CGI Highlight image with high-bay racking, robots and conveying process

Industry 4.0

Innvirkningene Industri 4.0 har på intralogistikken

For å si det på en enkel måte, Industri 4.0 betegner ikke noe annet enn en optimering av hele verdiskapningskjeden ved at internett smelter sammen med produksjon og produkter. Digitalisering og nettverk spiller en stadig større rolle i produksjonen. Ved slutten av denne utviklingen står et integrert produkt. Dette produktet inneholder kunnskaper, det kommuniserer med maskiner, verktøy og mennesker og finner av seg selv den optimale veien gjennom produksjonen idet det tar høyde for forstyrrelser ved anlegg, tidsprioritering, energiforbruk osv.

Industri 4.0 er reaksjonen på et stadig økende press på kostnader og innovasjon, fremkalt av en økning av individuelle kundeønsker. Foretak som produserer må stille detaljert informasjon om produksjonen til disposisjon for kundene, fordi disse ønsker å vite hvilket parti et produkt kommer fra, hvilket material som har vært brukt og hvordan det har blitt bearbeidet og kontrollert. For å kunne leve opp til disse kravene, må alle relevante data for en optimal produksjon samles og evalueres automatisk.

Men hvilke konsekvenser har Industri 4.0 egentlig for sektoren intralogistikk? Det er klart at den lynraske utviklingen som internett har gjort danner basis for Industri 4.0. Slagord som eksempelvis Cloud Computing (gjøre IT-infrastruktur og IT-ytelser som f.eks. lagerplass, dataytelser eller brukerprogramvare tilgjengelig via internett), Big Data (store og komplekse mengder rådata fra de mest forskjellige områder), Internet of Things (den stadig økende krysskoblingen mellom apparater, sensorer etc. via IP-nett) – alle disse fenomenene er fast knyttet til denne utviklingen. På intralogistikkens område er det magiske ordet: Smart Logistics.

I dag vil kundene til enhver tid og fra ethvert sted ha tilgang til en varebeholdning, og de vil være informert om varens tilgjengelighet. For logistikkforetak betyr dette at hastighet, presisjon, fleksibilitet og tilgjengelighet har blitt avgjørende konkurransefaktorer. Det forlanges transparens på hvert eneste trinn i prosessen. Den virkelige  og den virtuelle verden vokser merkbart sammen – og som en logisk konsekvens av dette er en sammenlenking mellom den operative driften av virksomheten  og lageret nødvendig.

THE EFFECTS OF INDUSTRY 4.0 ON INTRALOGISTICS

Men krysskoblingen går enda lengre. Rainer Buchmann, CEO ved SSI SCHÄFER Automation GmbH, nevner et eksempel: «En pakke som forlater et lager, kan ha med seg all vesentlig informasjon»: Innhold, tilstand, destinasjon, opprinnelse med mer. Dette kan gå så langt at produktet kan «fortelle» sjåføren hvor langsmed kjøreruten det skal leveres og hvordan han kan stue det på en optimal måte.»

Dette igjen betyr at: data må utveksles mellom bedriftene. Og her finnes det en hel rekke hinder. Det største er den manglende standardiseringen og datasikkerheten.

«Utover hele verdiskapningskjeden må data utveksles mellom forskjellige bedrifter» forklarer Thilo Joergl, sjefredaktør i fagmagasinet Logistik Heute. «Tilbydere av lukkede systemer for intralogistikken kommer til å få problemer, fordi de gjør denne datautvekslingen vanskeligere, eller de forhindrer den sågar.»

I Industri 4.0 sin tidsalder er det nødvendig å standardisere systemene. «Markedet kommer ganske snart til å kreve åpne standarder», dette er noe Reiner Buchmann er sikker på. «Men problemet med datasikkerhet er ennå ikke løst. Derfor bør en slik standard også være en delt standard.»

Det finnes allerede initiativer i denne retningen fra foretak og fra den tyske regjeringen for å løse dette problemet. For når det gjelder dataene, så betyr dette at de ikke lenger bare ligger i bedriftenes egne høysikkerhets servere, men også i Cloud, som er en ytterligere viktig bestanddel av Industri 4.0.

 

Også i intralogistikken kommer data til å spille en stadig viktigere rolle. Det er ikke uten grunn at man snakker om Big Data, dvs. utrolige mengder data, som oppstår gjennom sensorer som er integrert i maskiner og anlegg, gjennom prosessinformasjon og en hel rekke andre kilder. Og her begynner det å bli vanskelig. «Man må holde øye med datamengden som oppstår og finne den røde tråden: Hvilke data er viktige, hvilke trenger jeg?» sier Sven Goehring, teknisk leder ved KNV Logistik GmbH. «Dette er viktig, for eksempel for preventive maintenance, altså forebyggende vedlikehold.»

Det dreier seg altså om hvordan man benytter Big Data effektivt. Hierarkiet i en tradisjonell produksjonsstruktur må erstattes med en vertikal og horisontal dataintegrasjon i samtlige prosesser som deltar i produksjonen. Dette igjen betyr at data ikke bare brukes på produksjonsnivå, men også på de andre sektorene i en bedrift. Det å ha alle viktige data tilgjengelige i sanntid er et hovedmotiv for Industri 4.0. Og her forsyner alle bedriftens enheter seg fra én og samme kilde.

Grunnlaget for dette er imidlertid at alle systemer kommuniserer knirkefritt med hverandre internt i bedriften. «I dag er det slik at forskjellige systemer ikke kan snakke med hverandre» understreker Buchmann. «Derfor er åpne grensesnitt så viktig, for uten en kontinuerlig og omfattende kommunikasjon maskinene seg imellom og med menneskene, vil intralogistikken ikke kunne dra nytte av fordelene med den fjerde Industrielle revolusjonen.»  

 

Logistikkbedrifter som ennå holder fast ved den ganske så stive og relativt endimensjonale type varelagring og forsendelse kommer i nær fremtid til å ha store problemer med å holde seg konkurransedyktige. Mange bedrifter bruker allerede delvis eller sågar helautomatiserte transportørsystemer. Derfor stilles logistikkfirmaer overfor spørsmålet om hvilke skritt som er nødvendige for ikke å bli akterutseilt i konkurransen.

I fremtiden vil krysskoblingen mellom data- og transportlogistikk spille en viktig rolle. Fremfor alt i forbindelse med Internett av ting (IoT) vil intelligente, selvstyrende kjøretøyer tilby automatiserte og fleksible logistikkløsninger som vi i dag bare så vidt skimter konturene av. Hvis man betrakter utviklingen fra e-handelens ståsted, der den stadig voksende produksjonen går hånd i hånd med transporten av stadig mindre partier, så er produksjonssentrene så å si ikke funksjonsdyktige uten en fleksibel og feilfri  transportlogistikk. Den fjerde industrielle revolusjonen (slagord «Smart Factory») kan altså bare realiseres så fremt logistikksystemer kan levere råstoffer, forprodukter og ferdige artikler til bestemmelsesstedet i rett tid.

Dette er innsikter som på langt nær har trengt gjennom overalt innen logistikken. «Mellomstore bedrifter forholder seg relativt tilbakeholdende når det gjelder dette temaet og avventer hva «de store» gjør, for deretter å kopiere dette om noen få år eller årtier» iakttar Thilo Jörgl. Dette er imidlertid ingen god strategi i en tid der digitaliseringen skrider frem i et rasende tempo. «Det finnes små moduler, som forebyggende vedlikehold (preventive maintenance), som uten problemer kan brukes allerede i dag, selv av mindre bedrifter.»

Dette understreker også Rainer Buchmann fra SSI SCHÄFER: «En moderne maskin eller et moderne anlegg har i de fleste tilfeller allerede alle nødvendige elementer ombord. Dermed har hvert selskap, uansett størrelse, allerede grunnlaget for Industri 4.0 i hendene.»

 

Hvordan kan vi hjelpe?