a které je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a kdy se zpracování provádí automatizovaně, právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili.
Máte také právo na to, abychom vaše osobní údaje předali přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné a nejsou tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo vznést námitku

Podle čl. 20 GDPR máte z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f). Totéž platí také pro profilování založené na těchto ustanoveních.

Vznesete-li námitku, nebudeme vaše údaje dále zpracovávat, pokud nedokážeme prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad vašimi zájmy, právy nebo svobodami, nebo slouží pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro tento marketing; to zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Aniž bude dotčena směrnice 2002/58/ES, můžete dle svého uvážení také uplatnit své právo vznést námitku proti automatizovanému zpracování, při němž jsou využívány technické specifikace, které souvisí s využíváním služeb informační společnosti.

Právo na odvolání souhlasu

Jste oprávněni kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů s účinky do budoucna podle čl. 7 odst. 3 GDPR.

Právo na potvrzení

Máte právo od nás získat potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají.

Pro výkon kteréhokoli z výše uvedených práv se prosím obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů přímo na adrese datenschutzbeauftrager@ssi-schaefer.com nebo na telefonním čísle +49 2735 70-619, nebo na kteréhokoli jiného zaměstnance.

Právo podat stížnost

Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu podle čl. 77 GDPR. You can generally contact the supervisory authority in your regular place of residence or workplace or our headquarters.